default iconTaakvelden raadscommissies

Commissie wonen en ruimte

 • Ruimtelijke ontwikkeling: geo-informatie, stads- en dorpsvernieuwing, kleine kernenbeleid, plattelandsontwikkeling
 • Gebiedsontwikkelingsplannen
 • Wonen (volkshuisvesting) inclusief kavelverkoop: monumentenbeleid, woonwagens en woonschepen
 • Bouwzaken
 • Project Emmen Revisited
 • Fysieke peiler grotestedenbeleid
 • Land- en tuinbouw: herinrichting veenkoloniën, landinrichting, volkstuinen
 • Openbare werken: weg- en waterbouw, riolering, openbare verlichting, onderhoud en beheer gebouwen
 • Bos, landschap en natuur
 • Openbaar groen (inclusief begraafplaatsen en speelterreinen)
 • Milieu en reiniging
 • Buurtbeheer
 • Verkeer en vervoer
 • Contractbestuurder Erkende Overlegpartners

Commissie samenleving

 • Onderwijs: voor- en vroegschoolse educatie
 • Welzijn: welzijnsorganisaties, opbouwwerk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, emancipatiebeleid
 • Kunst en cultuur: TheaterKunstzinnige vorming, muziekschool, bibliotheek, evenementenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Voorzieningen gehandicapten
 • Zorg: maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, gehandicaptenbeleid, coördinatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Mondiaal beleid: ontwikkelingssamenwerking, contacten  met Duitsland, vreemdelingenbeleid
 • Sociale pijler grotestedenbeleid
 • Sport, inclusief accommodaties en zwembaden
 • Overlegpartners
 • Dierenwelzijn

Commissie bestuur, middelen en economie

 • Algemene beleidscoördinatie
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Openbare orde, politie en brandweer
 • Coördinatie externe betrekkingen
 • Promotie gemeenten algemeen
 • Bestuurlijke organisatie inclusief bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie
 • Burgerzaken en klantcontact centrum
 • Coördinatie grotestedenbeleid
 • Stedelijk netwerk
 • Recreatie en toerisme
 • Project dierenpark/theater
 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Economische zaken
 • Midden- en kleinbedrijf
 • Markten
 • Vergunningen
 • Standplaatsen
 • Industrie
 • Economische pijler grotestedenbeleid
 • Promotie en acquisitie bedrijfsleven
 • Grondbeleid/ grondexploitatie
 • Sociale zaken
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Werkgelegenheid inclusief additionele werkgelegenheid
 • Deelnemingen onder andere: gemeentereiniging Area, EBR, FC Emmen (stadion BV en voetbal BV)
 • EMCO
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Informatisering en automatisering
 • Communicatie en representatie
 • Organisatie en personeel
Chat met een medewerker