Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Aanlegvergunning

Als u werkzaamheden wilt doen in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Beschrijving

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied, bijvoorbeeld:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten
  • grond ophogen of afgraven

Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen hiervan. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

Aanvragen

Doe de Vergunningcheck op de website Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon.

Heeft u vragen hierover, neem contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De gemeente of provincie moet dit beoordelen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere:

  • De werkzaamheden passen in het omgevingsplan.
  • Het gaat niet om een monument.
  • Het gaat niet om een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, indien de aanlegkosten

a. minder bedragen dan € 2.001,-- een vast tarief van

 €          89,10

b. € 2.001,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,96 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

 €          27,40

c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,57 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

 €        132,55

d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,49 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

 €    1.992,15

e. € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,86 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

 €   7.463,30

(tarieven 2024) 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie

Chat met een medewerker