Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Alcohol schenken en verkopen

Wilt u alcoholische dranken verkopen in uw onderneming? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vroeger heette dit een drank- en horecavergunning. Hiervoor moet u meerdere formulieren aanleveren.

Beschrijving

De Alcoholwetvergunning is een landelijke vergunning met meerdere onderdelen. Met de Alcoholwetvergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

Er zijn twee varianten van de Alcoholwetvergunning:

 • een Al­co­hol­wet­ver­gun­ning voor ho­re­ca­be­drij­ven waar­bij ho­re­ca het hoofd­doel is. Bijvoor­beel­d: ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­za­ken.
 • een Al­co­hol­wet­ver­gun­ning voor in­stel­lin­gen waar­bij ho­re­ca niet het hoofd­doel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel ‘pa­ra­com­mer­ciële’ ho­re­ca­be­drij­ven. Dat zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen, zoals buurt­hui­zen en kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen.

Als u al een vergunning hebt

Wanneer u al een Alcoholwetvergunning hebt, hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. De vergunning heeft namelijk geen einddatum. U betaalt alleen voor wijzigingen op de vergunning, zoals het bijschrijven van een leidinggevende.  

Exploitatievergunning horecabedrijf

Voor een horecagelegenheid hebt u ook altijd nog andere vergunningen nodig. Meestal gaat de alcoholwetvergunning samen met de exploitatievergunning horecabedrijf. Met de exploitatievergunning regelt u de exploitatievorm van uw horecabedrijf (dagzaak/avondzaak/nachtzaak), de openingstijden en een eventueel terras.

Aanvragen

De aanvraagformulieren voor een Drank- en Horeca Vergunning kunt u hieronder downloaden.

Formulieren voor (commerciële) horecabedrijven en slijterijen:

 • een aanvraagformulier Model A;
 • verklaringsformulier leidinggevenden en meldingsformulier leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden;
 • ingevuld formulier Wet Bibob met de gevraagde documenten uit de bijlagen;
 • een plattegrond met daarop aangegeven de lokaliteiten (ruimte waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Het terras telt ook mee. (schaal 1:100);
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW);
 • een kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.

Formulieren voor het wijzigingen van leidinggevenden:

 • meldingsformulier en verklaring leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomst;
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW).

Meer informatie kunt u lezen in de toelichting van de drank en horecavergunning.

Voorwaarden

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een alcoholvergunning aanvraagt. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Als er bijzonderheden zijn wordt u daar natuurlijk over geïnformeerd. Deze termijn van 8 weken mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Voor de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning betaalt u eenmalig leges. Ook in geval van weigering van de aanvraag moet u deze leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De actuele tarieven zijn:

 • aanvraag of wijziging drank- en horecavergunning € 464,11 
 • aanvraag Drank & Horecavergunning in combinatie met een aanvraag voor een aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële inrichting € 892,32
 • aanvraag Drank & Horecavergunning in combinatie met een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting € 465,43   
 • wijziging van persoonsgebonden gegevens € 221,60 
 • aanvraag van een ontheffing van artikel 35 van de drank- en horecawet € 84,46 

(tarieven 2022)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Formulieren

Meer informatie