Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

Soms is de gemeente van plan om een besluit te nemen waar u het niet mee eens bent. In een aantal gevallen, kunt u, voordat het besluit genomen is, hier uw mening over geven. Deze mening heet zienswijze.

Het indienen van een zienswijze kan bijvoorbeeld als er een ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat in deze gevallen via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. Zo lang het plan ter inzage ligt, kunt u dan een zienswijze indienen. Over het algemeen is hier een periode van 6 weken voor. Als een zienswijze te laat wordt ingediend, wordt deze niet-ontvankelijk verklaard en niet meer meegenomen bij het nemen van het besluit. Omdat deze ontwerpbesluiten of ontwerpplannen gelden voor alle burgers van de gemeente, kunnen verschillende mensen hun zienswijzen indienen. De gemeente kijkt dan naar alle belangen en neemt dan uiteindelijk het besluit.

De gemeente houdt rekening met alle ingediende zienswijzen. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. Uw zienswijze kan zij dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet.

Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het uiteindelijke besluit, dan kunt u bezwaar maken en/of in beroep gaan tegen het genomen besluit (zie tabblad Bezwaar). 

Ook kunt u soms een zienswijze indienen, wanneer u een aanvraag heeft gedaan die door de gemeente niet of niet volledig is ingewilligd. Of wanneer de gemeente denkt dat u bezwaren heeft tegen een besluit dat door iemand anders is aangevraagd. In deze gevallen ontvangt u een brief van de gemeente waarin de gemeente vertelt dat zij een bepaald besluit wil gaan nemen. In deze brief wordt u gevraagd of u hierover gehoord wilt worden door (tijdig) een zienswijze hierover in te dienen. Als u niet of te laat van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de gemeente uw zienswijze niet kunnen meenemen in het definitieve besluit.

  

Aanvraag 

Zienswijze digitaal indienenDigitaal


U kunt uw zienswijze digitaal indienen bij de gemeente Emmen. U gebruikt hiervoor de roze knop 'Online zienswijze indienen'. Na goede ontvangst bij de gemeente, krijgt u een ontvangstbevestiging op uw e-mailadres.

U kunt uw zienswijze ook per brief of mondeling doorgeven.

Mondeling

Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

Per brief

Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (u kunt bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp bijvoegen of het dossiernummer opschrijven)
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • de datum waarop u de zienswijze schreef
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

  • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
  • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Als u een zienswijze heeft ingediend, maar het toch niet eens bent met het besluit dat uiteindelijk is genomen, kunt u hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan.

Wanneer het gaat om een besluit waarvan een ontwerp ter inzage heeft gelegen, dan kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.  

Wanneer het gaat om een besluit, waarover u persoonlijk bent gevraagd om een zienswijze in te dienen, kunt u tegen het definitieve besluit bezwaar maken. U dient hiervoor een bezwaarschrift in. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit genomen is.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.  U heeft ook hier 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.