Raadhuisplein Emmen

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Emmen met betrekking tot leveringen en diensten

I    Algemeen

Artikel 1 Definities

 1. Alle toepasselijke begripsbepalingen zoals in artikel 1.2 Algemene Inkoopvoorwaarden vermeld, dienen zowel in enkelvoud als meervoud te worden geïnterpreteerd.
 2. In de Algemene Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
 • Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente.
 • Algemene Inkoopvoorwaarden: onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Emmen 2024. 
 • Acceptatie: een door de Gemeente aan de Opdrachtnemer schriftelijk gedane mededeling dat de Prestatie naar het oordeel van de Gemeente naar behoren is geleverd.
 • Diensten: de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of Leveringen.
 • Fatale termijn: een nadrukkelijk als zodanig door Partijen overeengekomen termijn bij overschrijding waarvan de Partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim raakt.
 • G-rekening: een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die de Op-drachtnemer kan gebruiken om loonheffingen en in sommige gevallen BTW ten aanzien van Personeel aan de Ontvanger der Rijksbelastingen en onderaannemers te voldoen. Van een G-rekening kunnen geen andere betalingen worden gedaan.
 • Gemeente: de gemeente Emmen, zetelend aan het Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen.
 • Gestanddoeningstermijn: de voorgeschreven termijn gedurende welke de inschrijver garant moet staan voor de in zijn inschrijving vervatte aanbieding.
 • Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek waaronder materialen en uitrusting.
 • Inschrijvingstermijn: de termijn die aanvangt op het moment dat de aanbesteding gepubliceerd is en eindigt op het door de Gemeente aangegeven moment van de ontvangst van de Offerte. 
 • Leveringen: de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente te leveren Goederen.
 • Offerte: een door de Opdrachtnemer schriftelijk (al dan niet digitaal) ingediend aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
 • Offerteaanvraag: een aanvraag van de Gemeente voor te verrichten Prestaties in het kader van een enkelvoudige, een meervoudige, een Nationale of een Europese aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen.
 • Opdrachtnemer: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen de Gemeente en de Opdrachtnemer is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.
 • Partijen/Partij: de Gemeente en/of Opdrachtnemer.
 • Personeel van opdrachtnemer: de door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn. 
 • Prestaties: de te verrichten Leveringen en/of Diensten.
 • Prijs: het bedrag, waarvoor de Opdrachtnemer zich heeft verbonden de Prestatie(s) tot stand te brengen, de omzetbelasting daar niet inbegrepen.
 • Verwerkersovereenkomst: de bij de Overeenkomst gevoegde Verwerkersovereenkomst, gebaseerd op de Standaard Verwerkersovereenkomst van de VNG.
 • Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de Gemeente aangewezen brugdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten alsmede op elke (precontractuele) relatie tussen de Gemeente en de Opdrachtnemer voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtnemer dan wel van door de Opdrachtnemer bij het verrichten van de werkzaamheden te betrekken derden, is uitgesloten.
 2. Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen, dan wel indien de Gemeente voorafgaande aan de Offerteaanvraag of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk ter kennisneming heeft aangegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan. 
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 4. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen dan wel verbintenissen uit de Overeenkomst boven deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 
 5. Bij verwijzingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden geldt de genoemde wet- of regelgeving of zoals deze laatstelijk vervangen of gewijzigd is.

Artikel 3  Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de Offerteaanvraag. Een Offerteaanvraag is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk per brief, per e-mail of anderszins digitaal en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Gemeente is gedaan.
 2. De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een Gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De Gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de Inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Opdrachtnemer per brief, per e-mail of anderszins digitaal heeft verzonden aan de Opdrachtnemer. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder d van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de Opdrachtnemer legt de Gemeente een kopie van dit besluit over. 
 5. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
 6. Alle handelingen die de Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

II    Uitvoering overeenkomst

Artikel 4  Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

 1. De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdracht-nemer.
 2. De Opdrachtnemer zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Opdrachtnemer is onder meer gehouden de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden en de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.
 3. De Opdrachtnemer zal voor werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst slechts derden kunnen inschakelen na schriftelijke toestemming van de Gemeente. Indien Op-drachtnemer met toestemming van de Gemeente derden inzet, blijft de Opdrachtnemer (op gelijke wijze) verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen in de Overeenkomst en verantwoordelijk voor het informeren van de door hem ingeschakelde derden over de afspraken die tussen de Gemeente en de Opdrachtnemer gelden. 
 4. De Opdrachtnemer garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer of een met de Opdrachtnemer verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offertes, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.
 5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer of de Gemeente krijgt opgelegd.
 6. De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten in acht nemen. Indien de Opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan de Gemeente.
 7. Slechts voor zover de Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
 8. De Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van de Gemeente een door de Gemeente opgestelde integriteitsverklaring te ondertekenen. De Opdrachtnemer staat hierbij garant voor de integriteit van zichzelf, voor Personeel van Opdrachtnemer en een door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde. 

Artikel 5 Verplichtingen AVG 

 1. De Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 2. Voor zover de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor de Gemeente in de hoedanigheid van verwerker verwerkt, zoals bedoeld in de AVG, is op die verwerking de Verwerkersovereenkomst van toepassing. 
 3. De Verwerkersovereenkomst prevaleert voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft op hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, tenzij in de Overeenkomst expliciet van de Verwerkersovereenkomst wordt afgeweken dan wel wordt aangevuld.
 4. Wanneer Partijen gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 AVG. Partijen stellen in dat geval op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast.
 5. De Opdrachtnemer werkt mee aan controles en audits zodat geverifieerd kan worden of de Op-drachtnemer voldoet aan de AVG. 

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

 1. De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.
 2. De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. Stilzwijgende goedkeuring wordt, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, uitgesloten. 
 3. De Opdrachtnemer garandeert bij uitvoering van de Prestaties dat de door de Gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en –reglementen/gedragscode strikt nageleefd zullen worden. Dit geldt ook voor Personeel van Opdrachtnemer en door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 4. De Opdrachtnemer zal de Gemeente of door de Gemeente ingeschakelde deskundigen op haar verzoek te allen tijde tijdig en op een deugdelijke wijze in de gelegenheid stellen om de Prestaties te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.
 5. De Gemeente is niet gehouden tot enige betaling aan de Opdrachtnemer alvorens goedkeuring van de Prestaties of van de factuur heeft plaatsgevonden. 
 6. In afwijking van het voorgaande lid kan er, indien overeengekomen, tot betaling worden overgegaan voordat de goedkeuring heeft plaatsgevonden. 

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt of onderzoek door een bevoegde toezichthouder of uitspraak van een door Partijen aangewezen geschillenbeslechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. De inhoud van de Overeenkomst(en) als zodanig mag de Gemeente met andere gemeenten, aan gemeenten gelieerde rechtspersonen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden delen behalve de bepalingen die als vertrouwelijk zijn aan te merken. 
 2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hun ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
 3. Als de Opdrachtnemer van het bepaalde zoals bedoeld in de vorige leden van artikel 7 Algemene Inkoopvoorwaarden wil afwijken, dan dient de Gemeente hem vooraf schriftelijke toestemming te hebben verleend. Dit heeft ook betrekking op het geheimhouden van de resultaten van de werkzaamheden.
 4. De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Opdracht-nemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
 5. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
 6. De Gemeente kan in de Overeenkomst een boete opnemen op het overtreden van de geheimhoudingsplicht door de Opdrachtnemer. Deze boete laat onverlet het recht van de Gemeente om schadevergoeding te vorderen als gevolg van die overtreding en laat tevens onverlet het recht om nakoming en/of ontbinding te vorderen. 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Gemeente. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.
 2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Opdrachtnemer daarbij gebruikmaakt van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden.
 3. De Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
 5. De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk. De Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.
 6. De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere las-ten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
 7. In het geval van aanspraken van derden zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van de Prestaties zal kunnen voortzetten.
 8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Opdrachtnemer alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn rechtsgeldig indien en zodra zij zijn overeengekomen tussen Partijen en schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van een aan de Overeenkomst te hechten bijlage en deze bijlage is ondertekend door de daartoe rechtsgeldige vertegenwoordigers van Partijen.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

 1. De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige – Goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Toerekenbare tekortkoming

 1. Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim. 
 2. Indien de Opdrachtnemer in verzuim is, zoals bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, is de Gemeente gerechtigd zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de Prestaties en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de Op-drachtnemer te verhalen.
 3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12  Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Opdracht-nemer dan wel jegens de Gemeente ingestelde ‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin. 
 2. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van de Gemeente of derden die ontstaat door of in verband met het sluiten of uitvoeren van de Overeenkomst of in verband met het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten en die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer en/of van Personeel van Opdrachtnemer en/of van personen waarvoor deze aansprakelijk is. 
 3. Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is, waarbij samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis: 
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 
 • voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. 

4. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding; 
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer; 
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 Algemene Inkoopvoorwaarden;
d. in geval de opdrachtwaarde in geen verhouding staat tot de risico’s die verbonden zijn aan de opdracht. De Gemeente is gerechtigd om in de Overeenkomst af te wijken van artikel 12.3 Algemene Inkoopvoorwaarden.
e. ten aanzien van door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes voor zover die boetes ook rechtstreeks aan de Opdrachtnemer hadden kunnen worden opgelegd, maar niet zijn opgelegd.  

Artikel 13 Overmacht

 1. De Opdrachtnemer kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Op-drachtnemer de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: voorspelde c.q. verwachte stakingen, gebrek aan Personeel van Opdrachtnemer, ziekte van Personeel van Op-drachtnemer of stakingen van Personeel van Opdrachtnemer, grondstoffentekort, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de Goederen, tekortkomingen of niet-nakoming van verplichtingen van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer.
 3. Indien het gestelde in artikel 13.2 Algemene Inkoopvoorwaarden in alle redelijkheid niet ten laste gelegd kan worden aan de Opdrachtnemer als gevolg van een door de World Health Organization erkende pandemie en de hiermee gepaard gaande maatregelen van de overheid en conflictsituaties zoals gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij waardoor (inter)nationaal tekorten en/of transportproblemen (kunnen) ontstaan, zullen partijen op verzoek van de Opdrachtnemer in overleg treden om tot een oplossing te komen.

Artikel 14 Verzekering

 1. De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 15 Boete

 1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.
 2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming, tot ontbinding en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland. 

III  Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

 1. De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde Prijzen in Euro’s (€), exclusief BTW en omvat alle directe en indirecte kosten die door de Opdrachtnemer in verband met de Prestaties zijn of worden gemaakt. 
 2. De Prijs is vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. 
 3. De wijziging bedoeld in artikel 17.2 Algemene Inkoopvoorwaarden zal geen doorgang kunnen vinden voordat de Gemeente hiervan op de hoogte is gesteld en hieraan schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. 
 4. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover de Gemeente hiervoor expliciet schriftelijk opdracht heeft verleend.
 5. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven en realistische prijzen aan te bieden.

Artikel 18 Facturering en betaling

 1. De Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door de Gemeente gegeven specificaties en voorgeschreven manier van e-factureren elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.
 2. De factuur dient te voldoen aan de van toepassing zijnde fiscale factuurvereisten zoals genoemd in de Wet op de Omzetbelasting en bijbehorende regelgeving en aan de voorwaarden genoemd in de aanbestedingsstukken. 
 3. De Gemeente betaalt de in artikel 18.1 Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde factuur binnen dertig dagen nadat zij voornoemde factuur heeft ontvangen, eventueel de Prestaties heeft gekeurd en/of gecontroleerd en geconstateerd heeft dat de Prestaties naar genoegen zijn verricht en de factuur juist is. 
 4. Betaling door de Gemeente van de factuur vindt slechts plaats op basis van een door de Opdracht-nemer deugdelijk gespecificeerde – dat wil zeggen tenminste naar aard en hoeveelheid van de verrichte Prestaties – factuur. Niet-gespecificeerde facturen worden niet in behandeling genomen.
 5. Indien de Prestaties niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6. Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door de Gemeente of niet-betaling door de Gemeente van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties levert geen aansprakelijkheid op voor de Gemeente voor het niet tijdig betalen en eventuele schade ten gevolge van het niet tijdig betalen.
 7. Overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Leveringen en/of Diensten geeft de Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.
 8. De Gemeente kan de door de Opdrachtnemer verzonden factuur door een door de Gemeente aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de Gemeente, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen.

IV    Bepalingen betreffende de levering van Goederen

Artikel 19 Leveringen

 1. De Opdrachtnemer levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Opdrachtnemer op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.
 4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd op het moment dat de Gemeente de Goederen schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 5. De Opdrachtnemer verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.
 6. De Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.
 7. De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking te stellen.
 8. De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 Verpakking en transport

 1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.
 2. De Opdrachtnemer neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

 1. Het eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de Gemeente na Acceptatie van de Goederen door de Gemeente.
 2. De Acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de Acceptatie onthouden wordt.

V Bepalingen betreffende het verrichten van Diensten

Artikel 22 Diensten

 1. De Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.
 2. De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Diensten, Diensten van Personeel van Opdrachtnemer alsmede Diensten van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Gemeente de Diensten zonder meer goedkeurt. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte Diensten te keuren of te controleren. 
 4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente. Indien de Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23 Personeel van Opdrachtnemer

 1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeente, zijn de Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.
 2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.
 3. Voor de vervanging van Personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).
 4. Vervanging van Personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen of zoveel korter als noodzakelijk – door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
 5. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. De Opdrachtnemer zal daartoe voor aanvang van de uitvoering van de opdracht een tewerkstellingsvergunning aanvragen en desgewenst op eerste verzoek van de Gemeente een kopie hiervan overhandigen. De Opdrachtnemer zal van een wijziging van de tewerkstellingsvergunning melding doen aan de Gemeente. 
 6. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving, verplichtingen volgend uit de Wet arbeid vreemdelingen en de socialezekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Opdracht-nemer vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken ter zake. Op deze vrijwaring is de beperking genoemd in artikel 12.3 Algemene Inkoopvoorwaarden niet van toepassing. 
 7. De Opdrachtnemer werkt mee aan controles en/of audits zodat geverifieerd kan worden of de Op-drachtnemer voldoet aan de Wet arbeid vreemdelingen. 
 8. De Opdrachtnemer zal – indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing danwel een aansprakelijkstelling, worden deze kosten één-op-één verhaald op de Opdrachtnemer.

Artikel 24 Wet aanpak schijnconstructies

 1. De Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van Diensten in de uitvoering van de Overeenkomst aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de toepasselijke arbeidsrechtelijke regelgeving, de bepalingen inzake de Wet aanpak schijnconstructies ingevolge Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder de artikelen 7:616a tot en met 7:616f, artikel 7:626, artikel 7:631, en artikel 7:632, alsmede met inachtneming van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder in ieder geval de artikelen 7a, 13 en 18b. Hij zorgt voor de tijdige en volledige betaling van het loon van Personeel van Opdrachtnemer en voor een correcte naleving van de van toepassing zijnde Collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
 2. De Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidaties zodat geverifieerd kan worden of de Opdrachtnemer voldoet aan de Wet aanpak schijnconstructies.
 4. De Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Gemeente toegang tot de in lid 2 van dit artikel bedoelde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
 5. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van Personeel van Opdrachtnemer, door de Opdrachtnemer in te schakelen (onder)aannemers en alle overige (onder)aannemers in de onderliggende keten van (onder)aannemers. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor alle schade die de Gemeente lijdt ten gevolge van een aanspraak van Personeel van Opdrachtnemer, waaronder, doch niet beperkt tot:
 • Brutoloonkosten;
 • Onderzoekskosten;
 • Kosten rechtsbijstand;
 • Proceskosten;
 • Boetes, al dan niet door overheids- of controleorganen opgelegd.

6. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor alle schade die de Gemeente lijdt ten gevolge van niet nakoming van de onder artikelen 24.1 tot en met 24.5 Algemene Inkoopvoorwaarden bedoelde verplichtingen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. 
7. De Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Diensten. Op verzoek van de Gemeente dient de Opdrachtnemer een kopie van de contracten te overleggen. 

VI Einde overeenkomst

Artikel 25 Opzegging

 1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 26 Ontbinding

 1. De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a)    artikel 4.4 Algemene Inkoopvoorwaarden wordt geschonden;
b)    de Opdrachtnemer een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen en/of er sprake is van liquidatie;
c)    de zeggenschap van de Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst, tenzij de Gemeente hier schriftelijk mee akkoord gaat; 
d)    ten aanzien van de Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
e)    de Opdrachtnemer fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
f)    de Opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
g)    er beslag is gelegd op de bedrijfseigendommen van Opdrachtnemer;
h)    de Opdrachtnemer feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt of heeft beëindigd;
i)    eventuele benodigde vergunningen zijn ingetrokken of de uitoefening daarvan 
tijdelijk is stilgelegd;
j)    er sprake is van een veroordeling van de Opdrachtnemer voor een delict dat de 
k)    beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
l)    wanneer door de Opdrachtnemer in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn gemaakt met collega-dienstverleners c.q. concurrenten. 
m)    indien door de Opdrachtnemer of door Personeel van Opdrachtnemer enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de Gemeente.
n)    de Opdrachtnemer bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling tegen zich heeft horen uitspreken op grond van het Wetboek van Strafrecht; 
o)    de Opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan; 
p)    de Opdrachtnemer niet aan zijn verplichting voldoet ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van Nederland; 
q)    de Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van Nederland; 
r)    de Opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen in het kader van de aanbestedingsprocedure die heeft 
geleid tot gunning van de Overeenkomst; 
s)    een rechterlijke uitspraak de Gemeente verbiedt uitvoering te geven aan deze Overeen-komst ongeacht of deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan; 
t)    zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten aanzien van de Opdrachtnemer uit-sluitingsgronden voordoen als bedoeld in artikel 2.86 Aanbestedingswet;
u)    het Bureau BIBOB een negatief advies heeft uitgebracht over de organisatie van de Op-drachtnemer; 
v)    de Gemeente op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van afdeling 4.3.1 van de Aanbestedingswet 2012 de Overeenkomst zal vernietigen.

2. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Opdrachtnemer, al dan niet van rechtswege, in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. De Gemeente is onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de Opdrachtnemer kan ontlenen – waaronder haar recht op schadevergoeding – bevoegd om zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de Prestaties door een derde te doen (laten) verrichten en de kosten daarvan op de Opdrachtnemer te verhalen. 
3. Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in artikel 26.1 Algemene Inkoopvoorwaarden is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer voor de Prestaties die niet door Opdrachtnemer zijn verricht. Eventuele aan de Opdrachtnemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Opdrachtnemer terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.
4. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 27 Vernietiging

 1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Artikel 28 Rechterlijke uitspraak

 1. Indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat het gunningbesluit onrechtmatig is, of dat de Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, of dat om welke reden dan ook opnieuw moet worden aanbesteed, kan door de Opdrachtnemer geen aanspraak op verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade jegens de Gemeente worden ontleend. 
Chat met een medewerker