Uitkomst Onderzoek grondwateronttrekkingen

In het onderzoeksrapport van Fugro uit 2021 wordt gezegd dat naast droogte en verdamping, ook grondwateronttrekkingen een aantoonbaar effect op de grondwaterstanden hebben. Waterschap Vechtstromen vond echter dat er op dat moment te weinig gegevens bekend waren om die conclusie te kunnen trekken. Daarom heeft Vechtstromen eerst een groot veldonderzoek uitgevoerd naar het aantal bronnen. Daarna heeft het waterschap onderzoeksbureau Sweco gevraagd om met die gegevens vervolgonderzoek te doen naar de invloed van de grondwateronttrekkingen op de grondwaterstanden.

Conclusies onderzoek

  • Uit het veldonderzoek is gebleken, dat er meer landbouwbronnen zijn, dan wat Fugro wist en mee heeft gerekend.
  • De effecten van de grondwateronttrekkingen hebben een aantoonbaar effect op de grondwaterstandsverlaging en daarmee ook op zetting van diepere lagen. Deze uitkomst is een bevestiging van het eerder uitgevoerde Fugro onderzoek. Hiermee is het Fugro rapport verbeterd.
  • Het effect op zetting wil niet zeggen, dat grondwateronttrekking één op één gelinkt kan worden aan schade aan huizen.
Chat met een medewerker