Stimuleringsregeling voor dorpen en wijken

Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en wijken. Met de ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken’ dragen wij daar graag aan bij.

Van 1 maart 2019 tot 1 mei 2019 kunnen weer subsidieaanvragen worden gediend voor:

                A. Verpaupering van woon- en leefomgeving aanpakken.

                B. Centrumvoorzieningen  in stand houden en accommodaties aanpassen.

                C. Economische mogelijkheden benutten.

                D. Projecten gericht op sociaaleconomische versterking en arbeidsparticipatie.

Hoogte subsidie

Voor de thema’s onder A, B en C wordt maximaal € 50.000,- subsidie verstrekt. Minstens 25% van de subsidiabele kosten moet zijn gedekt uit bijdragen van derden en/of uit vrijwilligerswerk.

Voor D is € 10.000,- subsidie per aanvraag beschikbaar. Erkende overlegpartners moeten uit eigen middelen bijgedragen.

 

Aanvraag 

Subsidie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat u een plan indient, als onderdeel van het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat het plan vanuit uw dorp of wijk zelf komt en draagvlak heeft bij bewoners, uw dorpsvereniging of wijkbelangen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u digitaal versturen.  

De regeling kent een subsidieplafond. Als er meer subsidie aangevraagd wordt dan beschikbaar is worden de aanvragen getoetst aan een vastgestelde richtlijn en gerangschikt op een prioriteitenlijst. Het beschikbare subsidiebedrag wordt daarna verdeeld over de hoogst scorende aanvragen.

 

De regeling is bedoeld voor projecten in de dorpen en de woonwijken van Emmen. Emmen-centrum, de bedrijfsterreinen en het buitengebied vallen hier buiten.

Uitsluitend rechtspersonen maken aanspraak op subsidie. Het plan moet vanuit het dorp of de wijk zijn voorbereid en draagvlak hebben bij bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

De regeling kent een subsidieplafond. Voor de categorieën A, B en C is het subsidieplafond 2019 vastgesteld. In de periode maart/april is hiervan nog € 100.000,- beschikbaar. Voor categorie D is € 95.000,- beschikbaar.

Als het subsidieplafond wordt overschreden, dan worden de aanvragen aan de hand van een waarderingsrichtlijn gerangschikt op een prioriteitenlijst. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de hoogst scorende aanvragen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Beleid en Leefomgeving van de gemeente Emmen, tel 14 0591.