Verzoek om handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Soms komt u zaken tegen in uw wijk of in de natuur die er niet horen, zoals illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals bodemvervuiling, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, maar ook illegale bouwwerken.

Dit soort situaties kunt u schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een 'verzoek om handhaving'. Dit is een andere procedure dan een Melding over uw buurt.

Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of er (milieu)regels worden overtreden. Als dit het geval is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • een boete uitdelen aan de veroorzaker
  • de overtreder dwingen om de (milieu)regels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • besluiten om een bepaalde vergunning in te trekken
  • de politie vragen om strafrechtelijk op te treden.

U kunt een handhavingsverzoek indienen als u zelf ook belang heeft bij het naleven van de (milieu)regels.

U dient een handhavingsverzoek altijd schriftelijk (per brief) in.

In de brief vermeldt u :

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een beschrijving van de overtreding
  • de naam van de persoon of het bedrijf tegen wie u een handhavingsverzoek indient

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag eventueel eenmaal verlengd worden.

Wat valt niet onder een Verzoek om handhaving?
Alle handhavingsverzoeken die anoniem of niet ondertekend zijn. Wij kunnen uw verzoek dan immers niet meer met u terugkoppelen en wij kunnen niet verifiëren welk persoonlijk belang u heeft bij de handhaving.

Meldingen over uw buurt

U kunt uw meldingen, ontevredenheid, opmerkingen en vragen betreffende onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorziening en riolering kwijt in de vorm van een Melding over uw buurt. Deze melding kunt u ook geven in geval van overhangende takken, opruimen blad en onkruid. Via het product Melding over uw buurt kunt u uw melding digitaal doorgeven

Klachten over de organisatie

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 

Wat valt niet onder een Verzoek om handhaving?

Alle handhavingsverzoeken die anoniem of niet ondertekend zijn. Wij kunnen uw verzoek dan immers niet meer met u terugkoppelen en wij kunnen niet verifiëren welk persoonlijk belang u heeft bij de handhaving.

Meldingen over uw buurt

U kunt uw meldingen, ontevredenheid, opmerkingen en vragen betreffende onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorziening en riolering kwijt in de vorm van een Melding over uw buurt. Deze melding kunt u ook geven in geval van overhangende takken, opruimen blad en onkruid. Via het product Melding over uw buurt kunt u uw melding digitaal doorgeven

Klachten over de organisatie

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het werk van de gemeente of één van haar afdelingen. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van onze gemeente te woord bent gestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente.