Inrit of oprit melden

Voor het aanleggen van een inrit moet u een melding indienen bij de gemeente.

Beschrijving

Wanneer u een inrit of oprit (uitweg of uitrit) wilt maken bij uw bedrijf of huis, dan moet u dit melden. Dit kan met behulp van het digitale formulier (met of zonder Digid).   
Bij het kopje 'Voorwaarden' staat waaraan uw melding moet voldoen en wanneer u een inrit kunt melden.

Woont u aan de provinciale weg dan heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via omgevingsloket. 

Hoe verder na de melding?

Als de gemeente de inrit toestaat, krijgt u van de gemeente een offerte toegestuurd. Als u schriftelijk akkoord gaat met de offerte, dan geeft de gemeente opdracht de inrit volgens de geldende inrichtingseisen aan te leggen. Alle kosten (ook die op de gemeentelijke grond) komen voor rekening van de aanvrager.

De offerte geeft alleen de kosten weer voor de aanleg van de inrit op de gemeentegrond. Het deel van de uitweg dat op de grond van de eigenaar van de woning ligt, wordt niet in de offerte meegenomen. Dit moet de eigenaar zelf regelen.

Aanvragen

U kunt alleen een doen melding als u de eigenaar bent van het perceel waar u de uitweg wilt aanleggen. Als u zelf geen eigenaar bent (bijvoorbeeld huurder) moet u toestemming vragen van de eigenaar (bijvoorbeeld verhuurder). De schriftelijke toestemming voegt u bij als bijlage bij de aanvraag of melding voegen. De kosten voor het aanleggen van de inrit zijn voor rekening van de aanvrager. De gemeente legt de inrit op gemeentegrond aan. 

Voorwaarden

Wij toetsen uw melding voor het aanleggen van een inrit in ieder geval aan de volgende belangen:

  • de bruikbaarheid en het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente;
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • een inrit mag maximaal 4 meter breed zijn.

Niet toegestaan is;

  • Parkeren in de voortuin
  • Een tweede inrit bij een woning

Voorschriften uitwegen;

  1. De uitweg wordt conform situatietekening uitgevoerd;
  2. De uitweg ligt tenminste twee meter uit het hart van een boom;
  3. Bij wijziging cq. verplaatsing van een bestaande inrit wordt het op te heffen deel in de oorspronkelijke staat teruggebracht;
  4. De uitweg wordt door of namens de gemeente uitgevoerd, conform de inrichtingseisen van de gemeente 

Kosten

De kosten van het aanleggen van een inrit op gemeentegrond is voor iedere situatie verschillend. De aanlegkosten zijn o.a. afhankelijk van hoeveel m2 inrit moet worden aangelegd, welke materialen er gebruikt moeten worden en of er sprake is van een lichtmast of straatkolk die moet worden verwijderd. 

Wanneer de melding inrit akkoord is, ontvangt u een offerte. In de offerte staan de kosten gespecificeerd. De inrit wordt pas aangelegd nadat de gemeente de getekende offerte heeft ontvangen.