Landschap met water en bomen

Kansen voor Emmen door gezonde financiële positie

23 mei 2024
Algemeen nieuws

De gemeente Emmen heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 14,5 miljoen. Dat heeft het college deze week vastgesteld in de Jaarrekening 2023. Dit positieve resultaat valt hoger uit dan de gemeente vooraf had begroot, vooral door een aantal onverwachte meevallers of omdat bepaalde investeringen zijn uitgesteld. Naast de Jaarrekening 2023 heeft het college ook de eerste Bestuursrapportage van 2024 en de Kadernota voor 2025 vastgesteld.

Financieel gezond

De gemeente Emmen heeft jaren voorzichtig begroot, maar staat er nu weer goed voor. Wethouder financiën René van der Weide is tevreden met dit resultaat: "Het positieve resultaat is enerzijds een teken dat onze voorzichtige manier van begroten en het benutten van extra rijksmiddelen en meevallers het gewenste effect hebben. Tegelijkertijd zien we ook dat we bepaalde investeringen in de tijd door moeten schuiven. Dit komt door bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt maar toch ook nog door het onzekere financiële perspectief waar gemeenten mee geconfronteerd worden door minder rijksmiddelen. Ook dat heeft invloed op het uiteindelijke resultaat gehad. Ondanks dat zijn we blij dat we een stevige financiële basis hebben kunnen neerzetten voor de komende jaren en ook onze reserves sterk hebben verbeterd. We staan er financieel dus gezond voor."

Algemene reserves versterken

De bestuursrapportage 2024 laat voor het lopende begrotingsjaar 2024 een nadelig resultaat van €3,7 miljoen voor het eerste halfjaar. Dit tekort wordt veroorzaakt door een paar tegenvallers die al ingeboekt zijn. Deze zijn goed te overzien, want gedurende het jaar kunnen er ook meevallers komen. Die zijn in het voorlopige resultaat nog niet meegerekend. Bovendien sparen we voor de toekomst door een storting te doen van bijna € 6,4 miljoen in de algemene reserves. Zonder deze storting zou er sprake zijn van een positief resultaat van € 2.7 miljoen.

Kansen benutten

Deze positieve resultaten van de afgelopen jaren en de opgebouwde reserves geeft de kans om te investeren in lopende projecten. Wethouder van der Weide: "In de Kadernota 2025 geven we aan dat we het komende jaar investeren op projecten en ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Wij hebben de ambitie om als gemeente te groeien. Meer woningen, meer inwoners, meer werk en een betere bereikbaarheid. Om deze ambities te kunnen realiseren hebben we geld nodig. Nu doet zich de kans voor om geld te reserveren voor bijvoorbeeld meer betaalbare woningen, onze centrumontwikkeling, extra participatiebanen, de Greenwise Campus, cultuur, onze openbare ruimte, een betere bereikbaarheid en de Sport- en Beweegcampus."

De documenten Jaarrekening 2023, Bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025 staan op de pagina Geldzaken van de gemeente

Chat met een medewerker