Luchtfoto van een wijk waar gebouwd wordt

Stappenplan Bouwen onder Kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe wetgeving heeft misschien gevolgen voor u als u de aanvraag omgevingsvergunning indient na 1 januari 2024. Als u onderstaande stappen doorneemt, zorgt u ervoor dat voor uw (ver)bouwplannen de juiste aanvragen bij de gemeente indient.

Ga na of de gewijzigde wetgeving in werking is getreden. Indien dit niet het geval is geldt voor uw aanvraag omgevingsvergunning de ‘oude’ wetgeving. U kunt uw plan gewoon aanvragen.

Als u uw aanvraag indient nadat de nieuwe wetgeving in werking is getreden:

Ga opnieuw na of u een omgevingsvergunning nodig heeft het realiseren van uw bouwplan. 
Ga na onder welke gevolgklasse van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ uw bouwplan valt.

Indien uw plan vergunningsplichtig is, en niet in gevolgklasse 1 van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ valt, dan volstaat het om een vergunningsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag moet uiteraard voldoen aan de indieningsvereisten. U voegt alle noodzakelijke bescheiden toe om uw plan te kunnen toetsen aan de regelgeving.

Indien uw plan vergunningsplichtig is en wel onder gevolgklasse 1 valt, dan moet u een vergunningsaanvraag EN een bouwmelding indienen.

Let goed op welke voor welke onderdelen van uw bouwplan u een vergunningsaanvraag moet indienen, aan welke regels uw vergunningsaanvraag getoetst wordt en welke gegevens u daarvoor moet indienen.

Wat u moet doen voor de bouwmelding

  • U moet voor dat u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen/contracteren;
  • Uw kwaliteitsborger moet vooraf toetsen of uw bouwplan aan de technische regels voldoet;
  • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke risico’s er zijn;
  • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet;
  • De kwaliteitsborger moet een borgingsplan opstellen waarin hij de risicobeoordeling en controlemaatregelen vastlegt. Tevens moet hij aangeven met welk kwaliteitsinstrument hij werkt.

Met dit borgingsplan moet u (of uw architect/bouwadviseur/aannemer) via het omgevingsloket een bouwmelding indienen bij de gemeente. Hier staat ook in welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd. Deze bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor dat u wilt gaan bouwen, bij ons binnen zijn. Twee dagen voordat u gaat bouwen, moet u nog een ‘start bouwmelding’ bij ons maken. U hoeft niet op een reactie te wachten, na deze twee dagen mag u beginnen met bouwen. 

Tijdens de bouw

  • Tijdens het bouwen zal de kwaliteitsborger de bouwwerkzaamheden controleren.
  • Uw aannemer moet tijdens de bouw een dossier bijhouden waarmee hij vastlegt wat hij precies bouwt en aantoont dat hij voldoet aan de regels en het borgingsplan.
  • De kwaliteitsborger en de aannemer moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten tijdens de bouw worden verholpen.

Gereed melden

Als uw bouwplan klaar is en aan alle regels voldoet stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring moet u samen met het dossier van de aannemer (inclusief tekeningen en berekeningen van het bouwwerk, gebruiksfuncties, gebruikte materialen, handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur etc.) als gereedmelding naar de gemeente sturen. Na 10 werkdagen mag u uw bouwwerk in gebruik nemen.

Chat met een medewerker