Uitgiftereglement loting kavel Nieuw-Amsterdam

Uitgiftereglement 'loting' voor de uitgifte van 1 bouwkavel in Nieuw-Amsterdam

1.    Uitgifte

 1. De gemeente Emmen verkoopt 1 vrije sector kavel in Nieuw-Amsterdam, aan de Wijkstraat, bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. 
 2. De uitgifte vindt plaats volgens de methode ‘loting’. Dat wil zeggen dat de notaris via loting de volgorde bepaalt waarin de kavel wordt toegewezen 
 3. De gemeente Emmen behoudt zich het recht voor om de kavel als bedoeld in artikel 1.1, om welke reden dan ook, op een andere wijze uit te geven dan volgens de methode ‘loting’.

 2.    Publicatie van de uitgifte 

De uitgifte wordt vooraf bekend gemaakt door publicatie van een aankondiging van de voorgenomen uitgifte in een binnen de gehele gemeente Emmen te verspreiden huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website, te weten: gemeente.emmen.nl.

3.    Deelname-eisen en inschrijving

 1. Om deel te kunnen nemen aan de uitgifte dient de gegadigde zich in te schrijven via verzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website https://gemeente.emmen.nl/nieuw-amsterdam vanaf de start van de uitgifte als bedoeld in artikel 5.1.
 2. Als gegadigde kunnen alleen optreden natuurlijke personen met het doel een bouwkavel te kopen voor zelfbewoning. Van gehuwde, geregistreerde of samenwonende partners is slechts één van hen gerechtigd als gegadigde op te treden. Rechtspersonen en natuurlijke personen, die bedrijfsmatig handelen, kunnen niet als gegadigde optreden. 
 3. Per persoon of samenlevingsverband (gehuwde, geregistreerde of samenwonende partners) kan slechts voor de bouwkavel worden ingeschreven.

4.    Toelating als gegadigde

 1. De gemeente Emmen toetst alle inschrijvingen aan de deelname-eisen als bedoeld onder artikel 3 en kan besluiten een inschrijving ongeldig te verklaren en aldus de gegadigde uitsluiten van de uitgifte. 
 2. De in artikel 4.1 bedoelde uitsluiting van de uitgifte kan plaatsvinden op basis van de volgende gronden:
 • gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens;
 • het plegen van een dubbele inschrijving;
 • het niet voldoen aan de deelname-eisen als bedoeld onder artikel 3;
 • overige feiten die een uitsluiting rechtvaardigen.

5.    Inschrijfperiode en kaveltoewijzing 

 1. De inschrijving start op 17 februari 2023 en eindigt op 3 maart 2023.
 2. De kaveltoewijzing vindt plaats via een digitale loting door een notaris. 
 3.  De notaris maakt een proces-verbaal van de loting op. Nadat de loting is verricht, geeft de notaris de persoonsgegevens en het bestand met de loting volgorde door aan de gemeente Emmen. Na ontvangst van deze informatie zal de gemeente Emmen de procedure met betrekking tot de optieverlening van de kavel in gang zetten. 
 4. De gemeente Emmen informeert u per e-mail na de loting of u bent in- of uitgeloot voor de kavel.
 5. Wanneer er na loting de kavel nog overblijft, wordt deze via de website van de gemeente Emmen aangeboden volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

6.    Reservelijst

 1. Nadat een bouwkavel is gereserveerd wordt op volgorde van inschrijving een reservelijst samengesteld.
 2. Een plaats op de reservelijst wordt aan de gegadigde schriftelijk medegedeeld. 
 3. Indien een bouwkavel door welke omstandigheden dan ook, opnieuw in de verkoop komt, zal deze bouwkavel worden aangeboden aan de gegadigde die bovenaan de reservelijst staat. Hierbij gelden dezelfde regels die van toepassing zijn op de kaveltoewijzing.
 4. De reservelijst is gekoppeld aan de uitgifte van de bouwkavel in Nieuw-Amsterdam, aan de  Wijkstraat en houdt daarna op te bestaan. De gegadigde kan geen rechten ontlenen aan deze reservelijst bij een volgende uitgifte van bouwkavels door de gemeente Emmen.
 5. De reservelijst vervalt nadat deze bouwkavel is uitgegeven en de notariële leveringsakte van de toegewezen bouwkavel is gepasseerd.

7.    Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Els Gernaat, accountmanager woningbouwkavels bij de gemeente Emmen via e.gernaat@emmen.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 0591.

Chat met een medewerker