Het raadhuisplein in Emmen

Korte versie begroting 2024

Emmen investeert komende jaren fors in samenleving. Emmen trekt in de komende jaren bijna € 20 miljoen uit voor nieuwe investeringen. Na enkele jaren met bezuinigingen en stabiel en voorzichtig begroten staat Emmen er de komende jaren financieel gezond voor. Daarnaast zorgen enkele meevallers en extra middelen van het Rijk er voor dat de begroting voor 2024 een gunstiger resultaat heeft dan eerder dit jaar werd verwacht. Ondanks de onzekerheden die vanaf 2026 op gemeenten afkomen, ziet de gemeente voldoende mogelijkheden om de komende jaren te blijven investeren.

Inkomsten 

Waar komt het geld vandaan?

Bijdrage van het Rijk: 384,1 miljoen euro

 • Algemene uitkering: 272,3 miljoen euro
 • Doeluitkering sociaal domein: 53,1 miljoen euro
 • Doeluitkering onderwijs: 5,3 miljoen euro
 • Bijstandsverlening: 53,4 miljoen euro

Lokale heffingen: 69,2 miljoen euro

 • Onroerendezaakbelasting: 28,7 miljoen euro
 • Afvalstoffenheffing: 17,5 miljoen euro
 • Rioolheffing: 12 miljoen euro
 • Vergunningen en leges (zoals paspoorten): 7 miljoen euro
 • Parkeeropbrengsten: 4 miljoen euro

Overige inkomsten: 35,5 miljoen euro

 • Verkoop gronden en gebouwen: 9,8 miljoen euro
 • Huurinkomsten: 6,6 miljoen euro
 • Werkzaamheden voor derden: 5,2 miljoen euro
 • Overige inkomsten: 13,9 miljoen euro

Totaal inkomsten: 488,8 miljoen euro

Wat betekent dit voor u? Hoeveel betaal ik in 2023?

 • Onroerendezaakbelasting: in 2024 342,31 euro (bij een gemiddelde WOZ waarde van € 231.000). In 2023 was dat 342,31 euro (bij een gemiddelde WOZ waarde van € 231.000)
 • Rioolheffing: 189,49 euro (Bij een gemiddelde WOZ waarde van € 236.000). In 2023 was dat 180,47 euro (bij een gemiddelde WOZ waarde van € 231.000)
 • Afvalstoffenheffing: vast bedrag 220 euro plus een bedrag van 7 euro (minicontainer) of 2 euro (ondergrondse container) per leging. Dat is hetzelfde als in 2023.

Uitgaven 

Waar gaat het geld naartoe?

Zorg en samenleving: 241,3 miljoen euro

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO): 67,6 miljoen euro (o.a. WMO, huishoudelijke hulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en algemene gezondheidszorg)
 • Uitkeringen en minimaregelingen: 69,0 miljoen euro (o.a. uitkeringen, bijzondere bijstand, minimaregelingen, kwijtschelding)
 • Begeleiding naar werk: 58,5 miljoen euro (o.a. EMCO, begeleiding naar werk, subsidies maatschappelijk en sociaal werk)
 • Onderwijs: 17,8 miljoen euro (o.a. personeel openbaar onderwijs, huisvesting, subsidie voorscholen)
 • Jeugdhulp: 53,8 miljoen euro (hulp aan kwetsbare jongeren)

Wonen en leven: 146,6 miljoen euro

 • Verkeer en vervoer: 26,4 miljoen euro (o.a. aanleg en onderhoud wegen, parkeren, openbaar vervoer)
 • Bouwen en wonen: 30,4 miljoen euro (o.a. bestemmingsplannen, bouw- en woningtoezicht)
 • Afvalinzameling/- verwerking: 13,4 miljoen euro
 • Veiligheid: 11,2 miljoen euro (o.a. Veiligheidsregio Drenthe, toezicht op straat)
 • Groenonderhoud: 12,5 miljoen euro (o.a. onderhoud van openbaar groen, speeltuinen, zwemplassen)
 • Economie: 13,3 miljoen euro (o.a stimuleren werkgelegenheid, aantrekken van bedrijven)
 • Sport: 13 miljoen euro (o.a. beheer en onderhoud van sporthallen, sportterreinen, zwembaden, gymzalen en sportstimulering)
 • Cultuur: 10,1 miljoen euro (o.a. subsidies theater, bibliotheek en culturele instellingen)
 • Riolering: 8,4 miljoen euro (aanleg en onderhoud)
 • Milieubeheer: 6,4 miljoen euro (o.a. bodemsanering, duurzaamheid)
 • Begraafplaatsen: 1,5 miljoen euro (onderhoud)

Bestuur en dienstverlening: 70,4 miljoen euro

 • Gemeentelijke organisatie: 43,9 miljoen euro (o.a. huisvesting, IT, personele kosten)
 • Dienstverlening: 6,5 miljoen euro (o.a. Erkende Overleg Partners, dorp- en wijkplannen, burgerzaken)
 • Gemeentebestuur: 3,3 miljoen euro (raad en college)
 • Overige: 16,7 miljoen euro

Totaal uitgaven: 483,7 miljoen euro

Chat met een medewerker