Twee mensen zittend op een bankje

Vraag en antwoord

De belangrijkste vragen gesteld aan het Servicepunt Bodemdaling van gemeente Emmen worden hieronder beantwoord. 

Heeft u een vraag die nog niet op onze vraag-en-antwoord-pagina staat? Neem dan telefonisch of per mail contact op met het Servicepunt Bodemdaling.

Vraag en antwoord

Onderzoek bodemdaling

In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica is onderzoek gedaan naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in dat gebied. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken. Belangrijke vragen in het onderzoek waren: Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied? Onderdeel hiervan was onderzoek naar 10 woningen. Door onder andere analyse van de bouwwijze, werd onderzocht in hoeverre de schade aan de woning komt door bodemdaling.

Oorzaken bodemdaling gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving

In het hele onderzoeksgebied vindt daling van de bodem plaats, door een combinatie van oxidatie van de bovenste veenlaag en zetting van dieper gelegen zettingsgevoelige lagen.

Veen is grotendeels plantaardig materiaal. Dit kan verteren. Onder water gebeurt dat niet, maar als de grondwaterstand daalt, komt veen in aanraking met zuurstof. Dan ontstaat een chemische reactie, de veenlaag verteert / oxideert en de bodem zakt.

Zettingen is het samendrukken van bepaalde bodemlagen, zoals veen klei en silt (dat is een kleiachtige grondsoort van zeer fijn zand). Naast lokale belasting op de bodem zoals extra gewicht, kan ook een daling van de grondwaterstand zorgen voor een belastingverhoging op de zettingsgevoelige lagen.

Naast zakkingen als gevolg van veenoxidatie of samendrukking van zettingsgevoelige lagen, is ook sprake geweest van bodemdaling als gevolg van de winning van olie en/of gas. Uit de verstrekte meetgegevens blijkt dat deze zakking gering is en gelijkmatig is over het projectgebied. Deze zakking zal daarom geen oorzaak zijn van schade aan de huizen in het onderzoeksgebied.

Oorzaken van de schade aan woningen in Nieuw-Amsterdam en omgeving

Om de mogelijke oorzaken van de opgetreden schade aan de woningen in het pilotgebied te achterhalen zijn 10 woningen in het gebied geselecteerd en onderzocht. Bij alle onderzochte woningen is in meer of mindere mate schade opgetreden. Deze schade is vooral opgetreden bij panden die niet op het vaste zand zijn gefundeerd en dus de gevolgen ondervinden van de bodemdaling. Bij het merendeel van de panden die wel op het vaste zand zijn gefundeerd is de schade beperkt en kan grotendeels worden verklaard door verschilzakkingen tussen aanbouwen en de originele woning, ondeugdelijke lateiconstructies en werking van de kap. Bij de panden die niet op het vaste zand zijn gefundeerd is de schade groter dan bij de op het vaste zand gefundeerde panden. Bij deze panden kan zetting van dieper gelegen lagen zorgen voor verschilzakkingen die kunnen leiden tot schade.

Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van trillingen door wegverkeer. Uit dat onderzoek volgt dat trillingen hoogstwaarschijnlijk niet de primaire oorzaak van de schades zijn, maar ze kunnen wel het laatste zetje hebben gegeven bij de scheurvorming wanneer de woningconstructie op spanning staat.

Is bodemdaling te stoppen?

Veenoxidatie en zettingen zijn niet te stoppen, hoogstens een beetje af te remmen. Fugro heeft bijvoorbeeld onderzocht of er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten is in het pilotgebied Nieuw-Amsterdam en omgeving.

Door de klimaatverandering hebben we te maken met hetere en drogere zomers. Hierdoor kan de grondwaterstand verder dalen, waardoor de bovenste veenlaag langzaam verdwijnt. Dit kan zorgen voor schade aan huisaansluitingen (kabels/leidingen), bestrating, tuinen en schuren/vloeren zonder fundering. Wanneer ergens de bovenste laag veen is afgegraven, dan is op die plek de te verwachten bodemdaling minder.

Door zetting (samendrukken van de bodem) van dieper gelegen bodemlagen kan wel schade aan woningen/gebouwen komen, omdat de fundering van woningen en gebouwen vaak op een laag staat boven deze gevoelige lagen. Ook in andere gebieden met veen-, klei- en siltlagen in de bodem kan, bij een lage grondwaterstand, bodemdaling en schade aan woningen door zetting ontstaan.

Ben ik verplicht de schade te repareren?

Een woning moet veilig zijn en moet ten minste voldoen aan de basiseisen van Bouwbesluit. Bij twijfel hierover, constateren van de veranderingen of het (plotseling) ontstaan van de scheuren of verzakkingen neem contact op met het Servicepunt Bodemdaling.

Wanneer kan ik terecht bij het Servicepunt Bodemdaling?

U kunt contact opnemen met het Servicepunt Bodemdaling als u vragen heeft over of problemen met bodemdaling. Gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Hunze en Aa’s en Provincie Drenthe hebben dit Servicepunt Bodemdaling ingericht en op 4 maart 2022 geopend. U kunt hierdoor op één plek terecht voor informatie en advies.

Op wie kan ik mijn schade verhalen?

Er is in het Fugrorapport geen partij aangewezen in geval van de schade aan huizen in Nieuw-Amsterdam en omgeving. We zijn op zoek naar feiten, niet naar schuldigen. Heeft u schade aan uw woning? Neem dan contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt.

Wat kan ik doen bij schade?

Heeft u schade aan de woning? Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Via het meldingsformulier kunt u een melding maken. Hier vindt u ook het stappenplan schade door Bodemdaling zodat u weet welke stappen u kunt ondernemen van constatering, tot onderzoek en eventueel herstel. 

Kan ik zelf maatregelen nemen?

U kunt ervoor zorgen dat de bovengrond zo nat mogelijk blijft, mits dit niet leidt tot (schade door) grondwateroverlast. Een te hoge grondwaterstand kan namelijk ook tot problemen leiden, zoals optrekkend vocht of problemen met houten vloeren. Als u plannen heeft om te gaan verbouwen of twijfels hebt over de toestand van uw fundering in relatie tot de ondergrond waarop uw woning gebouwd is, dan is het verstandig om bodemonderzoek te doen en een constructeur te raadplegen. 

Wat kan ik doen om bodemdaling/schade te stoppen/verminderen?

Om nieuwe schades aan huizen in het gebied te voorkomen is het als inwoner belangrijk om goed advies in te winnen over het funderen van een huis, waarbij de nadruk ligt op het uitvoeren van grondonderzoek. Het is belangrijk dat nieuwe funderingen op het juiste niveau worden aangebracht en niet op de 1e zandlaag die men tegenkomt.

Ook is het belangrijk dat bij verbouwingen waarbij een significant gewicht wordt toegevoegd de effecten worden beschouwd door een constructeur en een geotechnisch adviseur. Bij verbouwingen moeten verder uitbouwen op eenzelfde wijze te worden gefundeerd als de originele woning. Wanneer bijvoorbeeld de uitbouw op palen wordt gefundeerd en de woning is op stiepen gefundeerd, dan laat de uitbouw een ander zakkingsgedrag zien dan de woning. Als dan de uitbouw zonder dilatatie (scheiding tussen bouwdelen om werkingen op te kunnen vangen) direct aan de originele bebouwing is vastgemaakt, kan ter plaatse van deze verbinding schade ontstaan.

Mijn woning (schuur, erf, muur) verzakt

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Heeft u schade aan de woning? Neem dan contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt.  Als u twijfelt over de veiligheid van uw woning, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via telefoonnummer via 14 0591. Maar het kan ook via deze website www.emmen.nl/bodemdaling. We vragen u foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kan worden gemaakt. 

Als er twijfels zijn over de veiligheid van uw woning, kan een constructeur van de gemeente langs komen om dit te bekijken.

Ik heb schade maar het is niet de fundering

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Heeft u schade aan de woning? Neem dan contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Ook kunt u zelf contact opnemen met een constructiebureau.

Zijn er kosten te verhalen op de gemeente?

Nee, als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of bepaalde kosten vergoed worden. 

Veiligheid

Als u twijfelt over de veiligheid van uw woning, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via telefoonnummer via 14 0591. Maar het kan ook via deze website www.emmen.nl/bodemdaling. We vragen u foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kan worden gemaakt. 

Als er twijfels zijn over de veiligheid van uw woning, kan een constructeur van de gemeente langs komen om dit te bekijken.

Waar kan ik schade melden?

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Heeft u schade aan de woning? Als u twijfelt over de veiligheid van uw woning, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via telefoonnummer via 14 0591. Maar het kan ook via deze website www.emmen.nl/bodemdaling. We vragen u foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kan worden gemaakt. 

Als er twijfels zijn over de veiligheid van uw woning, kan een constructeur van de gemeente langs komen om dit te bekijken.
 

Ik woon niet in het pilotgebied, maar wel problemen met bodemdaling?

Ook al woont u niet in het pilotgebied dan, u kunt uw schade wel melden. Woont u in gemeente Emmen en heeft u schade aan de woning? Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Via het meldingsformulier op www.emmen.nl/bodemdaling kunt u een melding doen. 
 

Wat heeft de gemeente gedaan met de meldingen?

De gemeente heeft bewoners van het onderzoeksgebied gevraagd om gevallen van bodemdaling en mogelijke schade daardoor te melden bij de gemeente. Waar mogelijk is melders gevraagd foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kon worden gemaakt. Al deze informatie is verzameld en is gebruikt als input voor het breder onderzoek naar mogelijke schade door bodemdaling in het gebied. Ook is naar aanleiding van de meldingen gekeken of de woningen veilig zijn.
 

Wat gaat de gemeente doen met nieuwe meldingen?

Uw melding wordt niet meer betrokken bij het onderzoek in Nieuw-Amsterdam e.o. omdat dat onderzoek is afgerond. Als u twijfelt over de veiligheid van uw woning, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via telefoonnummer via 14 0591. Maar het kan ook via deze website www.emmen.nl/bodemdaling. We vragen u om foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kan worden gemaakt.

Meer informatie over bodemdaling

Op www.kennisprogrammabodemdaling.nl vindt u nog meer vragen en antwoorden over bodemdaling. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling is een landelijk initiatief dat werkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. 
 

Wilt u verbouwen en is er geen vergunning nodig?

Wilt u verbouwen en hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen? Als u woont u in een gebied waarin bodemdaling is, dan is het belangrijk om voor elke verbouwing een aantal dingen te doen.  We hebben alles op een rij gezet in het “Stappenplan Verbouwen en Uitbouwen”. Het enige dat in dit stappenplan niet van toepassing is, is het aanvragen van de vergunning bij uw gemeente. Het doen van een onderzoek is wél van belang. 
 

Wilt u verbouwen en is er een vergunning nodig

Wilt u verbouwen? Dan moet u de gemeente vaak vragen om een vergunning. Woont u in een gebied waarin bodemdaling is? Dan is het belangrijk dat u voor het krijgen van een vergunning een aantal stappen neemt. We hebben deze op een rij gezet in het “Stappenplan Verbouwen en Uitbouwen".

Regels over veilig bouwen


Het stappenplan kunt u gebruiken wanneer u een bestaand gebouw gaat verbouwen of uitbreiden. In Nederland en Europa zijn hiervoor regels gemaakt en vastgelegd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit. De regels gaan over de veiligheid van de constructie van een gebouw. De constructie zegt iets over de sterkte, bijvoorbeeld hoe een gebouw omgaat met bodemdaling. Een gebouw moet dan nog steeds veilig zijn voor de bewoners. 


Een vergunning aanvragen


Een eigenaar van een gebouw moet toestemming van de gemeente vragen voor verbouw of uitbreiding van ene gebouw. Deze toestemming geeft de gemeente met een vergunning. De gemeente doet dit, om ervoor te zorgen dat gebouwen veilig zijn en blijven.  De gemeente geeft een vergunning als een aantal eisen gelden. Deze eisen worden in het “Stappenplan Verbouwen en Uitbouwen” uitgelegd. In deze eisen staan woorden die te maken hebben met bouwen en constructie. Is iets niet duidelijk, dan kunt u bij het Servicepunt Bodemdaling een woordenlijst opvragen die u hierbij kan helpen. 

Heeft u last van trillingen?

Heeft u last van trillingen in huis door zwaar verkeer in uw straat? Dan kan er sprake zijn van bodemdaling. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. 

Slecht onderhoud of het veranderen van de constructie tijdens een verbouwing kan bijvoorbeeld voor een minder sterke constructie van het huis zorgen. Zo kunnen trillingen ontstaan of scheuren in huis ontstaan. 

Het kan ook liggen aan bodemdaling. Bodemdaling is vooral aan de hand in bepaalde gebieden. Woont u in een veengebied, dan is daar een risico op bodemdaling. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de bodem en er wordt nog steeds goed gekeken naar hoe de bodem in onze gemeente werkt. 

Informatie over de bodem in mijn omgeving

Bent u benieuwd wat er bekend is over uw wijk of dorp? Kijk dan ook eens op de website www.laatunietverrassen.nl.

Via deze website kunt u kaarten bekijken van de “Klimaatatlas, droogte”.

Op deze pagina kunt u ook doorklikken naar de detailkaarten over droogte in uw woonomgeving. Op deze kaart kunt u ook aangeven met de selectievinkjes wat u op de kaart wilt tonen. Onder “droogte” kunt u “bodemdaling” aanvinken om te zien hoe dit risico voor uw omgeving is

Wilt u uitleg over lastige (bouwkundige) begrippen?

Bij het lezen over bodemdaling, of bij het doen van onderzoeken, krijgt u te maken met vaktaal. We proberen technische en moeilijke woorden te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Voor deze woorden en vaak voorkomende afkortingen hebben we een begrippenlijst gemaakt. Deze begrippenlijst kunt u opvragen bij het Servicepunt.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen