Status onderzoek Waterschap

Een tijdje geleden hebben we veldonderzoek gedaan naar de invloed van grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand in het gebied Nieuw-Amsterdam e.o. Dit hebben we gedaan omdat adviesbureau Fugro een rapport had geschreven over bodemdaling en schade aan huizen in die omgeving. Hoe staat het nu met het onderzoek? We gingen in gesprek met Gon Eugelink, teamleider bij waterschap Vechtstromen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

“Eind 2021 en in de eerste maanden van 2022 zijn medewerkers van het waterschap Vechtstromen in het gebied rond Nieuw Amsterdam geweest. We hebben gegevens verzameld over hoeveel grondwater er uit de bodem gehaald werd”. 

Waarom is het verzamelen van deze gegevens belangrijk?

“Deze gegevens zijn nodig om het landelijk grondwater register (LGR) op orde te brengen. Daarnaast is van de opgehaalde gegevens bepaald of de kwaliteit en kwantiteit voldoende is om te bepalen welke geohydrologische tool ingezet kan worden. Naast het analyseren van de geohydrologische toestand in het gebied is één van de onderzoeksvragen:  
Wat is de invloed van de onttrekkingen op de (eventuele) zettingen in het onderzoeksgebied?”

Dit klinkt ingewikkeld, kun je dit verder uitleggen?

“Ja hoor, het gaat erom dat in deze stap (wat is de invloed op onttrekkingen) de resultaten uit het geohydrologische onderzoek gekoppeld worden met de bodemopbouw van het gebied. In het Fugro-onderzoek is toen al informatie over de bodemopbouw opgenomen”. 

Wat is dan nu het vervolg?

“Voor het vervolg is een opdracht naar adviesbureau Sweco gegaan. Zij bouwen een model dat qua ontwerp vergelijkbaar is met het model dat is opgesteld tijdens het onderzoek van Fugro. In dit ontwerp tekenen ze de grondwateronttrekkingen uit en voeren een aantal scenarioberekeningen en een gevoeligheidsanalyse uit. Sweco maakt gebruik van een geanonimiseerd model van Fugro, inclusief nu met meer feitelijke gegevens. Ook analyseren ze het mogelijk effect van infiltratie vanuit de waterlopen en kanalen. Dan onderbouwen zij of dit proces in dit gebied belangrijk is voor de aanvulling van de grondwaterstand. We vertalen de invloed van de berekende grondwaterverlagingen door naar de eventueel te verwachten zettingen. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt”. 

Kun je iets zeggen over het tijdspad van het onderzoek? 

“In september is de opdracht verstrekt aan Fugro om hun model te anonimiseren en is Sweco gevraagd een nieuw model te bouwen. We verwachten dat dit onderzoekstraject ongeveer 3 maanden nodig heeft. Daarna zullen specialistische adviseurs de uitkomsten van het onderzoek bekijken en met een eindconclusie komen. De verwachting is dat ook daar nog enkele weken tijd voor nodig is. We begrijpen dat het allemaal lang duurt, ook door corona zijn een aantal werkzaamheden vertraagd. Daarnaast is het belangrijk om zorgvuldig te werken en dat kost tijd. Als mensen informatie willen over oppervlakte- en grondwater kunnen ze ook altijd terecht op onze website, www.vechtstromen.nl. We proberen daar zo actueel mogelijk ontwikkelingen weer te geven. Specifieke vragen kunnen via het Servicepunt Bodemdaling via de gemeente Emmen worden ingediend. Van daaruit worden de watervragen naar het waterschap doorgeleid.”

Chat met een medewerker