Wat zijn de provinciale staten, waterschappen en dorpsraden?

De Provinciale Staten verkiezingen worden eens in de vier jaar gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden rechtstreeks leden door stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen. De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen in Nederland voor het bestuur van de waterschappen. De gemeente Emmen is onderverdeeld in twee waterschappen, namelijk waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Vechtstromen. De dorpsraadverkiezingen zijn verkiezingen in dorpen waarbij het bestuur van het dorp wordt gekozen. 

Meer informatie vindt u bij de Kiesraad:

Informatie over de waterschapsgrenzen: