Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Een uittreksel uit de BRP kunt u online aanvragen.

Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidig adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft. De medewerker die uw aanvraag behandelt, weet dan welke gegevens erop moeten staan. Een pensioenfonds wil bijvoorbeeld andere informatie van u dan een woningcorporatie. Vermeld daarom altijd bij uw aanvraag waarvoor u het uittreksel nodig hebt.

Welke soorten zijn er?

Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de basisregistratie, zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met bijvoorbeeld vermelding van nationaliteit, aanvangsdatum bewoning adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, woonhistorie, etc. Dit is afhankelijk van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is. Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn. In de meeste gevallen kunt u zelf aangeven wat er op het uittreksel moet staan. De volgende informatie kunt u meestal laten vermelden:

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw geslacht
 • de namen van uw ouders
 • uw nationaliteit(en)
 • uw burgerlijke staat
 • de namen en geboortedata van uw kinderen (als u die hebt)
 • de datum waarop u in Emmen bent komen wonen
 • in welke gemeente u hiervoor woonde
 • uit hoeveel personen uw gezin bestaat
 • hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres
 • wanneer en hoe u Nederlander bent geworden (als dat op u van toepassing is)
 • op welke adressen u in uw leven ingeschreven hebt gestaan. Dit heet ook wel een adresuittreksel of historisch uittreksel.

Voor onderstaande zaken heeft u een afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP) nodig:

 • het zoeken van een woning (voor de vermelding van de historische gegevens, waar u heeft gewoond, hoe vaak u bent verhuisd)
 • overschrijven kenteken, als u niet in het bezit bent van een rijbewijs
 • huwelijk, partnerschap
 • echtscheiding, ontbinding huwelijk, partnerschap
 • pensioenaanvraag
 • militaire dienst

Een BRP-uittreksel is niet meer nodig voor een leerling inschrijving school
Ouders zijn niet meer verplicht om bij de inschrijving van hun kind een afschrift uit de BRP aan de school te overleggen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft verzocht om de scholen hierop te wijzen. Het is dus niet nodig dat ouders speciaal naar de gemeente gaan voor een afschrift. Bij het inschrijven van leerlingen vragen scholen naar het BSN ( Burger Service Nummer) van leerlingen. Het BSN staat vermeld in Nederlandse reisdocumenten. Het volstaat om dit document te overleggen bij scholen. Dit betekent dat ouders/verzorgers in een groot aantal gevallen geen uittreksel uit de basisregistratie hoeven te halen bij de gemeente. Hierop is één uitzondering: niet-Nederlandse leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, dienen wel een uittreksel uit de basisregistratie te overleggen. 

Extract Basic Registration of Persons 

The municipality registers data of its inhabitants at the Basic Registration of Persons (BRP). It is possible that you need an extract of the information in the Basic Registration of Persons. The extract always contains information about your name, address and date of birth. Request the extract at the municipality where you are registered. 

You can apply for an Extract Basic Registration of Persons with eIDAS if your country is listed here below: 

 • Austria
 • Belgium 
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
 • Latvia

Costs of an international extract: €12,00 

Aanvraag 

Direct online aanvragen? 

U kunt online een BRP-afschrift digitaal aanvragen, met de roze knop rechtsboven op deze pagina.

Let op de tijd!
Nadat u inlogt met uw DigiD inlogcode komt u in een beveiligde omgeving. U vult het formulier dus in binnen een beveiligd deel van onze website. Dat is ter bescherming van uw gegevens. Per pagina hebt u 15 minuten de tijd om de gegevens in te vullen. Daarna sluit DigiD de pagina af en wist alle ingevulde gegevens. Zorg er dus voor dat u alle benodigde gegevens bij de hand heeft voordat u het formulier invult. Een DigiD kunt u zelf aanvragen via www.digid.nl.

De kosten voor de aanvraag van een BRP-afschrift kunt u online afrekenen aan het einde van de aanvraag bij onze internetkassa. Dit kunt u doen via I-Deal of een creditcard. I-Deal is een gezamenlijk initiatief van banken om online betalingen mogelijk te maken. U krijgt het afschrift per post toegestuurd binnen 5 werkdagen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD-inlog gegevens nodig.

Ook iemand anders kan de aanvraag voor u doen! 
De volgende personen kunnen de aanvraag doen:

- uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij op hetzelfde adres ingeschreven staat als u. Hij of zij kan de aanvraag op dezelfde manieren doen als u: online, aan de balie, schriftelijk of per fax. Een machtiging is niet nodig.

- een willekeurig iemand, als u die persoon machtigt

Daarnaast kunt u een uittreksel aanvragen voor uw minderjarige kind, als u het ouderlijk gezag hebt. 

Iemand machtigen
Een machtiging afgeven kan met het machtigingsformulier, zie onderaan deze pagina. Voor de aanvraag van uw akte, heeft de gemeente een originele handtekening nodig. Het machtigingsformulier mag daarom geen scan zijn of een kopie, want dan is de handtekening niet meer origineel. Houdt u hiermee rekening als u uw machtiging afgeeft aan de persoon die uw akte gaat aanvragen. Voegt u bij het machtigingsformulier ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs toe.

Voor de aanvraag online heeft u uw DigiD-inlog gegevens nodig. U krijgt binnen 5 werkdagen het document per post toegestuurd. 

Iedere inwoner van Emmen kan PERSOONLIJK een afschrift BRP aanvragen. Voorwaarde is wel dat u als inwoner geregistreerd staat in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt als ouder een afschrift BRP aanvragen voor uw minderjarig kind (jonger dan 16 jaar). Ook voor uw echtgenoot of geregistreerd partner is dit mogelijk. Voorwaarde is wel dat uw kind, echtgenoot of geregistreerd partner op hetzelfde adres staat ingeschreven als uzelf. Voor alle andere gevallen heeft u een machtiging nodig.

U kunt ook iemand machtigen om voor u een afschrift BRP aan te vragen. Bij de machtiging moet een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde moet een legitimatiebewijs kunnen tonen.

De kosten voor een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) zijn € 12,00

(tarief 2019).