Coalitieakkoord 2022-2026

Vooruit en betrokken

De komende vier jaar gaan de partijen Wakker Emmen en Partij van de Arbeid samen aan de slag voor de gemeente Emmen. Ze hebben een coalitieakkoord geschreven waarin staat waar ze aan willen werken met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, Erkende Overlegpartners (EOP’s) en medeoverheden. Op deze pagina leest u op hoofdlijnen waar de twee partijen op inzetten om de gemeente aantrekkelijker te maken om te wonen, werken, studeren en recreëren. 

Werken en meedoen

Door actief samen te werken met bedrijven, onderwijs en andere overheden laten we onze regionale economie groeien en zorgen we voor nieuwe ontwikkelingen. Dit levert weer nieuwe banen op. We richten ons op het MKB, de industrie, de zorgsector, de toeristische sector en een levendige binnenstad. Zo zorgen we voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, betere bereikbaarheid, sterke regionale economie en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. We maken ons er hard voor dat iedereen kan meedoen in Emmen.

Inzet op

 • Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
 • Emmen blijft toonaangevend in groene economie
 • Aanpak weg Emmen – Klazienaveen en betere doorstroming Rondweg
 • Realiseren RegioCampus: samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden
 • Nieuwbouwlocatie beroepsonderwijs van Drenthe College en NHL Stenden
 • Samen met EMCO en Menso mensen begeleiden richting werk

Wonen

De grote vraag naar woningen vraagt om een versnelling van nieuwbouw in de hele gemeente. Nieuwbouw voor diverse doelgroepen zoals starters, senioren, gezinnen, huurders en studenten. En dat niet alleen, ook bestaande woningen pakken we aan. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming. We zetten in op een gevarieerd en breed aanbod van kwalitatief goede woningen, passend bij de wensen en portemonnee van onze inwoners. Daarbij maken we een goede afweging tussen ruimte, natuur, bedrijvigheid en woningbouw. 

Inzet op

 • Geen verhoging OZB
 • 4.000 woningen toevoegen
 • Verduurzamen van bestaande woningen
 • Ondersteunen van bouwplannen en versnellen van bouwprocedures
 • Vernieuwende woonconcepten toevoegen
 • Zelfbewoningsplicht invoeren
 • Mogelijkheden verkennen afschaffen kostendelersnorm

Leefbaarheid

Wonen in de gemeente Emmen blijft aangenaam door te investeren in groen, wegen en fietspaden en goede voorzieningen, zoals buurten dorpshuizen. We stellen een plan op om sportaccommodaties te vernieuwen en te verduurzamen. Het Rensenpark is uniek. Het moet een echt stadspark blijven met volop ruimte voor wandelaars, sport en cultuur en andere recreatieve elementen. We verkennen de mogelijkheden van een sport- en beweegcampus in Emmen, waar topsport en onderwijs onderdeel van uitmaken.

Inzet op

 • Meer aanleg van groen en beter onderhoud in dorpen en wijken
 • Levendige binnenstad en een aantrekkelijk Rensenpark
 • Investeren in wegen, fietspaden en voetpaden
 • Goede en aantrekkelijke sportaccommodaties
 • Cultureel ondernemerschap stimuleren door samenwerkingen met private partijen
 • Woon- en drugsoverlast, ondermijnende criminaliteit en geweld tegen hulpverleners aanpakken om de sociale veiligheid te verbeteren
 • Fietsen meer stimuleren

Samenleven

We blijven investeren in mensen, mensen verbinden en mensen gelijke kansen geven. We willen werken aan het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht. We werken toe naar een vitale regio waar iedereen mee kan doen. Gezondheid is een belangrijke basis en daar willen we op inzetten.

Inzet op

 • Bereikbare en beschikbare zorg
 • Toekomstperspectief voor jongeren en goede jeugdzorg
 • Ondersteunen inwoners voor gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling
 • Taalvaardigheid en digiwijsheid
 • Armoede en schulden bij inwoners op tijd signaleren om erger te voorkomen
 • Rekening houden met mindervalide mensen en aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals dementerenden en mensen met psychische klachten
Chat met een medewerker