Zo werkt de raad

De gemeenteraad werkt namens de inwoners en bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren. Hieronder vindt u informatie over het werk van de raad en hoe hij dat doet.

De gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente Emmen gekozen. De raad werkt namens de inwoners en bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren. En controleert ook het werk van de burgemeester en wethouders.

Vergaderingen

De gemeenteraad van Emmen vergadert meestal op de laatste donderdag van de maand om 19.30 uur. De vergadering is in de raadzaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis. Iedereen mag bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U bent dus van harte welkom! 

U kunt de raadsvergaderingen ook live thuis volgen via deze siteexterne-link-icoon.

Drie soorten voorstellen tijdens vergaderingen

De gemeenteraad behandelt de voorstellen in de raadsvergaderingen op drie manieren:

 1. A-stukken: Dit zijn hamerstukken. De gemeenteraad keurt deze onderwerpen goed of af. Zonder discussie. Overleg over deze stukken is niet nodig.
 2. B-stukken: Raadsleden spreken met elkaar over voorstellen van het college. Ze geven hun mening en vragen dat van een ander. Ook proberen ze andere raadsleden te overtuigen van hun mening. Als er vragen zijn dan kan de wethouder uitleg geven.
 3. C-stukken: Dit zijn meestal onderwerpen die belangrijk zijn voor nieuwe onderwerpen of regels. Het college vraagt hoe de gemeenteraad over een onderwerp denkt. Zo kan het college een goed voorstel maken.

Meer informatie

De gemeenteraad kan verschillende hulpmiddelen gebruiken bij zijn werk.

Amendement

Als de raad een raadsbesluit wil aanpassen dan doet hij dat met een amendement. Een amendement is een tekstuele wijziging van een raadsbesluit. Een raadslid kan een amendement schriftelijk indienen tijdens een raadsvergadering.

Meer informatie: art. 32 Reglement van Ordeexterne-link-icoon.

Motie

Met een motie kan de raad aan het college vragen om iets te doen of niet te doen. Alle raadsleden kunnen een motie indienen. Dit moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad.
Meer informatie: art. 33 Reglement van Ordeexterne-link-icoon.

Initiatiefvoorstel

Als één of meer raadsfracties nieuw beleid, andere kaders of een verordening willen voorstellen dan doen zij dat met een initiatiefvoorstel. Dit moet schriftelijk bij de voorzitter van de raad. Als de raad akkoord is gegaan met het initiatiefvoorstel, werken de fracties die het hebben ingediend het verder uit. Dit doen zij vaak met hulp van ambtenaren en advies van het college. De raad beslist daarna over het uitgewerkte voorstel.
Meer informatie: art. 35 Reglement van Ordeexterne-link-icoon.

Interpellatie

Een interpellatie is een vraag om meer informatie krijgen. Dit wordt soms gebruikt bij politiek gevoelige onderwerpen.
Meer informatie: art. 37 Reglement van Ordeexterne-link-icoon.

Schriftelijke vragen

Als een of meer fracties een uitspraak of een standpunt van het college of de burgemeester wil krijgen, dan kan zij schriftelijke vragen stellen (artikel 38 vragen). Het college of de burgemeester geeft mondeling antwoord in de eerst volgende raadsvergadering. En binnen 30 dagen moet ook een schriftelijk antwoord komen. Eventueel kan het uitgesteld worden tot 60 dagen, maar dan moet het college of de burgemeester dit wel aan de fracties laten weten.
Meer informatie: art. 38 Reglement van Ordeexterne-link-icoon.

Vragenhalfuur

Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college of de burgemeester. De voorzitter van de raad moet de vragen op zijn laatst 24 uur van te voren krijgen. Tijdens het vragenhalfuur kunnen raadsleden geen moties indienen. En het raadslid moet zonder onderbreking zijn vraag kunnen stellen.
Meer informatie leest u in art. 39 Reglement van Ordeexterne-link-icoon.

Recht van onderzoek

De raad kan gebruik maken van het recht van onderzoekexterne-link-icoon. Dit heet ook wel een enquête of onderzoeksenquête. 

Raadscommissies

Leden van raadscommissies helpen de raadsleden bij hun werk. Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken. Ook kan een raadscommissie zeggen hoe voorstellen in de raad behandeld moeten worden. 

Leden van een commissie weten veel over de onderwerpen. Een commissie neemt geen besluiten, maar praat vaak langer over de onderwerpen. Soms zijn er ook ambtenaren bij die dingen kunnen uitleggen. 

De leden van de commissie geven de meningen en adviezen over de onderwerpen door aan hun eigen partij. Zo zijn de raadsleden goed voorbereid als een voorstel in de raadsvergadering besproken wordt.

Vergaderingen

De raadscommissies vergaderen meestal een keer per maand. Iedereen mag bij deze vergaderingen zijn. U bent dus van harte welkom! U kunt de vergaderingen online volgenexterne-link-icoon.

Inspreken

Staat er een onderwerp op de agenda waar u iets over wilt zeggen? Dan kunt u tijdens een vergadering inspreken.

Meer informatie: 

•    Voorzitter commissie Wonen en ruimteexterne-link-icoon
•    Voorzitter commissie Samenlevingexterne-link-icoon
•    Voorzitter commissie Bestuur, middelen en economieexterne-link-icoon

Bij sommige onderwerpen of problemen kan de raad werkgroepen vormen. Een werkgroep is tijdelijk en bestaat uit raads- en/of commissieleden. Onderwerpen worden eerst door de werkgroep bestudeerd en uitgewerkt. Daarna kan de raad er een besluit over nemen. 

Werkgroep internationale betrekkingen

De werkgroep internationale betrekkingen kijkt vooral naar de samenwerking met Duitsland maar ook met andere landen. Deze werkgroep wil contacten verbeteren en aanmoedigen tussen inwoners van de gemeente Emmen, organisaties die hulp aanbieden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren culturele- of sportactiviteiten met buitenlandse organisaties. Of aan een actie om geld op te halen voor een school in India. 

Subsidie internationale projecten

Ieder jaar is er ongeveer € 35.000 beschikbaar voor internationale projecten. Als u gebruik wilt maken van deze subsidie dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden

Meer informatie

Auditcommissie

De auditcommissie controleert de geldzaken van de gemeente en de kwaliteit van het bestuur. De commissie heeft de volgende taken:

 • Is contactpersoon voor de accountant
 • Adviseert de raad over verslagen over geldzaken, zoals de jaarrekening
 • Maakt afspraken met het college over de planning en resultaten van de gemeente

Meer informatie

De gemeenteraad heeft een presidium gekozen. Het presidium heeft de volgende taken:

 • Maakt alvast een agenda voor de commissie- en raadsvergaderingen
 • Maakt een schema voor de commissie- en raadsvergaderingen
 • Bekijkt of de raad en commissies dingen beter kunnen doen
 • Stelt aan de raad en commissies voor hoe zij kunnen werken
 • Geeft leiding aan de griffier
Chat met een medewerker