Twee mensen zittend op een bankje

Plannen voor dorpen en wijken

Samen met de wijken en dorpen maken woon- en leefbaarheidsvisies. Dat doen wij  met bijvoorbeeld inwoners, erkende overlegpartners en woningcorporaties. Zo zorgen we voor wijken en dorpen waar inwoners prettig kunnen wonen, werken en ontspannen.

Hoe ziet een woon- en leefbaarheidsvisie eruit?

Iedere woon- en leefbaarheidsvisie bestaat uit:

 • een onderzoek van de wijk of het dorp - dit geeft  informatie over de samenstelling van de wijk of het dorp. Denk bijvoorbeeld aan leeftijden en het aantal alleenstaanden. Ook staat in het onderzoek bijvoorbeeld hoe veilig de wijk of het dorp is, hoe de openbare ruimte is ingericht en hoe de inwoners zelf hun woonomgeving zien. 
 • een visie - dit laat zien hoe de wijk of het dorp er op korte en lange termijn uit gaat zien.
 • een uitvoeringsagenda - hierin staan acties voor de komende 5 jaren. Deze acties pakt de gemeente samen met de betrokken partijen op. Dit zijn bijvoorbeeld de woningcorporaties en inwoners.

Vastgestelde visies

 • Nieuw-Weerdinge
 • Nieuw Amsterdam/Veenoord
 • Angelslo
 • Emmerhout
 • Bargeres

Meer informatie

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd hoe de vastgestelde visies er uit zien? Neemt u dan gerust contact met ons op.

De wijkvisie 'Bargeres Verrast!' beschrijft de plannen voor de toekomst voor Bargeres. Deze plannen zorgen er voor dat de wijk een prettige plek blijft om te wonen, werken en ontspannen.

Wie werken mee aan de wijkvisie?

Inwoners hebben samen met de wijkvereniging Bargeres, woningcorporaties Domesta en Lefier, welzijnsorganisatie Sedna, waterschap Vechtstromen en de Gemeente Emmen gesprekken gevoerd. Het resultaat hiervan is de wijkvisie. Hierin staat wat we willen in de wijk en wat niet en hoe we dit gaan bereiken.

Stap voor stap

We gaan stap voor stap aan de slag. Dat doen we samen met inwoners en andere betrokkenen in de wijk. We krijgen geld van het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Dit helpt bij het uitvoeren. Sommige dingen kunnen we nu al oppakken, andere dingen kosten meer tijd. Zo wordt Bargeres stukje bij beetje aangepakt en klaar gemaakt voor de toekomst.

Bekijk de wijkvisie 'Bargeres Verrast!'

Via de website van de wijkverenigingexterne-link-icoon kunt u de wijkvisie bekijken. Leest u liever een gedrukt boekje van de wijkvisie? Deze kunt u afhalen bij het Brinkenhoes of aanvragen bij de wijkvereniging.

De woon- en leefbaarheidsvisie Angelo is samen met inwoners, erkende overlegpartners, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties gemaakt. In deze visie staat hoe we er voor zorgen dat Angelslo nu en in de toekomst een wijk is waar inwoners prettig kunnen wonen, werken en ontspannen.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda staat wat we tot 2024 gaan doen. Dit zijn acties die de gemeente oppakt, maar bijvoorbeeld de woningcorporaties, Sedna of inwoners uit de wijk. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • woningen aanpassen aan de wensen van bijvoorbeeld senioren
 • woningen verduurzamen
 • verbeteren parkeerplaatsen
 • beter onderhoud aan fiets- en voetpaden
 • nieuwbouw wijkcentrum

Programma Angelslo

De woon- en leefbaarheidsvisie is onderdeel van Programma Angelslo. Dit is een aanpak waarbij alle partijen die actief zijn in de wijk samenwerken. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de  woon- en leefbaarheidsvisie Angelo? Neem dan contact met ons op.

Samen met inwoners, Wijkbelangen Emmerhout, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties  is de woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout opgesteld. Deze visie helpt ons om Emmerhout nu en in de toekomst een plek te laten zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Belangrijk onderdeel van de visie is de aanpak waarin staat wat we de komende jaren samen oppakken. 

Andere woonwensen

Inwoners geven aan dat het prettig wonen is in Emmerhout. Ze zien ook verbeterpunten. Zo raakt de openbare ruimte versleten en zijn veel woningen nog niet energiezuinig. Ook wonen er nu meer ouderen en minder jongeren. En de huishoudens zijn gemiddeld kleiner. Hierdoor is de wens om meer levensloopbestendige woningen voor kleinere huishoudens te maken.

Wijkaanpak

De komende jaren maken wij de wijk aantrekkelijker door kleine aanpassingen. Dit doen we samen met inwoners, Wijkbelangen Emmerhout en andere samenwerkingspartners. Voorbeelden hier van zijn:

 • Opknappen van de openbare ruimte
 • Vernieuwen en uitbreiden van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
 • Onderzoek naar verbeteringen van garageboxen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de woon- en leefbaarheidsvisie? Naam dan contact met ons op of ga naar de website van Wijkbelangen Emmerhoutexterne-link-icoon.

Chat met een medewerker