Luchtfoto van een wijk waar gebouwd wordt

Omgevingswet

Wilt u gaan (ver)bouwen of heeft u een ander plan in uw buurt? Dan gelden er regels waar u zich aan moet houden. Vanaf 1 januari 2024 komen alle regels en voorschriften van verschillende overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en rijk) op één plek samen in een nieuwe wet, de Omgevingswet. Ook zijn regels makkelijker gemaakt voor veel wat u buiten ziet, ruikt en hoort en is er meer ruimte voor initiatieven. Zo weet u snel welke regels gelden in uw buurt. De Omgevingswet zorgt er ook voor dat de overheden sneller kunnen besluiten over uw vergunningsaanvraag. De (nieuwe) Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.    

Wat betekent dit voor u?  

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw woonomgeving, u bent dan initiatiefnemer. Of als iemand anders in uw buurt iets wil veranderen, u bent dan belanghebbende. Als initiatiefnemer moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari in het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon.  

Meepraten over de plannen (participatie) 

Dat inwoners meepraten over ontwikkelingen of veranderingen in hun eigen buurt vindt de gemeente Emmen belangrijk. De Omgevingswet moedigt inwoners, bedrijven en organisaties met een plan (initiatiefnemers) aan om de mensen in hun buurt te vertellen over hun plannen. 
Als initiatiefnemer vult u de Quickscan Participatie in. U beantwoordt dan vragen over uw plan. Uw antwoorden bepalen wat u aan participatie moet doen. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen. Er staan ook handige tips. 

Samen maken we de omgeving

De Omgevingswet vraagt om meer samenwerking. Door op tijd met de omgeving in gesprek te gaan, ontstaan mooie ideeën en plannen. Deze nieuwe wet vraagt dan ook om een andere aanpak dan eerder. En dat is in het begin best wennen. Niet alleen voor u, maar ook voor de gemeente Emmen. U, de mensen in uw buurt, bedrijven en de gemeente maken samen de omgeving. Help elkaar om tot een mooi resultaat te komen.

Bekijk ook deze videoexterne-link-icoon op YouTube over de Omgevingswet.

Het Omgevingsloket externe-link-icoonis een digitaal loket. U kunt in het Omgevingsloket: 

 • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke dat is 
 • zien of u een melding moet doen.
 • direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen.
 • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er geldt. 
 • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden. 
 • een overleg met de gemeente aanvragen.
 • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe uw participatie hebt. toegepast en wat het resultaat was.
 • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u hebt gedaan.

Bekijk ook deze videoexterne-link-icoon op YouTube over het Omgevingsloket.

Dat inwoners meepraten over ontwikkelingen of veranderingen in hun eigen buurt vindt de gemeente Emmen belangrijk. De Omgevingswet moedigt inwoners, bedrijven en organisaties met een plan (initiatiefnemers) aan om de mensen in hun buurt te informeren over hun plannen. We noemen dit participatie. 

Eens met de plannen 

Soms is het voor hun plan nodig dat zij de mensen in hun buurt vragen om mee te denken over hun plannen. Hierdoor kunnen buurtbewoners met de initiatiefnemer bespreken of het plan past bij hun wensen.  

Niet eens met de plannen 

Zijn de mensen in de buurt het niet eens met de plannen? Dan kan de initiatiefnemer kijken of het plan aangepast kan worden zodat het beter past bij deze wensen. Zo blijft het voor iedereen fijn wonen in zijn/haar eigen buurt. Participatie wordt onderdeel van de vergunningsaanvraag. Overheden (dus ook wij als gemeente) zijn verplicht aan participatie te doen als zij besluiten nemen die uw woonomgeving kunnen veranderen.  

Hulp bij participatie 

Om u als initiatiefnemer te helpen bij uw aanvraag hebben we een vragenlijst gemaakt: de ‘Quickscan Participatie’externe-link-icoon. Om te weten of er weinig of juist veel participatie nodig is, bepaalt u de invloed van uw plan op de omgeving. Hiervoor beantwoordt u de 5 vragen in de Quickscan Participatie. Geef per vraag aan welk antwoord het beste past bij uw plan. Op basis van uw antwoorden ontvangt u een advies waarin wordt beschreven hoeveel participatie u kunt organiseren. De uitslag van de Quickscan Participatie stuurt u mee met uw vergunningsaanvraag. Vul hier de Quickscan Participatie inexterne-link-icoon. Lees ook handige voorbeelden en tips

U moet bij een vergunningsaanvraag een participatieverslag meesturen. Schrijf hierin op of u buurtbewoners hebt betrokken en hoe u dit hebt gedaan. Vertel hierin ook wat u met de meningen van buurtbewoners heeft gedaan. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Participatieadviseur door te bellen naar 14 0591 of stuur een e-mail naar Participatie-Omgevingswet@emmen.nl

Bekijk ook deze videoexterne-link-icoon op YouTube over Participatie volgens de Omgevingswet.

Wilt u een huis bouwen? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. De nieuwe Omgevingswet verdeelt de bouwaanvraag in twee delen:  

 • een vergunning voor het ruimtelijk deel  
 • een bouwmelding voor het technische deel 

In de ruimtelijke bouwvergunning staat wat u op de plek mag bouwen. Dat staat ook in het omgevingsplan.  

In de bouwmelding staan de bouwregels waaraan uw huis of gebouw moet voldoen. Tijdens de bouw moet u laten controleren of er volgens de regels wordt gebouwd: de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Als uw huis of gebouw af is, laat u dit nog een keer doen. Vanaf 1 januari doet de gemeente deze controle niet meer, maar moet u zelf een kwaliteitsborger vragen om dit voor u te doen. Soms hoeft dit niet, bijvoorbeeld als u in een monument woont. Als u een aanvraag doet in het Omgevingsloket, leest u wat voor uw situatie geldt.
Dit stappenplan helpt u ervoor te zorgen dat u de juiste aanvragen bij de gemeente indient.

Onder de Wkb moet de kwaliteitsborger nagaan welke lokale omstandigheden in de betreffende gemeente aan de orde zijn. De kwaliteitsborger moet deze verwerken in het borgingsplan en de risicobeoordeling.

Er zijn voor de gemeente Emmen lokale omstandigheden bepaald. Dit zijn lokale situaties waardoor het eindresultaat van een bouwactiviteit mogelijk niet aan de bouwtechnische regels voldoet. Er zijn voor de gemeente Emmen lokale omstandigheden bepaald. Dit zijn lokale situaties waardoor het eindresultaat van een bouwactiviteit mogelijk niet aan de bouwtechnische regels voldoet. U kunt de lokale omstandigheden ook op de kaart bekijken.externe-link-icoon

Binnen de gemeente Emmen gelden de volgende lokale omstandigheden:

Bodemdalingsgebied gemeente Emmen

Binnen de gemeente Emmen zijn er gebieden waar sprake is van bodemdaling door de aanwezigheid van veenlagen. Binnen deze gebieden is er o.a. bij fundering op staal risico op verzakking en bij fundering op palen risico tot negatieve kleef. Extra sonderingen en grondonderzoek zijn in dit gebied vereist. 

Centrumgebied Gemeente Emmen

Binnen het centrumgebied Emmen zijn een aantal gebieden aangewezen waar heien (grond verdringend) niet is toegestaan in verband met trillingen/beschadigingen aan bestaande constructies in de nabije omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de gebieden rondom de Hondsrugtunnel en het ziekenhuis.

Voor het uitwerken van een funderingsplan, dient u vooraf contact opnemen met de gemeente Emmen.

Bodemwarmte interferentiezone

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden.

Via deze website kunt u de locaties vinden van gesloten bodemenergiesystemen binnen de gemeente Emmen.externe-link-icoon Bodemenergiesystemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden

Ten noordwesten van de kern Emmen ligt het grondwaterbeschermingsgebied Valtherbos-Noordbargeres. In dit grondwaterbeschermingsgebied liggen twee waterwingebieden, waar drinkwater wordt gewonnen. Dit zijn de waterwingebieden Valtherbos (ten noorden van Emmen) en Noordbargeres (ten westen van Emmen).

Voor het bouwen in deze gebieden zijn specifieke eisen van toepassing. Zo is bijvoorbeeld het toepassen van zinken daken binnen deze gebieden niet toegestaan.

Draagkracht bodem

Via sonderingsonderzoek doet u zelf onderzoek naar de draagkracht van de bodem. Uit dit onderzoek kan blijken dat:

 • Er dieper gegraven moet worden.
 • Er is sprake van een hoge grondwaterstand, waardoor er bronbemaling toegepast moet worden om bijvoorbeeld een bouwput droog te houden. In dat geval dient u contact opnemen met de gemeente om te bepalen waar het grondwater geloosd mag worden.

Graafwerkzaamheden binnen archeologisch waardevol gebied

Als u graafwerkzaamheden moet uitvoeren in een archeologisch waardevol gebied, dient u vooraf het omgevingsplan te raadplegen. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risico afweging.

Bouwen nabij monument/bouwval

Bouwt u naast een bouwvallig gebouw of een gebouw dat slecht gefundeerd is. Neem dan extra maatregelen die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen. Hierbij is een bouwveiligheidsplan vereist.

Hoogspanningsmasten

Wilt u bouwen in de nabijheid van een hoogspanningsmast? In het bestemmingsplan zijn regels daarover opgenomen. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder. Dit kan verder betekenen dat er extra bouwkundige maatregelen getroffen moeten worden.

Overige lokale omstandigheden 

 • Watervoerende lagen in de ondergrond die mogelijk een risico vormen bij grondgevormde funderingspalen.
 • Rekening houden met lokale infrastructuren en aanwezige voorzieningen. Deze kunnen invloed hebben op het bouwproces en inrichten van het bouwterrein. Voorbeeld hiervan is het centrumgebied van Klazienaveen. Hier zijn o.a. voorzieningen aangebracht i.v.m. de demping van het kanaal. Dit kan een uitgangspunt vormen voor een bemalingsplan.
 • Aanwezigheid van klei- en grindlagen of keien, waardoor bepaalde paalsystemen niet mogelijk zijn of voorboren noodzakelijk maakt.
 • Specifieke funderingsconstructies van belendingen (gevoelig voor trillingen en bronbemaling) die van invloed zijn op de nieuwe fundering (palenplannen op elkaar afstemmen).
 • Windbelasting op een bouwwerk als gevolg van bouwwerken in de omgeving (bijvoorbeeld hoogbouw naast laagbouw).
 • Veiligheidszones (o.a. hoogspanningsmasten / gasleidingen) en plasbrandaandachtsgebieden (Zones langs en boven bepaalde wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren die van belang worden geacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen).
 • Hoger of lager bouwen naast belending, waardoor sneeuwophoping op het nieuwe of bestaande bouwwerk kan plaatsvinden.
 • Geluid, gevel geluidwerendheid. Controleer hiervoor het geldende omgevingsplan.
 • Bluswatervoorzieningen.
 • Aanwezigheid van ondergrondse voorzieningen (zoals oude olietanks).

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten om een omgevingsvisie te maken. Die omgevingsvisie beschrijft hoe wij nu en in de toekomst omgaan met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Ook de Rijksoverheid maakt er één. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen te leven, wonen, werken, studeren en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. 

In een bestemmingsplan staat voor een locatie beschreven hoe de grond daar gebruikt mag worden. En wat er op de grond gebouwd mag worden. Alleen al in onze gemeente zijn er honderden bestemmingsplannen. In de Omgevingswet komen al deze plannen elkaar: er is dan nog maar één plan voor de hele gemeente, het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat informatie over het gebruik en bouwen van grond en de gebouwen daarop. In het omgevingsplan worden de komende jaren meer regels gezet, zoals regels vanuit het rijk en regels vanuit verordeningen, bijvoorbeeld het kappen van bomen. Deze regels gaan dus allemaal naar één plek. Zo kunt u in de toekomst op één locatie alle informatie vinden over uw buurt. U hoeft niet meer allerlei verschillende plannen te bekijken. 

Bekijk ook deze videoexterne-link-icoon op YouTube over het omgevingsplan.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw vergunningsaanvraag of het doen van een melding? Neem dan contact op met de gemeente Emmen. De medewerkers van de gemeente kunnen u helpen met uw vergunningsaanvraag onder de Omgevingswet. Weet u niet zeker of en hoe u de buurt moet vertellen over uw plannen? Gebruik dan de Quickscan Participatieexterne-link-icoon

Chat met een medewerker