Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Elke vier jaar kiezen inwoners van de gemeente een gemeenteraad. De gemeenteraad van Emmen heeft 39 leden en heeft een eigen site.

College van burgemeester en wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

Bezwaar of klacht indienen

Klacht of bezwaar indienen, de gemeente aansprakelijk stellen

Werken bij de gemeente

De gemeente als werkgever, actuele vacatures, organisatieschema

Besluitenlijst

Het college besluit over een groot aantal voorstellen. Deze staan in besluitenlijsten. Hier vindt u de laatste zes besluitenlijsten.

Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Emmen wil met haar inkopen een aantal doelstellingen behalen. Deze staan in het strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Geldzaken van de gemeente

De gemeente Emmen heeft inkomsten en uitgaven, de zogenaamde baten en lasten. Ieder jaar maken we op vier momenten de balans op.

Overlegpartners

Erkende Overleg Partners (EOP), Wmo-raad, Seniorenraad, Cliëntenraad, Jongerenadviesraad

Verordeningen en beleidsregels

De gemeenteraad stelt regelmatig verordeningen vast en het college van burgemeester en wethouders stelt beleidsregels of nadere regels vast.

Statistiek

We hebben veel statistische gegevens van en over Emmen, zoals geboortecijfers, migratie en bevolkingsaantallen. U vindt deze gegevens op een speciale site.