Samenvatting Cultuurnota

Wij vinden kunst en cultuur belangrijk voor de gemeente Emmen omdat ze bijdragen aan Emmen als complete en dynamische gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren
is. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de gemeente Emmen op meerdere manieren. Je kunt met kunst en cultuur in de eerste plaats je talenten ontwikkelen, je fantasie aan het werk zetten en je eigen verhaal verbeelden. Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale dynamiek in al onze dorpen en wijken. De economie en aantrekkelijkheid van de gemeente krijgen een impuls door kunst- en cultuuractiviteiten. Op al deze manieren zijn wij samen met inwoners trots op kunst en cultuur: Als je uit Emmen komt, kom je van goede grond!

Onze ambities voor kunst en cultuur hebben we in de cultuurnota verwoord in drie programmalijnen.

Culturele basis

Wat blijven we doen: We ondersteunen professionele instellingen, de lokale omroep en vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur. We zetten in op een divers aanbod waar inwoners goed van op de hoogte zijn. Wat is nieuw? We vragen van professionele instellingen een gezamenlijke visie op afstemming en samenwerking. We bieden uitdrukkelijk meer ruimte aan nieuwe initiatieven. We willen het kunstenaarsklimaat stimuleren door een kunstcommissie op te richten. We gaan meer vrijwilligersorganisaties voor vier jaar ondersteunen, omdat we een divers aanbod willen realiseren en omdat we in willen zetten op een divers en sterk aanbod op het gebied van cultuur, popmuziek en cultuurhistorie.

Cultuurparticipatie

Wat blijven we doen: We blijven inzetten op cultuureducatie voor het primair onderwijs. We stimuleren kunst en cultuur in dorpen en wijken. Amateurkunstverenigingen en culturele commissies ondersteunen we omdat ze waardevol zijn voor de sociale dynamiek en cultuurparticipatie. De Kunstbeweging stimuleert cultuureducatie, amateurkunst, talentontwikkeling en cultuur in dorpen en wijken, Vanuit het armoedebeleid bieden we ondersteuning voor cultuurparticipatie door kinderen uit een gezin met een laag inkomen. Wat is nieuw? We zetten in op cultuurparticipatie door ouderen. We gaan ook op het VMBO en MBO cultuureducatief aanbod stimuleren. Kunst en cultuur in wijken en dorpen geven we een extra impuls met het Buurtcultuurfonds. Vanuit de Klijnsmamiddelen wordt een nieuw cultuureducatieaanbod voor 0 tot 4 jarigen mogelijk en worden meer kinderen op brede scholen bereikt.

Creatieve verbindingen

Wat blijven we doen: Kunst, cultuur en cultuurhistorie zijn waardevol voor de vrijetijdseconomie. We willen kunst en cultuur een bijdrage laten leveren aan ruimtelijke en economische vraagstukken. In het centrum zetten we in op culturele programmering. Wat is nieuw? We zetten in op een versterking van Van Gogh vanuit cultuurtoeristisch oogpunt. De nieuwe ambitie om in het Creatief Mensenpark kunst, cultuur en innovatie te realiseren moet een positief effect hebben op de hele kunst en cultuursector. We bevorderen nieuwe verbindingen binnen en buiten de sector.