Omgevingsovereenkomst Energiepark Pottendijk

Energiepark Pottendijk B.V. heeft afspraken gemaakt met omwonenden. Deze afspraken staan in de omgevingsovereenkomst deel A en deel B Windpark Pottendijk. De omgevingsovereenkomsten bevatten bijlagen. Deze vindt u niet op de website. Wilt u de bijlagen lezen? Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@emmen.nl onder vermelding van 'Bijlagen Energiepark Pottendijk'. 

Omgevingsovereenkomsten

Omgevingsovereenkomst Deel A Windpark Pottendijk beschrijft de afspraken met de ontwikkelaar van Windpark Pottendijk. Dit is voorbereid tijdens het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk, in lijn met de Gedragscode Windenergie Gemeente Emmenexterne-link-icoon (Gedragscode) en in aansluiting op de Structuurvisie Emmen, Windenergieexterne-link-icoon en de Omgevingsvergunning Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk (Wind)externe-link-icoon. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter zijn de afspraken gemaakt door: 

 • Ontwikkelaar van Windpark Pottendijk: Energiepark Pottendijk B.V., onderdeel van de Shell plc groep van vennootschappen
 • Delegatie omwonenden van het Windpark Pottendijk, met ondersteuning van externe adviseurs
 • Gemeente Emmen

De omwonenden die onderdeel uitmaken van het Gebiedsplatform Pottendijk hebben aangegeven dat zij met hun deelname niet bedoelen het windpark goed te keuren. Zij vinden het belangrijk om goede afspraken met de ontwikkelaar te maken als  het windpark wordt gerealiseerd. De deelnemende bewoners zijn representanten van de omgeving en geen formele vertegenwoordiging van de omwonenden.

Naast een windpark bouwt de ontwikkelaar ook een zonnepark op de locatie Pottendijk. Deze Omgevingsovereenkomst Deel A Windpark Pottendijk heeft alleen betrekking op het windpark Pottendijk en afspraken hierover zijn gemaakt tussen ontwikkelaar en omgeving.

Deze Omgevingsovereenkomst Deel A bevat een aantal bijlagen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van dit document te vergroten. Deze bijlagen maken in het totaal deel uit van de Omgevingsovereenkomst Deel A.

Burenregeling Pottendijk (Deel A)

De burenregeling voor het gebied rond het windpark Pottendijk wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse bijdrage van de ontwikkelaar van het windpark. De bijdrage van het windpark is €0,50 per opgewekte megawattuur (MWh). Een deel van deze opbrengst wordt voor deze direct omwonende burenregeling gebruikt, namelijk een vergoeding voor direct omwonenden tot 1100 meter die tot stand komt tussen deze direct omwonende en Energiepark Pottendijk B.V.. Het restant zal de ontwikkelaar afdragen aan de Gemeente Emmen ten behoeve van het Windfonds Pottendijk om de directe omgeving te laten meeprofiteren van de komst van het windpark en ter compensatie van enig hinder en nadeel.

Verwachte opbrengst vanuit het Windpark

Volgens de afspraken met de gemeente Emmen zal de ontwikkelaar van het windpark per opgewekte MWh een bedrag van €0,50 afdragen om de directe omgeving tot 1100 meter te laten meeprofiteren van de komst van het windpark (netto, dus zonder doorbelasting van uitvoeringskosten, enzovoorts).

Het windpark heeft de intentie om 14 windturbines van 3,6 MW te realiseren. Uitgaande van 2800 vollasturen per jaar (schatting) geeft dit gemiddeld een jaarlijkse opbrengst van circa € 70.000.

Direct omwonenden tot 1100 meter

Er zijn binnen 1100 meter tot windpark Pottendijk 11 woonadressen die in aanmerking komen voor een bijdrage van Energiepark Pottendijk B.V. voor het Windpark Pottendijk. Deze woningen waren er al op het moment dat de structuurvisie ‘Emmen, Windenergie’ werd opgesteld en waren geen eigendom van bij het windpark betrokken grondeigenaren of initiatiefnemers. De lijst met adressen is door de Gemeente Emmen samengesteld en opgenomen in Bijlage 7.3.

De ontwikkelaar spant zich in om met al deze direct omwonenden tot overeenstemming te komen. Hierover zijn onder andere afspraken vastgelegd in de Gedragscode Windenergie Emmen.

Omwonenden in Gebiedsplatform Pottendijk hebben twee deskundigen gevraagd om ten aanzien van de hoogte van de bijdrage en het juridisch afregelen van de afspraken te adviseren. Dit zorgt ervoor dat de overeenkomsten op een eerlijke en transparante manier tot stand komen. In deze basisovereenkomst zijn ook algemene uitgangspunten opgenomen. De definitieve versie van de basisovereenkomst met direct omwonenden tot 1100 meter is toegevoegd aan de Bijlage (zie Bijlage 7.2). Op basis hiervan sluit de ontwikkelaar alle overeenkomsten met direct omwonenden af.

Voor deze direct omwonenden tot 1100 meter is uitgegaan van een beschikbaar bedrag van € 30.337. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening op basis van afstanden tussen woningen en windmolens. Deze methode is in lijn met vergelijkbare berekeningen voor andere windparken in Nederland, de berekening zelf is maatwerk voor het gebied. De lijst met vergoedingen per woonadres is bekend bij de gemeente Emmen.

De details van de afspraken tussen de direct omwonende en de ontwikkelaar staan opgenomen in de basisovereenkomst voor omwonenden tot 1100 meter van Bijlage 7.2. Deze overeenkomst is opgesteld op grond van de volgende uitgangspunten:

 1. Indien er binnen de 1100m er een woonfunctie bijkomt (nieuwe kavel of splitsing), komt dit adres niet in aanmerking voor een bijdrage (het nieuwe woonadres was immers op de hoogte van het windpark).
 2. Indien er een woonadres komt te vervallen, valt de bijdrage voor dat woonadres toe aan het Windfonds.
 3. De ontwikkelaar van het windpark, de gemeente Emmen en het Windfonds houden geen rekening met eventuele bijzondere omstandigheden die gelden voor de bewoner van het adres, met de kanttekening dat de bewoners van (voormalige) woonadressen van in het windenergieproject participerende grondeigenaren niet in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding.
 4. De ontwikkelaar meldt jaarlijks na deze periode aan de Gemeente Emmen (ten behoeve van het Windfonds Pottendijk) welk totaalbedrag aan hoeveel adressen daadwerkelijk is overgemaakt, wat de energiejaaropbrengst van het windpark is geweest (MWh) en wat mede als doorwerking daarvan het eventuele restbedrag is dat dat jaar door ontwikkelaar ter beschikking wordt gesteld aan het Windfonds Pottendijk. De ontwikkelaar deelt geen informatie over adressen of personen met derden voor zover dit in strijd zou kunnen zijn met privacywetgeving.

Hoe is de vergoeding berekend? 

Voor een bepaalde windturbine wordt voor elke woning binnen de 1100 meter de afstand tussen woning (volgens de landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de hartlijn van de windturbine bepaald.

Voor elke meter dat de woning op minder dan 1100 meter staat, wordt een lineair) bedrag toegekend van € 2,90. Als dit voor alle woningen binnen 1100 meter rondom die windturbine is gedaan, worden alle bedragen bij elkaar opgeteld.

Ditzelfde bedrag wordt nogmaals verdeeld onder deze woningen, maar dan op basis van een exponentiële verdeling. Zo krijgen met name woningen die erg dicht bij die windturbine staan een extra hoge vergoeding.

Deze berekeningen worden voor alle veertien windturbines op Pottendijk gemaakt. Als een woning op minder dan 1100 meter tot twee windturbines staat, tellen deze bedragen bij elkaar op.

Tot slot krijgen alle woonadressen binnen 1100 meter daarbovenop een vaste vergoeding van 1500 euro. De genoemde bedragen worden jaarlijks uitgekeerd nadat het windpark in exploitatie is gegaan.

Bijdrage ontwikkelaar aan gemeente Emmen (voor Windfonds Pottendijk)

Als eerder aangegeven zal de ontwikkelaar op grond van overeenkomsten met de Gemeente Emmen per opgewekte MWh een bedrag van € 0,50 afdragen aan de Gemeente Emmen voor het Windfonds Pottendijk om de directe omgeving te laten meeprofiteren van de komst van het windpark en ter compensatie van enig hinder en nadeel. Deze afdracht is dus afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde energieopbrengst van windpark Pottendijk en kan daarom jaarlijks fluctueren. Van dit bedrag van € 0,50 per opgewekte MWh worden de betalingen die de ontwikkelaar op grond van vaststellingsovereenkomsten met direct omwonenden heeft gedaan afgetrokken (zie ook bijlage 7.2 Vaststellingsovereenkomst Pottendijk-bewoners). De ontwikkelaar zal jaarlijks het resterende bedrag overmaken aan Windfonds Pottendijk.

Informatie, communicatie, klachten en geschillen

De ontwikkelaar van het windpark streeft voor de jaren dat het windpark geëxploiteerd wordt naar een goede verstandhouding met omwonenden.

Zowel tijdens de bouw als de exploitatie van het energiepark kunnen er zaken voorvallen die tot reacties (klachten, vragen of complimenten) uit de omgeving leiden. De ontwikkelaar vindt het belangrijk om deze reacties op een zorgvuldige manier te behandelen.

Communicatie 

De ontwikkelaar draagt zorg voor een goed bereikbare en begrijpelijke websiteexterne-link-icoon. gedurende de bouw-, exploitatie- en sloopfase van het energieproject. Via de website communiceert de ontwikkelaar over storingen, onderhoud, klachten, enzovoorts.

De ontwikkelaar van het windpark draagt zorg voor een eenduidig en goed bereikbaar aanspreekpunt voor de omwonenden waar eventuele vragen en opmerkingen (maar ook klachten) kunnen worden opgevangen.

In principe vindt jaarlijks afstemming plaats tussen (in elk geval) ontwikkelaar, Windfondscommissie en gemeente met betrekking tot communicatie met omwonenden en omgeving in het eerstvolgend jaar.

Klachtenregeling en geschillenregeling

De ontwikkelaar zorgt voor een goed functionerende klachtenprocedure (juist ook tijdens bouwwerkzaamheden) en ondersteunt een geschillenregeling, in lijn met de Klachten- en geschillenregeling Windpark Pottendijk als opgenomen in Bijlage 7.1.  (Windloket).

Goede omgangsvormen 

Het is in ieders belang om in alle situaties open en fatsoenlijk met elkaar in contact te kunnen treden en constructief met elkaar in gesprek te kunnen gaan en voldoende ruimte en veiligheid te blijven bieden. Dit geldt des te meer voor situaties waarin spanningen – om wat voor reden dan ook – kunnen oplopen. Om dit doel te dienen, zetten alle betrokkenen zich in voor de instandhouding van goede omgangsvormen in en rondom Pottendijk.

Beheersing hinder en overlast

Geluid

Windturbines maken geluid en dit kan hinder of overlast geven. Periodiek onderhoud van belang om de windturbines ook geluidstechnisch in goede conditie te houden.

Betrokkenen onderkennen in aanvulling daarop het belang van een goede geluidsmonitoring, zodat periodiek door een onafhankelijk akoestisch onderzoeksbureau in elk geval vastgesteld kan worden:

 1. Of en in hoeverre de gemeten geluidswaarden (regulier en laagfrequent) overeenstemmen met eerder berekende geluidswaarden of vastgelegde grenswaarden op enkele vooraf vastgestelde meetpunten (onder andere gevels van nabijgelegen woningen);
 2. Of en in hoeverre afwijkende geluiden worden waargenomen (bijvoorbeeld fluittonen);
 3. Bij afwijkingen: welke oorzaken in beeld zijn en hoe deze opgelost kunnen worden;

Daarbij vindt 1 jaar voorafgaand aan de ingebruikname van het windpark een nulmeting plaats en direct aansluitend op ingebruikname een eerste-meting voor de duur van 1 jaar. Vervolgens vindt vijfjaarlijks een periodieke bronmeting plaats ter controle. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor alle bovengenoemde metingen.  De ontwikkelaar deelt de akoestische onderzoeksrapporten met gemeente en omgeving en plaatst deze rapporten op de website van het windpark.

Bij geconstateerde overschrijdingen van onder andere in de vergunning vastgelegde geluidsnormen, kunnen nader te bepalen maatregelen noodzakelijk zijn. Bij een overschrijding die maatregelen noodzaakt, kan bijvoorbeeld een aangepaste afstelling van de windturbines (noise reduction mode)  kan men de geluidshinder of –overlast voor de omgeving op een doordachte manier beperken.

Op drie locaties rondom Windpark Pottendijk worden geluidsmeetpunten opgesteld. De geluidsmetingen worden via een openbaar toegankelijke website (www.sensornet.nlexterne-link-icoon) beschikbaar gesteld. Met deze meetgegevens is het ook mogelijk om wat betreft geluidsbelasting terug te kijken in de tijd. Dit kan helpen om bijvoorbeeld specifieke klachten beter te kunnen duiden.

Slagschaduw

De ontwikkelaar ziet erop toe dat de in de vergunning vastgelegde bepalingen rondom slagschaduw worden nageleefd en stelt op verzoek beschikbare onderzoeksgegevens ter beschikking aan betrokkenen.

Wegen en verkeer

Bij de bouw, exploitatie en sloop van het windpark zal de ontwikkelaar rekening houden met de omgeving om hinder en overlast waar dat kan te voorkomen en bij te dragen aan voldoende bereikbaarheid voor alle belanghebbenden in het gebied. Dit is in ieders belang. De ontwikkelaar zorgt voor een goed benaderbare projectuitvoerder waarmee als dat moet of gewenst is praktische afspraken gemaakt kunnen worden via gangbare communicatiekanalen.

De staat van wegen en omliggende terreinen dient na afronding van de bouw in orde te zijn. In dit kader hebben de ontwikkelaar en de gemeente afspraken gemaakt over een nulmeting en een eerste-meting.

Vaststellingprocedure

 1. De Omgevingsovereenkomst Deel A Windpark Pottendijk wordt voorbereid door Gebiedsplatform Pottendijk
 2. De Omgevingsovereenkomst Deel A wordt ter instemming voorgelegd aan inwoners van het gebied rondom Pottendijk via een gebiedsbrede bijeenkomst, in lijn met de Gedragscode Windenergie Gemeente Emmen.
 3. Ter afronding informeert de gemeente Emmen de raad over de Omgevingsovereenkomst deel A en het vervolgproces.

Hardheidsclausule

De Omgevingsovereenkomst is met grote zorg uitgewerkt. Het kan echter zijn dat hierbij fouten zijn gemaakt, dan wel dat door het ontbreken van specifieke inzichten en kennis over de lokale situatie, er ten onrechte wel of niet is toegekend aan een woning. In dat geval kan er bezwaar worden gemaakt door het Gebiedsplatform Pottendijk daarop aan te spreken (goed onderbouwd). Gebiedsplatform Pottendijk zal dit dan in behandeling nemen en in een goede oplossing trachten te voorzien. Mogelijkheid tot bezwaar staat open tot eind 2022.

Ondertekening Deel A

Deze Omgevingsovereenkomst Deel A Windpark Pottendijk beschrijft de afspraken die voorbereid zijn tijdens het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk, in lijn met de Gedragscode Windenergie Gemeente Emmenexterne-link-icoon en in aansluiting op de Structuurvisie Emmen, Windenergieexterne-link-icoon en de Omgevingsvergunning Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk (Wind)externe-link-icoon. Hieraan is onder leiding van een onafhankelijk voorzitter deelgenomen door:

 • Ontwikkelaar Windpark Pottendijk (Energiepark Pottendijk B.V.)
 • Delegatie omwonenden, met ondersteuning van externe adviseurs
 • Gemeente Emmen

De omwonenden in het Gebiedsplatform Pottendijk hebben aangegeven dat zij met hun deelname niet beogen de komst van het windpark te accorderen, maar het van belang te vinden om tot goede afspraken met de ontwikkelaar te komen indien het windpark wordt gerealiseerd.

Het Gebiedsplatform Pottendijk is samengesteld met daarin een vertegenwoordiging van omwonenden. Dit is geen formele vertegenwoordiging van de bewoners in het gebied. De deelnemende personen hebben zo goed als mogelijk afspraken voorbereid in het belang van alle bewoners in het gebied. Zij kunnen echter geen formele verantwoording hiervoor dragen, omdat zij niet via democratische weg gemandateerd zijn.

Energiepark Pottendijk B.V. is wel formeel een partij om te tekenen voor de gemaakte afspraken, evenals de Gemeente Emmen als initiatiefnemer en facilitator van het Gebiedsplatform. Er wordt door alle partijen waarde gehecht aan het vastleggen van afspraken. Hiertoe zal dit document getekend worden door partijen, als onderschrijving van de juiste weergave van de gemaakte afspraken. Voor de omwonenden zal dit door de begeleider/adviseur van de deelnemende omwonenden geschieden. Ook de onafhankelijk voorzitter van Gebiedsplatform Pottendijk zal door zijn ondertekening de juiste weergave van de gemaakte afspraken in dit document bevestigen.

De afspraken in deze overeenkomst bouwen voort op eerder overeengekomen afspraken, steeds met als doel de energieopgave voor Pottendijk zo veel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid, zonder vertraging en op respectvolle, constructieve, open en transparante wijze te realiseren en exploiteren. Bij de totstandkoming en uitwerking van deze afspraken is grote zorgvuldigheid betracht. Mochten ondanks deze zorgvuldigheid desalniettemin alsnog wezenlijke afwijkingen of hiaten aan het licht komen die onverenigbaar blijken te zijn met eerder schriftelijk vastgelegde afspraken en

verplichtingen, dan zullen partijen alsnog trachten deze op constructieve en slagvaardige wijze het hoofd te bieden.

Tot slot bekrachtigen allen en de ontwikkelaar in het bijzonder dat de ontwikkelaar geen bemoeienis had en heeft, en deze ook niet wil hebben, ten aanzien van het oprichten en functioneren van het Windfonds en/of het Zonfonds en de aanwending van middelen daaruit, welke onderwerpen in een aparte Omgevingsovereenkomst Deel B worden beschreven waar Energiepark Pottendijk B.V. geen partij bij is. Deze aparte Omgevingsovereenkomst Deel B worden, derhalve, niet door ontwikkelaar ondertekend, dit om enige schijn van beïnvloeding van de werking van het Windfonds en/of Zonfonds door ontwikkelaar te voorkomen. De ontwikkelaar vormt slechts een van de financiers en handelt daarmee ook in lijn met de eigen NWEA Gedragscode  Acceptatie & Participatie Windenergie op Land.

Het document is ondertekend door:

 • E. Dannenberg (onafhankelijk voorzitter Gebiedsplatform Pottendijk), namens Energiepark Pottendijk B.V. 
 • E. Heuzeveldt, namens de direct omwonenden 
 • R. v.d. Weide, namens de gemeente Emmen

Wilt u de bijlagen lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@emmen.nl onder vermelding van 'Bijlagen Energiepark Pottendijk'. Wij sturen u dan de bijlagen toe. 

Deze Omgevingsovereenkomst Deel B Energiepark Pottendijk beschrijft de afspraken met de gemeente Emmen.  Dit is voorbereid tijdens het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk, in lijn met de  Gedragscode Windenergie Gemeente Emmenexterne-link-icoon en in aansluiting op de Structuurvisie Emmen, Windenergieexterne-link-icoon en de Omgevingsvergunning Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk (Wind)externe-link-icoon. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter zijn de afspraken gemaakt door: 

 • Een groep omwonenden van het Windpark Pottendijk, met ondersteuning van externe adviseurs
 • Gemeente Emmen
 • Ontwikkelaar van Windpark Pottendijk: Energiepark Pottendijk B.V., onderdeel van de Shell plc groep van vennootschappen.

De omwonenden die onderdeel uitmaken van het Gebiedsplatform Pottendijk hebben aangegeven dat zij met hun deelname niet beogen de komst van het windpark te accorderen, maar het van belang te vinden om tot goede afspraken met de ontwikkelaar te komen indien het windpark wordt gerealiseerd. De deelnemende bewoners zijn representanten van de omgeving en geen formele vertegenwoordiging van de omwonenden.

De raad van Emmen heeft in 2016 het Windfonds Pottendijk ingesteld, zodat de omwonenden in gebieden waar windmolens gerealiseerd gaan worden niet alleen de lasten, maar ook de lusten krijgen. De gemeente Emmen wil een commissie instellen om hier uitvoering aan het windfonds te geven en in afstemming met de omgeving tot een reglement komen. Deze Omgevingsovereenkomst Deel B bevat daartoe voorstellen en uitwerkingen. Naast een windpark bouwt de ontwikkelaar ook een zonnepark op de locatie Pottendijk waaruit vergoedingen voortkomen. Die komen terecht in het Zonfonds Pottendijk. De gemeente wil het beheer van het zon- en windfonds Pottendijk bij dezelfde commissie onderbrengen.

De ontwikkelaar van Energiepark Pottendijk heeft eerder aangegeven dat zij geen bemoeienis had en heeft, en deze ook niet wil hebben, ten aanzien van het oprichten en functioneren van het Wind en/of Zonfonds en de aanwending van middelen daaruit. Daarom worden deze onderwerpen in een aparte Omgevingsovereenkomst Deel B beschreven waar Energiepark Pottendijk B.V. geen partij bij is. De ontwikkelaar vormt slechts een van de financiers en handelt daarmee ook in lijn met de eigen NWEA Gedragscode  Acceptatie & Participatie Windenergie op Land.

Deze Omgevingsovereenkomst Deel B bevat een aantal bijlagen om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van dit document te vergroten. Deze bijlagen maken integraal deel uit van de Omgevingsovereenkomst Deel B.

Burenregeling Pottendijk (Deel B) 

De burenregeling voor het gebied rond het windpark Pottendijk wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse bijdrage van de ontwikkelaar van het windpark. De bijdrage van het windpark is €0,50 per opgewekte megawattuur (MWh). Een deel van deze opbrengst wordt voor deze burenregeling gebruikt. De Burenregeling omvat een tweetal regeling. Te weten:

 • Vergoeding direct omwonenden tot 1100 meter – afspraken hierover met de ontwikkelaar zijn vastgelegd in de Omgevingsovereenkomst Deel A.
 • Vergoeding omwonenden met direct zicht op het windpark tussen 1100 en 1500 meter

Verwachte opbrengst vanuit het Windpark

Volgens de afspraken met de gemeente Emmen zal de ontwikkelaar van het windpark per opgewekte megawattuur (MWh) een bedrag van €0,50 afdragen om de directe omgeving te laten meeprofiteren van de komst van het windpark (netto, dus zonder doorbelasting van uitvoeringskosten, enzovoorts).

Het windpark heeft de intentie om 14 windturbines van 3,6 megawatt (MW) te realiseren. Uitgaande van 2800 vollasturen per jaar (schatting) geeft dit gemiddeld een jaarlijkse opbrengst van circa € 70.000.

Direct omwonenden tot 1100 meter (via Deel A)

Er zijn binnen 1100 meter tot windpark Pottendijk 11 woonadressen die in aanmerking komen voor een bijdrage van Energiepark Pottendijk B.V. voor het Windpark Pottendijk. Deze woningen waren er al op het moment dat de structuurvisie ‘Emmen, Windenergie’ werd opgesteld en waren geen eigendom van bij het windpark betrokken grondeigenaren of initiatiefnemers.

De ontwikkelaar spant zich in om met al deze direct omwonenden tot overeenstemming te komen. De afspraken met de ontwikkelaar zijn vastgelegd in de Omgevingsovereenkomst Deel A en worden in dit Deel B daarom verder buiten beschouwing gelaten.

Omwonenden met direct zicht op windpark tussen 1100 en 1500 meter

Voor omwonenden binnen een afstand van 1100 tot 1500 meter tot de dichtstbijzijnde windturbine met direct zicht op het windpark wordt er jaarlijks een bedrag toegekend van 

€120,= Het betreft een totaal van (in elk geval) 175 woningen. Het benodigde bedrag voor deze regeling bedraagt € 21.000 per jaar. De betaling vindt plaats vanuit het Windfonds. De Windfondscommissie geeft hier uitvoering aan. Voor de toekenning en uitbetaling van de bedragen gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Het bedrag is gekoppeld aan het woonadres en niet aan de bewoner. Verkoop van een woning of een nieuwe huurder heeft hierop geen invloed.
 2. Voorafgaand aan iedere uitbetalingsronde worden woonadressen geïnventariseerd waar het geld naartoe moet worden overgemaakt. Deze adressen worden bij elke uitbetalingsronde aangeschreven met het verzoek om te reageren. Dit betreft woonadressen tussen 1100 en 1500 meter afstand tot een windturbine met vanuit huis direct zicht op het windpark (begane grond). Het gaat in eerste instantie in elk geval om 175 adressen zoals die zijn opgenomen in Bijlage 6.4.2.  Voor zover een woonadres op de lijst voorkomt maar wel aannemelijk vanuit huis direct zicht op het windpark krijgt (vanuit een woonvertrek op de begane grond, peildatum 1 december 2021), kan dit woonadres nog worden toegevoegd aan de lijst.
 3. Indien er tussen de 1100 en 1500 meter er een woonfunctie bijkomt (nieuwe kavel of splitsing), komt dit adres niet in aanmerking voor een bijdrage (het nieuwe woonadres was immer op de hoogte van het windpark).
 4. Indien er een woonadres komt te vervallen, vervalt de bijdrage voor dat woonadres.
 5. Per uitkeringsronde wordt per adres maximaal 1 keer een bedrag overgemaakt.
 6. Met het oog op doelmatigheid kan de uitkering over meerdere jaren (maximaal 4) gebundeld worden.
 7. Zowel de gemeente Emmen en Windfonds houden geen rekening met eventuele bijzondere omstandigheden die gelden voor de bewoner of bewoners van het adres, zoals tussentijdse wijzigingen in de woonsituatie, onderlinge  afspraken tussen bewoners, enzovoorts.
 8. Het bedrag is bedoeld om de bewoner van het pand te laten meeprofiteren, er zijn behalve het periodiek verstrekken van gegevens die nodig zijn om het geld over te maken geen verplichtingen aan verbonden.
 9. Indien er geen reactie komt of noodzakelijke gegevens zouden ontbreken, wordt er geen geld over gemaakt. Er kan tot maximaal 6 maanden na aanschrijven nog bezwaar gemaakt worden.

Bijdrage ontwikkelaar aan Gemeente Emmen (voor Windfonds Pottendijk)

Als eerder aangegeven zal de ontwikkelaar op grond van overeenkomsten met de Gemeente Emmen per opgewekte megawattuur (MWh) een bedrag van € 0,50 afdragen aan de Gemeente Emmen voor het Windfonds Pottendijk om de directe omgeving te laten meeprofiteren van de komst van het windpark en ter compensatie van enig hinder en nadeel. Deze afdracht is dus afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde energieopbrengst van windpark Pottendijk en kan daarom jaarlijks fluctueren. Van dit bedrag van € 0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) worden de betalingen die de ontwikkelaar heeft gedaan aan de direct omwonenden afgetrokken (zie verder Omgevingsovereenkomst Deel A). De ontwikkelaar zal jaarlijks het bedrag dat over blijft overmaken aan Windfonds Pottendijk.

Windfonds en Zonfonds Pottendijk

Doelstelling, verantwoording en beschikbare middelen Windfonds Pottendijk

Het Windfonds Pottendijk is in 2016 als gemeentelijk fonds ingesteld door de raad van de gemeente Emmen, “…zodat de omwonenden in de gebieden waar windmolens gerealiseerd gaan worden niet alleen de lasten, maar ook de lusten krijgen.”

Het Windfonds Pottendijk is dus bedoeld om de omgeving van het windpark te laten meeprofiteren van de komst van het windpark. Het betreft hier het ter beschikking stellen van middelen voor versterking van de woon- en leefbaarheid. Hiertoe kunnen door het gebied projecten aangeleverd worden die in aanmerking komen voor (deel) financiering vanuit dit fonds.

Het Windfonds Pottendijk maakt daarmee (juridisch) onderdeel uit van de gemeente Emmen. Het college verantwoordt bestedingen uit en het functioneren van het Windfonds richting de raad.

Het college wil een reglement voor Windfonds Pottendijk vaststellen om hier uitvoering aan te geven. Het concept-reglement als opgenomen in Bijlage 6.1  regelt het instellen en functioneren van een Windfondscommissie Pottendijk en vormt daarmee ook de leidraad voor het verdere gebiedsproces. De Windfondscommissie krijgt waarschijnlijk de vorm van een stichting. Middelen uit het Windfonds kunnen dan als subsidie aan de stichting ter beschikking worden gesteld.  De gemeente Emmen streeft ernaar de Windfondscommissie in 2022 in te stellen. De route daarnaartoe is verder uitgewerkt in paragraaf 3.4.

Geldbronnen voor Windfonds Pottendijk

Bedrag per jaar (indicatief)

Exploitatiebijdrage, gedurende 16 jaar

ca € 20.000*

Bijdrage provincie Drenthe, gedurende 10 jaar

ca € 50.000

OZB-inkomsten gemeente Emmen, neemt af in de loop van de periode af

ca € 100.000

Opstalvergoeding (voor twee windmolens op gemeentegrond)

ca € 50.000

Totaal maximaal, in de loop van jaren afnemend

ca € 220.000

* dit is de 50 cent per MWh-bijdrage van de ontwikkelaar minus uitgekeerde bedragen aan direct omwonenden en aan omwonenden met direct zicht op het windpark tussen 1100 en de 1500 meter.

Begrenzing bestedingsgebied Windfonds Pottendijk 

De gemeenteraad heeft bij de instelling van het Windfonds Pottendijk een directe relatie gelegd met de omwonenden van het windpark. Duidelijkheid over de begrenzing van het bestedingsgebied voor Windfonds Pottendijk en/of de omgang daarmee is noodzakelijk om het risico op oneigenlijk of twijfelachtig gebruik van middelen uit het windfonds voor te kunnen zijn. Dit dient in het vervolgproces verder verscherpt en werkbaar gemaakt te worden, als onderdeel van een bredere discussie en afweging. Het vertrekpunt is om zo veel mogelijk middelen uit het Windfonds binnen twee kilometer van windpark Pottendijk in te zetten voor verbetering van de woon- en leefbaarheid.

Op basis van de structuurvisie Emmen, Windenergie en de Gedragscode Windenergie gemeente Emmen kunnen in elk geval inwoners (en daarmee vergelijkbare belanghebbenden tot twee kilometer afstand tot het windpark tot omwonenden gerekend worden, voor wat betreft het Mondengebied, Weerdinge en Emmerschans. Bij afstanden op meer dan twee kilometer kan dat twijfelachtig worden. Om enerzijds oneigenlijk gebruik van middelen uit het Windfonds te voorkomen en anderzijds goede ideeën op grotere afstand van het windpark die alsnog in directe relatie tot het windpark staan niet uit te sluiten, dienen bestedingsvoorstellen die (ook) betrekking hebben op gebieden op meer dan twee kilometer afstand een deugdelijke en aanvaardbare onderbouwing te bevatten wat betreft de relatie met het windenergiegebied Pottendijk. De Windfondscommissie kan dit vervolgens bij de beoordeling van het voorstel betrekken en meewegen.

Windfonds Pottendijk in relatie tot Zonfonds Pottendijk

Naast een windpark legt de ontwikkelaar ook een zonnepark aan op de locatie Pottendijk. Net als bij het windpark profiteert ook de omgeving van het zonnepark hierin mee, doordat de ontwikkelaar een vergoeding ten behoeve van het omliggende gebied afstaat. Deze vergoeding komt terecht in het Zonfonds Pottendijk. Het is wenselijk om de middelen uit dit Zonfonds in lijn met de door het college vastgestelde beleidsnotitie 'Maatschappelijk draagvlak zonneakkers nabij domen en wijken’ te besteden, waarbij dit geld in principe bedoeld is voor de omwonenden in de directe omgeving.

Hoewel de omgeving van het windpark en de omgeving van het zonnepark voor een belangrijk deel samenvallen, is ervoor gekozen om de vergoedingen - en de bestedingen daarvan - voor het windpark en het zonnepark van elkaar gescheiden te houden. Aldus is sprake van een Windfonds Pottendijk en Zonfonds Pottendijk, met ieder eigen bestedingsdoelstellingen. Gelijk aan het Windfonds Pottendijk zal ook voor het Zonfonds een heldere begrenzing van het bestedingsgebied afgesproken moeten worden.

De gemeente Emmen overweegt daarbij om het beheer van het Windfonds en Zonfonds Pottendijk in één stichting onder te brengen, om op die manier een doelmatige besteding vanuit beide fondsen eenduidig en efficiënt in te richten. De gemeente wil dit in 2022 met de omgeving nader afstemmen. Voor zover bestedingen uit het Windfonds en het Zonfonds in elkaars verlengde (kunnen) komen te liggen of met elkaar zouden kunnen interfereren, dient nog expliciet te worden vastgelegd hoe hier vanuit het Windfonds dient te worden omgegaan. De vertrekpunten voor afstemming van bestedingen uit het Windfonds en Zonfonds Pottendijk zijn opgenomen in bijlage 6.2. Afstemming bestedingen Windfonds en Zonfonds Pottendijk en bijlage 6.3 Kopie gemeentelijke Beleidsregel Maatschappelijk draagvlak zonneakkers.

Vervolgstappen

Gebiedsbrede bijeenkomst (september 2022)

 • Omgevingsovereenkomst 
 • Wind- en zon-fonds
  • Aanzet opzet
  • Aanzet organisatievormen 

Gebiedsbrede bijeenkomsten (oktober 2022) 

 • Wind- en zon-fonds 
  • Afronden opzet
  • Afronden organisatievormen

Start Commissie wind en zon (begin 2023)

 • Keuze werkwijze
 • Begroting en regels

Vaststelling Wind- en zonfonds (begin 2023)

 • Burgemeester en wethouders stelt criteria vast
 • Bekrachtiging commissieleden

Het vertrekpunt is dat de omwonenden van Energiepark Pottendijk zo veel mogelijk zelf invulling gaan geven aan het Wind- en Zonfonds Pottendijk, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter bestedingen uit het Wind- en Zonfonds Pottendijk. Daar hoort ook bij dat omwonenden rondom Energiepark Pottendijk zelf grote invloed hebben en houden op de bestedingsdoelen en op concrete projecten en maatregelen.

Het Reglement Windfonds Pottendijk beschrijft het instellen en functioneren van de Windfondscommissie en de procedures voor wat betreft bestedingen uit het Windfonds. Het college van Emmen stelt het Reglement vast voorafgaand aan of gelijktijdig met de formele instelling van de Windfondscommissie. Het conceptreglement in bijlage 6.1 vormt het vertrekpunt voor nadere afstemming met de omgeving. Op soortgelijke wijze kan het Zonfonds Pottendijk ingericht worden.

De gemeente Emmen wil 2022 benutten om met de omgeving in gesprek te gaan en een Wind- en zonfondscommissie met omwonenden en onafhankelijke deskundigen in te stellen. De Wind- en zonfondscommissie staat vervolgens klaar om vanaf 2023 middelen uit het Wind- en zonfonds aan te wenden voor projecten en ideeën die vanuit omwonenden rondom Pottendijk worden aangedragen.

Concreet zijn daarvoor nu de volgende stappen in beeld:

 1.  September:
  • Eerste Gebiedsbrede bijeenkomst, op initiatief van Gebiedsplatform Pottendijk. Deze bijeenkomst vormt enerzijds een afronding van de voorbereidende acties door Gebiedsplatform Pottendijk. Anderzijds vormt het een startschot voor het verder vormgeven van het Windfonds Pottendijk. Het Zonfonds Pottendijk kan hiermee in samenhang vorm krijgen of eventueel gecombineerd worden. Een belangrijke vraag aan de omwonenden van Energiepark Pottendijk is hoe de middelen uit het Zonfonds op een zorgvuldige manier kunnen landen in de omgeving. Het is de bedoeling deze middelen in lijn met de in 2017 vastgestelde gemeentelijke Beleidsregel Maatschappelijk draagvlak zonneakkers in te zetten, waarbij dit geld in principe bedoeld is voor de omwonenden in de directe omgeving. Een kopie van deze beleidsregel is opgenomen in Bijlage 6.3.
  • Voorleggen en bespreken van deze Omgevingsovereenkomst Windpark Pottendijk met omwonenden. Daarmee vragen de omwonenden uit gebiedsplatform Pottendijk ook om instemming wat betreft de afspraken met initiatiefnemers en gemeente.
  • Uitleg geven bij wat omwonenden de komende tijd verder kunnen verwachten en hoe zij zelf verder invloed kunnen gaan geven aan bestedingen uit het Wind- en Zonfonds.
  • Juridische organisatievorm voor Wind- en zonfondscommissie kiezen.
 2. Oktober:
  • Verwerken binnengekomen opmerkingen en suggesties vanuit omwonenden
  • Onderscheid en samenhang tussen Windfonds en Zonfonds uitwerken
  • Verwerken opmerkingen  concept Reglementen Windfonds en Zonfonds Pottendijk
 3. November:  Gebiedsbrede bijeenkomsten rondom instellen Wind- en Zonfondscommissie
  • Deel 1 (begin november):
   Vervolg op bijeenkomst september 2022. Bespreken en uitwerken concept reglementen  wind- en zonfonds (inclusief spelregels voor bestedingen) en organisatievorm
  • Deel 2 (eind november):
   Tot overeenstemming komen over de reglementen wind- en zonfonds  en organisatievorm.
 4. December:
  • Voorbereidingen treffen voor instellen stichting / commissie, inclusief voorselectie van een onafhankelijk voorzitter. Rondom deze bijeenkomst kunnen bewoners uit het gebied en Erkende Overlegpartners (EOP’s) eerste voorstellen doen voor leden van de Windfondscommissie.
  • aanwijzen Windfondscommissieleden voor eerste zittingsperiode (Commissievoorzitter in afstemming met gemeente)
 5. Begin 2023:
  • Windfondscommissie start onder leiding van onafhankelijk voorzitter en maakt keuzes ten aanzien van werkwijze, begroting en regels/criteria voor bestedingen voor de eerstkomende vier jaar.
  • Op basis van de voordracht van de Windfondscommissie, stelt burgemeester en wethouders de criteria vast voor bestedingen uit het Windfonds en bekrachtigt de benoeming van de voorzitter en van de leden van de Windfondscommissie voor de eerstkomende vier jaar.

Vaststellingsprocedure

 1. De omgevingsovereenkomst Windpark Pottendijk wordt voorbereid door Gebiedsplatform Pottendijk
 2. De omgevingsovereenkomst wordt ter instemming voorgelegd aan inwoners van het gebied rondom Pottendijk via een gebiedsbrede bijeenkomst, in lijn met de Gedragscode Windenergie Gemeente Emmen.
 3. Ter afronding informeert de gemeente de raad over de omgevingsovereenkomst het vervolgproces.

Hardheidsclausule

De Omgevingsovereenkomst is met grote zorg uitgewerkt. Het kan echter zijn dat hierbij fouten zijn gemaakt, dan wel dat door het ontbreken van specifieke inzichten en kennis over de lokale situatie, er ten onrechte wel of niet is toegekend aan een woning. In dat geval kan er bezwaar worden gemaakt door het Gebiedsplatform Pottendijk daarop aan te spreken (goed onderbouwd). Gebiedsplatform Pottendijk zal dit dan in behandeling nemen en in een goede oplossing trachten te voorzien. Mogelijkheid tot bezwaar staat open tot eind 2023.

Ondertekening Deel B

Deze Omgevingsovereenkomst Deel B Windpark Pottendijk beschrijft de afspraken die voorbereid zijn tijdens het overleg van het Gebiedsplatform Pottendijk, in lijn met de Gedragscode Windenergie Gemeente Emmenexterne-link-icoon en in aansluiting op de Structuurvisie Emmen, Windenergieexterne-link-icoon en de Omgevingsvergunning Nieuw-Weerdinge, Energiepark Pottendijk (Wind)externe-link-icoon. Hieraan is onder leiding van een onafhankelijk voorzitter deelgenomen door:

 • Ontwikkelaar Windpark Pottendijk (Energiepark Pottendijk B.V.)
 • Delegatie omwonenden, met ondersteuning van externe adviseurs
 • Gemeente Emmen

De omwonenden in het Gebiedsplatform Pottendijk hebben aangegeven dat zij met hun deelname niet beogen de komst van het windpark te accorderen, maar het van belang te vinden om tot goede afspraken met de ontwikkelaar te komen indien het windpark wordt gerealiseerd.

Het Gebiedsplatform Pottendijk is samengesteld met daarin een vertegenwoordiging van omwonenden. Dit is geen formele vertegenwoordiging van de bewoners in het gebied. De deelnemende personen hebben zo goed als mogelijk afspraken voorbereid in het belang van alle bewoners in het gebied. Zij kunnen echter geen formele verantwoording hiervoor dragen, omdat zij niet via democratische weg gemandateerd zijn.

De gemeente Emmen is wel formeel een partij om te tekenen voor de gemaakte afspraken, als initiatiefnemer en facilitator van het Gebiedsplatform. Er wordt door alle partijen waarde gehecht aan het vastleggen van afspraken. Hiertoe zal dit document getekend worden door partijen, als onderschrijving van de juiste weergave van de gemaakte afspraken. Voor de omwonenden zal dit door de begeleider/adviseur van de deelnemende omwonenden geschieden. Ook de onafhankelijk voorzitter van Gebiedsplatform Pottendijk zal door zijn ondertekening de juiste weergave van de gemaakte afspraken in dit document bevestigen.

De afspraken in deze overeenkomst bouwen voort op eerder overeengekomen afspraken, steeds met als doel de energieopgave voor Pottendijk zo veel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid, zonder vertraging en op respectvolle, constructieve, open en transparante wijze te realiseren en exploiteren. Bij de totstandkoming en uitwerking van deze afspraken is grote zorgvuldigheid betracht. Mochten ondanks deze zorgvuldigheid desalniettemin alsnog wezenlijke afwijkingen of hiaten aan het licht komen die onverenigbaar blijken te zijn met eerder schriftelijk vastgelegde afspraken en verplichtingen, dan zullen partijen alsnog trachten deze op constructieve en slagvaardige wijze het hoofd te bieden.

Tot slot bekrachtigen allen dat de ontwikkelaar geen bemoeienis had en heeft, en deze ook niet wil hebben, ten aanzien van het oprichten en functioneren van het Windfonds en/of het Zonfonds en de aanwending van middelen daaruit. De ontwikkelaar vormt slechts een van de financiers en handelt daarmee ook in lijn met de eigen NWEA Gedragscode  Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Om die reden is de ontwikkelaar dan ook geen partij bij de ondertekening van deze “omgevingsovereenkomst Deel B.

Het document is ondertekend door:

 • E. Dannenberg (onafhankelijk voorzitter Gebiedsplatform Pottendijk), namens Energiepark Pottendijk B.V. 
 • E. Heuzeveldt, namens de direct omwonenden 
 • R. v.d. Weide, namens de gemeente Emmen

Wilt u de bijlagen lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@emmen.nl onder vermelding van 'Bijlagen Energiepark Pottendijk'. Wij sturen u dan de bijlagen toe. 

Chat met een medewerker