Subsidie aanvragen voor evenementen

In 2019 een evenement organiseren in de gemeente Emmen? De gemeente Emmen stelt jaarlijks subsidie beschikbaar vanuit het ‘Evenementenfonds voor evenementen’. Een subsidieaanvraag voor 2019 kunt u nog tot 15 november 2018 insturen. Subsidieaanvragen kunt u richten aan de gemeente Emmen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit of een subsidie wordt toegekend en stelt een voorlopig subsidiebedrag vast. U ontvangt hierover uiterlijk in januari 2019 een reactie. Dit voorlopig bedrag wordt voor het evenement uitgekeerd. Na afloop van het evenement en voor het einde van 2019 dient de subsidieaanvrager een financieel en een inhoudelijk verslag in. Op basis daarvan stelt het college de hoogte van het subsidiebedrag definitief vast. Als het financieel verslag onvoldoende onderbouwing geeft, kan terugvordering van (een deel van) de subsidie die u ontvangen heeft een gevolg zijn. Bij het tabblad Aanvragen leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor een subsidie. 

Aanvraag 

Stuur bij uw aanvraag onderstaande gegevens mee, alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Gegevens van de aanvragende instelling (kopie statuten en actueel origineel afschrift inschrijving Kamer van Koophandel);
 • De meest recente jaarrekening en het meest recente jaarverslag;
 • Een uitgebreide evenementomschrijving (inclusief datum);
 • Een begroting en een overzicht van de instellingen waar ook een aanvraag voor een bijdrage (subsidie, sponsoring, donatie, enz.) is ingediend;
 • Offertes van suppliers/leveranciers aan het evenement (artiesten, podia, beveiliging, toilet, etc.);
 • Een gedetailleerd financieel dekkingsplan;
 • NAW gegevens en bank- of gironummer van de organisatie, meest recente bank- of giroafschrift van de organisatie;
 • naam van de contactpersoon met telefoon- en/of faxnummer en e-mailadres.

Subsidie aanvragen

Dit kan zowel schriftelijk als via de mail tot 15 november 2018 via:

Gemeente Emmen

Team OBD

t.a.v. team Economie

Postbus 30001

7800 RA Emmen

Of per email naar: gemeente@emmen.nl

Voorwaarden voor de subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het belangrijk dat uw evenement voldoet aan onderstaande voorwaarden. Het evenement:

 • heeft een bovenregionale uitstraling;
 • vindt plaats in de gemeente Emmen;
 • is gericht op kunst, cultuur, sport of recreatie;
 • heeft geen uitgesproken politiek of religieus karakter;
 • heeft een uniek karakter;
 • heeft een uitvoerig draaiboek;
 • voldoet aan de financiële criteria
 • valt binnen de Beleidsregel Evenementen en beleidsregel Algemene subsidieverordening;
 • de aanvrager kan aantonen zelf niet over (voldoende) middelen te beschikken om het evenement te financieren.

Evenementen die eerder subsidie hebben ontvangen

Heeft u voor een evenement in 2017 en/of 2018 een bijdrage uit het evenementenfonds ontvangen? Dan is het aanleveren van een financieel- en inhoudelijk verslag een voorwaarde is voor het insturen van een aanvraag voor een evenement in 2019.