Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

taxes iconKwijtschelding

Als u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Beschrijving

Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Soms kunt u ook recht hebben op kwijtschelding als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm

De kwijtschelding kunt u aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Toetsing automatische kwijtschelding

Heeft u voor 20 december 2022 volledig kwijtschelding gekregen voor de aanslag(en) gemeentelijke belastingen 2022? En heeft u toestemming gegeven om uw gegevens te mogen toetsen voor de automatische kwijtschelding? Dan kan het zijn dat u de belastingaanslag van 2023 niet hoeft te betalen. Dit wordt dan aangegeven op de aanslag die u eind februari 2023 ontvangt. Wordt de aanslag na toetsing niet automatisch kwijtgescholden, dan ontvangt u daarover een brief.

Definitieve aanslag afvalstoffenheffing (DIFTAR) 

Als u voor de aanslag van de vaste lasten van 2022 kwijtschelding heeft gekregen, dan wordt waarschijnlijk ook uw aanslag 2023 voor de afvalstoffenheffing DIFTAR kwijtgescholden. Dit staat dan op uw aanslag aangegeven.

Aantal ledigingen van de container bij kwijtschelding

Voor de afvalstoffenheffing (DIFTAR) krijgt u maximaal:

 • Eenpersoonshuishouden: container 8 ledigingen - ondergrondse container 26 zakken
 • Meerpersoonshuishouden: container 12 ledigingen - ondergrondse container 44 zakken  

Biedt u meer aan, dan betaalt u de extra ledigingen. Voor een container bedraagt dit € 7,00 per aanbieding en voor de ondergrondse € 2,00 per extra zak.  

Aanvragen

Voor het belastingjaar 2023 ontvangt u eind februari één aanslag. Als u kwijtschelding aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling totdat u de uitspraak ontvangt. 

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslagen gemeentelijke belastingen 2023 heeft ontvangen. Dit doet u digitaal met uw DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Na het inloggen wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke aanslag(en) gemeentelijke belastingen. Hier vindt u ook de mogelijkheid om digitaal kwijtschelding aan te vragen. Door het beantwoorden van vragen wordt gekeken of u in aanmerking komt voor toetsing voor automatische kwijtschelding door Stichting Inlichtingenbureau. Dit Inlichtingenbureau doet alleen een toets voor automatische kwijtschelding voor de aanslagen die in belastingjaar 2023 zijn verstuurd. Komt u hier niet voor in aanmerking? Dan wordt u doorverwezen naar het digitale aanvraagformulier voor kwijtschelding. Wilt u niet worden getoetst door dit Inlichtingenbureau, dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst.

Meer informatie krijgt u op het moment dat u de aanvraag (online) invult. Wordt u doorgestuurd naar het kwijtscheldingsformulier, dan hebben wij meer gegevens van u nodig, zie de lijst hieronder.

Let op: kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk als de belastingaanslag langer dan drie maanden geleden is betaald. Ook kunt u geen kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen parkeernaheffing, toeristenbelasting en reclamebelasting. 

Als u al eerder een verzoek voor dit belastingjaar heeft aangevraagd, kunt u niet een nieuw verzoek aanvragen. Heeft u een belemmeringsbrief ontvangen dan kunt u digitaal de gevraagde gegevens uploaden. Heeft u een afwijzingsbrief ontvangen, maar denkt u dat u toch recht op kwijtschelding heeft? Dan kunt u bellen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14-0591 voor een kwijtscheldingsformulier.

Lijst met gevraagde gegevens 

 • Specificatie van het netto maandinkomen (loon, uitkering, pensioen),
 • Volledig overzicht Mijn DUO: Vermelding van basisbedrag, prestatiebeurs, lening, (collegegeldkrediet) en totaal ontvangen bedrag. Overzicht MBO of HBO
 • Algemene heffingskorting – voorlopige aanslag Belastingdienst voor- en achterkant. Dit kan zijn de teruggaaf minstverdienende partner, of de teruggaaf inkomstenbelasting
 • Ontvangen alimentatie voor aanvrager en/of de kinderen
 • Huur per maand (laatst ontvangen specificatie)
 • Huurtoeslag en zorgtoeslag per maand/jaar (beschikking Belastingdienst)
 • Premie zorgverzekering per maand (polis)
 • Premie CAK (achterstand betaling zorgpremie) 
 • Kindgebonden budget per maand/jaar (beschikking Belastingdienst)
 • Betaalde alimentatie
 • Nota’s kosten kinderopvang, beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en eventuele tegemoetkoming van uw werkgever, de gemeente of UWV
 • Aflossingsbedrag per maand aan Belastingdienst
 • Openstaande hypotheekschuld + rente/aflossing per maand
 • Jaarlijkse teruggaaf Belastingdienst eigen woning
 • Woonkostentoeslag
 • Verkoopnota en eventueel schuld van uw pand
 • Kentekenbewijs motorrijtuig(en), pasje voor- en achterkant of het kentekenbewijs deel 1 + 2 
 • Bankafschriften of overzicht internet van alle rekeningnummers van de laatste 2 maanden met bij- en afschrijvingen en saldo (GEEN screenshots)
 • Overzicht spaarrekening(en) van de laatste 2 maanden met bij- en afschrijvingen en saldo (GEEN screenshots)
 • Opgave afkoopsom levensverzekering/ lijfrentepolis, en dergelijken.

Stuur uw aanvraag op tijd in. Dat wil zeggen bij voorkeur binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Zodra uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is genomen, krijgt u uitstel voor het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen, ook als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven. 

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Voorwaarden

Om te beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding kijkt de gemeente naar uw (gezamenlijke) inkomsten, uitgaven en vermogen.

Inkomsten

De inkomsten die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering;
 • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente;
 • maandelijkse voorlopige aanslagen Belastingdienst;
 • alimentatie voor u of uw partner, maar ook voor de kinderen
 • inkomsten uit kamerverhuur;
 • inkomsten uit kostgangerschap;
 • overige inkomsten.

Uitgaven

De uitgaven die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • De huur of de hypotheekrente min de eventuele huurtoeslag min de huurnorm;
 • huurnorm:
  • een-en meerpersoonshuishouden € 225,54
  • een éénpersoonsouderen-huishouden € 223,72 
  • of een meerpersoonsouderenhuishouden € 221,91 
 • de premie zorgverzekering min de zorgtoeslag min de normpremie (normpremie: alleenstaande of een alleenstaande ouder € 3,00 voor echtgenoten € 50,00) 
 • alimentatie voor ex-partner en/of kind(eren);
 • onderhoudsbijdrage: het bedrag dat betaald moet worden aan de gemeente als de ex-partner bijstand ontvangt;
 • een aflossing van een schuld aan de Belastingdienst;
 • kosten kinderopvang.

Vermogen 

Onder vermogen wordt verstaan: voertuigen, eigen woning, saldo van betaal- en spaarrekeningen. 

Voertuigen  

U mag u in het bezit zijn van één motorrijtuig met een maximale waarde van € 3.350,-. Heeft u een tweede motorrijtuig, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Eigen woning

Is de openstaande hypotheekschuld hoger dan de WOZ-waarde dan staat dit de kwijtschelding niet in de weg. Als u een eigen woning heeft, kan deze ook overwaarde hebben. Overwaarde is het verschil tussen de WOZ-waarde van uw woning min de nu nog openstaande hypotheekschuld. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen gezien. 

Saldo op bankrekening en vermogensvrijstelling

De kwijtscheldingsnorm die voor u geldt wordt in mindering gebracht op uw saldo. Plus de woonlasten (huur min de huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min de normpremie) en als van toepassing het ontvangen Kindgebonden budget. 
Vanaf 1 januari 2023 is er een extra vrijstelling voor:

 • samenwonenden/gehuwden van € 2.000; 
 • een alleenstaande van € 1.500;
 • een alleenstaande ouder van € 1.800.

Bent u (en/of uw partner) geboren voor 1 januari 1935 dan geldt naast bovenstaande ook nog een extra vrijstelling van € 3.350,- per persoon. 

 

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 juli 2023 

Voor 2023 zijn de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen (uitgezonderd de kostendelers):

 • gehuwden ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.738,02
 • gehuwden waarvan 2 personen met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.981,78  
 • gehuwden waarvan 1 persoon met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.976,78
 • alleenstaande ouder, ouder dan 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.216,62
 • alleenstaande ouder, met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.451,19
 • alleenstaand met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.451,19

Norm per 1 juli 2023 bij kostendelende medebewoners, niet pensioengerechtigd:

 • Met 2 personen* in dezelfde woning: € 870,00
 • Met 3 personen* in dezelfde woning: € 754,00
 • Met 4 personen* in dezelfde woning: € 696,00
 • Met 5 personen* in dezelfde woning: € 661,00

Norm per 1 juli 2023 bij kostendelende medebewoners, met pensioengerechtigde leeftijd*:

 • Met 2 personen* in dezelfde woning: € 991,00
 • Met 3 personen* in dezelfde woning: € 860,00
 • Met 4 personen* in dezelfde woning: € 794,00
 • Met 5 personen* in dezelfde woning: € 755,00 

* personen van 27 jaar of ouder in dezelfde woning 

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm houdt rekening met het aantal personen vanaf 27 jaar die een woning delen. Hoe meer kosten delers, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij de woonkosten delen. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. Hierdoor heeft u misschien minder recht op kwijtschelding. 

 

(tarieven 2023) 

Hoe lang gaat het duren?

Als u aanvraag compleet is dan beslist de gemeente binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet dan ontvangt u van ons een brief en wordt de afhandeltermijn opgeschoven.

Contact

Heeft u vragen over de kwijtschelding of wilt u dit voor de eerste keer aanvragen? Dan kunt u bellen met 14 0591 om een afspraak te maken met het Team Belastingen op het gemeentehuis. 

U kunt ook kiezen voor het inloopspreekuur bij Sedna aan de Weerdingerstraat 111 in Emmen. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Het inloopspreekuur is elke dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur. U wordt dan geholpen door Team Belastingen. 

Vergeet niet uw mobiele telefoon en DigiD mee te nemen. Dat maakt de aanvraag van kwijtschelding gemakkelijker.
Heeft u geen DigiD en/of mobiele telefoon. Dan kijken we samen met u naar een oplossing om de kwijtschelding op een andere manier aan te vragen.

Meer informatie

Chat met een medewerker