Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Kwijtschelding

Als u de aanslag van de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Beschrijving

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Kunt u daarom de jaarlijkse gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Soms komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Dat hangt van uw persoonlijke financiële situatie af.

Ook als uw inkomen boven het bijstandsniveau zit, kan het verstandig zijn om een aanvraag in te dienen. De kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen via het Belastingloket. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden na de (laatste) betaling van uw aanslag. Bij het tabblad 'Aanvragen' leest u hoe u kwijtschelding kunt aanvragen en welke zaken u eventueel moet aanleveren bij de gemeente.   

Er zijn nog meer regelingen om uw inkomen aan te vullen. Kijk op Bereken uw Recht welke regelingen u kunt aanvragen. 

Kwijtschelding van de waterschapsbelastingen 

Wilt u kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen? U kunt voor de aanslag waterschapsbelastingen (Vechtstromen) rechtstreeks bij GBLT de kwijtschelding aanvragen via GBLT. 

Voor de aanslag waterschapsbelastingen Hunze en Aa’s kunt u de kwijtschelding rechtstreeks aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor

Kwijtschelding ondernemers

Het is mogelijk voor personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefenen om kwijtschelding aan te vragen. Dit kan alleen voor privé-belastingen die geen relatie hebben met de onderneming of het beroep van de aanvrager. 

Aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 heeft ontvangen. Dit doet u digitaal in het Belastingloket Emmen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl

Voor het belastingjaar 2022 ontvangt u eind februari twee verschillende aanslagen. Dit heeft te maken met de invoer van de nieuwe afvalstoffenheffing (DIFTAR). Let op dat u voor beide aanslagen kwijtschelding aanvraagt! U krijgt dan voor beide aanslagen uitstel van betaling totdat u de uitspraak ontvangt. 

Na het inloggen wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke aanslag(en) gemeentelijke belastingen. Hier vindt u ook de mogelijkheid om digitaal kwijtschelding aan te vragen. U moet hier eerst zes vragen beantwoorden. Dan wordt gekeken of u aanmerking komt voor toetsing voor automatische kwijtschelding door Stichting Inlichtingenbureau. Dit Inlichtingenbureau doet alleen een toets voor automatische kwijtschelding voor de aanslagen die in belastingjaar 2022 zijn verstuurd. Komt u hier niet voor in aanmerking? Dan wordt u doorverwezen naar het digitale aanvraagformulier voor kwijtschelding. Wilt u niet worden getoetst door dit Inlichtingenbureau, dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst.

Verdere informatie krijgt u op het moment dat u de aanvraag (online) indient. Wordt u doorgestuurd naar het kwijtscheldingsformulier, dan hebben wij diverse gegevens van u nodig, zie de lijst hieronder!

Let op: kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk als de belastingaanslag langer dan drie maanden geleden is betaald. Ook kunt u geen kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen parkeernaheffing, toeristenbelasting en reclamebelasting. 

Als u al eerder een verzoek voor dit belastingjaar heeft ingediend, kunt u niet via dit digitale kanaal een nieuw verzoek indienen. Heeft u een belemmeringsbrief ontvangen dan kunt u digitaal de gevraagde gegevens uploaden. Heeft u een afwijzingsbrief ontvangen, maar denkt u dat u toch recht op kwijtschelding heeft? Dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14-0591 voor een kwijtscheldingsformulier.

Lijst met gevraagde gegevens 

 • Specificatie van het netto maandinkomen (loon, uitkering, pensioen),
 • Volledig overzicht Mijn DUO: Vermelding van basisbedrag, prestatiebeurs, lening, (collegegeldkrediet) en totaal ontvangen bedrag. Overzicht MBO of HBO
 • Algemene heffingskorting – voorlopige aanslag Belastingdienst voor- en achterkant. Dit kan zijn de teruggaaf minstverdienende partner, of de teruggaaf inkomstenbelasting
 • Ontvangen alimentatie voor aanvrager en/of de kinderen
 • Huur per maand (laatst ontvangen specificatie)
 • Huurtoeslag en zorgtoeslag per maand/jaar (beschikking Belastingdienst)
 • Premie zorgverzekering per maand (polis)
 • Premie CAK (achterstand betaling zorgpremie) 
 • Kindgebonden budget per maand/jaar (beschikking Belastingdienst)
 • Betaalde alimentatie
 • Nota’s kosten kinderopvang, beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en eventuele tegemoetkoming van uw werkgever, de gemeente of UWV
 • Aflossingsbedrag per maand aan Belastingdienst
 • Openstaande hypotheekschuld + rente/aflossing per maand
 • Jaarlijkse teruggaaf Belastingdienst eigen woning
 • Woonkostentoeslag
 • Verkoopnota en eventueel schuld van uw pand
 • Kentekenbewijs motorrijtuig(en), pasje voor- en achterkant of het kentekenbewijs deel 1 + 2 
 • Bankafschriften of overzicht internet van alle rekeningnummers van de laatste 2 maanden met bij- en afschrijvingen en saldo (GEEN screenshots)
 • Overzicht spaarrekening(en) van de laatste 2 maanden met bij- en afschrijvingen en saldo (GEEN screenshots)
 • Opgave afkoopsom levensverzekering/ lijfrentepolis, en dergelijken.

Stuur uw aanvraag op tijd in. Dat wil zeggen bij voorkeur binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. 

Voorwaarden

Om te beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding kijkt de gemeente naar uw (gezamenlijke) inkomsten, uitgaven en vermogen.

Inkomsten

De inkomsten die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering;
 • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente;
 • maandelijkse voorlopige aanslagen Belastingdienst;
 • alimentatie voor u of uw partner, maar ook voor de kinderen
 • inkomsten uit kamerverhuur;
 • inkomsten uit kostgangerschap;
 • overige inkomsten.

Uitgaven

De uitgaven die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • De huur of de hypotheekrente min de eventuele huurtoeslag min de huurnorm;
 • huurnorm:
  • een-en meerpersoonshuishouden € 220,68
  • een éénpersoonsouderen-huishouden € 218,86 
  • of een meerpersoonsouderenhuishouden € 217,05 
 • de premie zorgverzekering min de zorgtoeslag min de normpremie (normpremie: alleenstaande of een alleenstaande ouder € 34,-, voor echtgenoten € 79,-)
 • alimentatie voor ex-partner en/of kind(eren);
 • onderhoudsbijdrage: het bedrag dat betaald moet worden aan de gemeente als de ex-partner bijstand ontvangt;
 • een aflossing van een schuld aan de Belastingdienst;
 • kosten kinderopvang.

Vermogen 

Onder vermogen wordt verstaan: eigen woning, saldo van betaal- en spaarrekeningen en voertuigen. 

Voertuigen  

Voor de kwijtschelding mag u in het bezit zijn van één motorrijtuig waarvan de waarde € 2269,- of minder is. Heeft u een tweede motorrijtuig dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Eigen woning

Is de openstaande hypotheekschuld hoger dan de WOZ-waarde dan staat dit de kwijtschelding niet in de weg. Als u een eigen woning heeft, kan deze ook overwaarde hebben. Overwaarde is het verschil tussen de WOZ-waarde van uw woning min de nu nog openstaande hypotheekschuld. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. 

Saldo op bank/giro en vermogensvrijstelling

Op het saldo wordt in mindering gebracht de kwijtscheldingsnorm die voor u geldt, plus de woonlasten (huur min de huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min de normpremie) en indien van toepassing het ontvangen Kindgebonden budget. Indien u (en/of uw partner) geboren bent in 1934 of eerder geldt een extra vrijstelling van € 2.269,- per persoon.

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2022 

Per 2022 zijn de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen (uitgezonderd de kostendelers):

 • gehuwden ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.559,58  
 • gehuwden waarvan 2 personen met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.665,58  
 • gehuwden waarvan 1 persoon met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.654,06 
 • alleenstaande ouder, ouder dan 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.091,71 
 • alleenstaande ouder, met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.224,58  
 • alleenstaand en ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.091,71
 • alleenstaand met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.224,58  

Norm 2022 bij kostendelende medebewoners, niet pensioengerechtigd:

 • Met 2 personen* in dezelfde woning: € 780,00
 • Met 3 personen* in dezelfde woning: € 676,00
 • Met 4 personen* in dezelfde woning: € 624,00
 • Met 5 personen* in dezelfde woning: € 593,00

Norm 2022 bij kostendelende medebewoners, met pensioengerechtigde leeftijd*:

 • Met 2 personen* in dezelfde woning: € 833,00
 • Met 3 personen* in dezelfde woning: € 724,00
 • Met 4 personen* in dezelfde woning: € 669,00
 • Met 5 personen* in dezelfde woning: € 636,00 

* personen van 21 jaar of ouder in dezelfde woning 

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm houdt rekening met het aantal personen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kosten delers, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij de woonkosten delen. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. Hierdoor heeft u misschien minder recht op kwijtschelding. 

 

(tarieven 2022) 

Hoe lang duurt het?

Vraagt u bij voorkeur binnen 6 weken kwijtschelding aan nadat u de aanslag ontvangen heeft.

Zodra uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is genomen, krijgt u uitstel voor het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen, ook als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.

Als u alle gevraagde informatie heeft toegevoegd wordt deze binnen 12 weken afgehandeld. Heeft u niet alle informatie aangeleverd, dan ontvangt u een brief en wordt de afhandeltermijn opgeschoven. In de brief geven wij aan welke informatie nog ontbreekt. Pas wanneer alle informatie compleet is, kunnen wij uw aanvraag gaan afhandelen. Daarom is het erg belangrijk om de juiste gegevens op tijd aan ons door te geven. 

Contact

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kwijtschelding? Wij helpen u graag!

U kunt bellen met het callcenter van de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het team KVB-Belastingen kijkt vervolgens met u hoe de aanvraag het beste kan worden ingediend en maakt waar nodig een afspraak met u om langs te komen op het gemeentehuis. 

Heeft u na uw aanvraag een afwijzing gekregen, dan kunt u een beroepschrift indienen tegen de afwijzing kwijtschelding. Bezwaar maken is niet mogelijk. Meer informatie hierover ontvangt u in de brief die u ontvangt als uw aanvraag om kwijtschelding wordt afgewezen. 

Meer informatie