Cliëntenraad

Wilt u meedenken over het minima-, inkomens- en reïntegratiebeleid van de gemeente Emmen? Als u gebruik maakt van de minimaregeling of van schulddienstverlening kunt u nu ook lid worden van de cliëntenraad. De gemeente heeft namelijk de regeling aangepast zodat meer mensen kunnen meedenken.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad denkt mee over de uitvoering van Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Ook komt de cliëntenraad op voor de gezamenlijke belangen van inwoners met een laag inkomen. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Meer weten?

Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar secretariaat@cliëntenraad-emmen.nl

Chat met een medewerker