Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. De afgelopen jaren zijn de rioolkosten kostendekkend gemaakt. De Rioolheffing die u betaalt, gebruikt de gemeente alleen voor kosten die samenhangen met investeringen in en onderhoud van het rioolstelsel.

Eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen die (in)direct op de riolering zijn aangesloten moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de Rioolheffing voor:

 • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
 • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel
 • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen
 • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast

Rioolheffing wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde. De tarieven voor belastingjaar 2018 zijn:

 • Voor eigenaren van woningen: 0,0658 % van de WOZ-waarde
 • Voor gebruikers van woningen: 0,0454 % van de WOZ-waarde
 • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0878 % van de WOZ-waarde
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0618 % van de WOZ-waarde 

Als u na 1 januari van het belastingjaar uw pand verkoopt, betaalt u als eigenaar Rioolheffing voor het hele jaar. Als u een pand koopt na 1 januari van het belastingjaar betaalt u dat jaar geen Rioolheffing. De notaris verrekent dit vaak bij de verkoop. 

Voor het gebruikersdeel van de Rioolheffing geldt dit niet. Wanneer u in de loop van het jaar geen gebruiker meer bent, dan krijgt u voor het gebruikersgedeelte ontheffing voor de rest van het jaar. De nieuwe gebruiker krijgt dan een nieuwe aanslag voor de resterende maanden van het jaar. Dit geldt ook als u in de loop van het jaar gebruiker wordt.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Is er een fout gemaakt bij het vaststellen van de aanslag? Dan passen wij deze voor u aan. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen.  

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van deze aanslag. Formeel bezwaar indienen kan op twee manieren: 

 • Digitaal in het Belastingloket.

  Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Per post

  Een andere mogelijkheid is uw bezwaar per post te sturen naar:

Gemeente Emmen

t.a.v. teamleider Belastingen

Postbus 30.001

7800 RA Emmen

U betaalt het bedrag voor rioolheffing samen met de kosten van de OZB en de afvalstoffenheffing via de jaarlijkse gemeentelijke belastingen aanslag.  

Tarieven Rioolheffing 2019

 • Voor eigenaren van woningen: 0,0616% van de WOZ-waarde;
 • Voor gebruikers van woningen: 0,0425%
 • Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0885%
 • Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0687%

(tarief 2019)