Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Kunt u daarom de jaarlijkse gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Soms komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Dat hangt van uw persoonlijke financiële situatie af.

Ook als uw inkomen boven het bijstandsniveau zit, kan het verstandig zijn om een aanvraag in te dienen. De kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen via het Belastingloket. Doe dit zo snel mogeljk, maar uiterlijk binnen 3 maanden na de (laatste) betaling van uw aanslag. Bij het tabblad 'Aanvragen' leest u hoe u kwijtschelding kunt aanvragen en welke zaken u eventueel moet aanleveren bij de gemeente.

Wilt u ook kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen? Kijkt u dan op de pagina Kwijtschelding aanvragen voor de waterschapbelastingen

Kostendelersnorm

Voor kwijtscheldingsverzoeken die op of ná 1 januari 2018 zijn ingediend, geldt de kostendelersnorm uit de Participatiewet. Hierdoor heeft u misschien niet meer of nog maar gedeeltelijk recht op kwijtschelding, terwijl u dat eerdere jaren wel had. De kostendelersnorm houdt rekening met het aantal personen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kosten delers, hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij tenslotte de woonkosten delen. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. Wilt u meer informatie over de kostendeler en de normen hiervan, leest u in onderstaande bijlage 'Kostendeler en de kostendelersnormen bij kwijtschelding 2019'.  

Kwijtschelding ondernemers

Het is mogelijk voor personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefenen om kwijtschelding aan te vragen. Dit kan alleen voor privé-belastingen die geen relatie hebben met de onderneming of het beroep van de aanvrager. Het GBLT verleent geen kwijtschelding voor zelfstandig ondernemers.

Aanvraag 

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 heeft ontvangen. Dit doet u digitaal in het Belastingloket Emmen. Eerst wordt gekeken of u aanmerking komt voor toetsing voor automatische kwijtschelding door het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau doet alleen een toets voor automatische kwijtschelding voor de aanslagen die in belastingjaar 2019 zijn verstuurd. Komt u hier niet voor in aanmerking? Dan wordt u doorverwezen naar het digitale aanvraagformulier voor kwijtschelding. Wilt u niet worden getoetst door het Inlichtingenbureau, dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst. Verdere informatie krijgt u op het moment dat u de aanvraag (online) indient. 

Het invullen van dit nieuwe aanvraagformulier is eenvoudiger geworden. Als u een aanslag gemeentelijke belastingen 2019 ontvangen heeft, kunt u inloggen met uw DigiD in het Belastingloket Emmen. (Heeft u geen DigiD dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl). 

Na het inloggen wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke aanslag(en) gemeentelijke belastingen. Hier vindt u ook de mogelijkheid om digitaal kwijtschelding aan te vragen.U moet hier eerst zes vragen beantwoorden. Dan wordt u doorgestuurd naar het kwijtscheldingsformulier óf doorgestuurd naar het Landelijk Inlichtingen Bureau (IB). Dit bureau toetst of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. 

Wordt u doorgestuurd naar het kwijtscheldingsformulier, dan hebben wij diverse gegevens van u nodig. Houdt onderstaande gegevens die voor u van toepassing zijn bij de hand!

Let op!  
Kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk als de belastingaanslag langer dan drie maanden geleden is betaald. Ook kunt u geen kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen parkeernaheffing, toeristenbelasting en reclamebelasting. 

Als u al eerder een verzoek voor dit belastingjaar heeft ingediend, kunt u niet via dit digitale kanaal een nieuw verzoek indienen. Heeft u een belemmeringsbrief ontvangen dan kunt u digitaal de gevraagde gegevens uploaden. Heeft u een afwijzigingsbrief ontvangen, maar denkt u dat u toch recht op kwijtschelding heeft? Dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0591 voor een kwijtscheldingsformulier.

 • Specificatie van het netto maandinkomen (loon, uitkering, pensioen, studiefinanciering)
 • Algemene heffingskorting – voorlopige aanslag (rijks)belastingdienst voor- en achterkant
 • Ontvangen alimentatie voor aanvrager en/of de kinderen
 • Volledig overzicht Mijn DUO: Vermelding van basisbedrag, prestatiebeurs, lening, (collegegeldkrediet) en totaal ontvangen bedrag. Overzicht MBO of HBO
 • Huur per maand (laatst ontvangen specificatie)
 • Huurtoeslag en zorgtoeslag per maand/jaar (beschikking belastingdienst)
 • Premie zorgverzekering per maand (polisblad)
 • Premie CAK (achterstand betaling zorgpremie) 
 • Kindgebonden budget per maand/jaar (beschikking belastingdienst)
 • Betaalde alimentatie
 • Beschikking kosten kinderopvang, specificatie voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag en eventuele tegemoetkoming van uw werkgever, de gemeente of UWV
 • Aflossingsbedrag per maand aan Belastingdienst
 • Openstaande hypotheekschuld + hypotheekrente per maand
 • Jaarlijkse teruggaaf (rijks)belastingen eigen woning
 • Woonkostentoeslag
 • Verkoopnota en eventueel schuld van uw pand
 • Kentekenbewijs auto/motor (pasje, voor- en achterkant) of het kentekenbewijs deel 1 + 2 
 • Bankafschriften of overzicht internet van alle rekeningnummers van de laatste 2 maanden met saldo
 • Overzicht spaarrekening(en) van de laatste 2 maanden met saldo
 • Opgave afkoopsom levensverzekering/ lijfrentepolis, enz….

Stuur uw aanvraag op tijd in. Dat wil zeggen bij voorkeur binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente neemt uw verzoek pas in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en voorzien van alle gevraagde bewijsstukken. Heeft u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, dan kunt u via de site een afspraak maken. Wij helpen u graag! De afspraak kan gemaakt worden zonder DigiD. U kiest dan bij het ‘Onderwerp afspraak’ voor Gemeentehuis Emmen – Belastingen of u kunt ons bellen om een afspraak te maken.

 

Vraagt u bij voorkeur binnen 6 weken kwijtschelding aan nadat u de aanslag ontvangen heeft.

Zodra uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is genomen, krijgt u uitstel voor het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen, ook als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.

Als u alle gevraagde informatie heeft toegevoegd wordt deze binnen 12 weken afgehandeld. Heeft u niet alle informatie aangeleverd, dan ontvangt u een brief en wordt de afhandeltermijn opgeschoven. In de brief geven wij aan welke informatie nog ontbreekt. Pas wanneer alle informatie compleet is, kunnen wij uw aanvraag gaan afhandelen. Daarom is het erg belangrijk om de juiste gegevens op tijd aan ons door te geven.

Heeft u te laat uw aanslag gemeentelijke belastingen betaald, waardoor er kosten zijn gemaakt (zoals incasso kosten)? Deze kosten moet u eerst betalen, voordat uw verzoek om kwijtschelding afgehandeld kan worden.    

Om te beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding kijkt de gemeente naar uw (gezamelijke) inkomsten, uw uitgaven en uw vermogen.

Inkomsten

De inkomsten die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering;
 • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente;
 • maandelijkse voorlopige aanslagen rijksbelastingen;
 • alimentatie voor u of uw partner, maar ook voor de kinderen
 • inkomsten uit kamerverhuur;
 • inkomsten uit kostgangerschap;
 • overige inkomsten.

Uitgaven

De uitgaven die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • De huur of de hypotheekrente min de eventuele huurtoeslag min de huurnorm;
 • huurnorm: een-en meerpersoonshuishouden € 211,68; een éénpersoonsouderen-huishouden € 209,86; of een meerpersoonsouderenhuishouden € 208,05
 • de premie zorgverzekering min de zorgtoeslag min de normpremie (normpremie: alleenstaande of een alleenstaande ouder € 35,-, voor echtgenoten € 75,-)
 • alimentatie voor ex-partner en/of kind(eren);
 • onderhoudsbijdrage: het bedrag dat betaald moet worden aan de gemeente als de ex-partner bijstand ontvangt;
 • een aflossing van een schuld aan de Belastingdienst;
 • kosten kinderopvang.

Vermogen 

Onder vermogen wordt verstaan: eigen woning, saldo van betaal- en spaarrekeningen en voertuigen. 

Voertuigen  

Voor de kwijtschelding mag u in het bezit zijn van één motorrijtuig waarvan de waarde € 2269,- of minder is. Heeft u een tweede motorrijtuig dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Eigen woning
Is de openstaande hypotheekschuld hoger dan de WOZ-waarde dan staat dit de kwijtschelding niet in de weg. Als u een eigen woning heeft, kan deze ook overwaarde hebben. Overwaarde is het verschil tussen de WOZ-waarde van uw woning min de nu nog openstaande hypotheekschuld. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt. 

Saldo op bank/giro en vermogensvrijstelling
Op het saldo wordt in mindering gebracht de kwijtscheldingsnorm die voor u geldt, plus de woonlasten (huur min de huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min de normpremie). Indien u (en/of uw partner) geboren bent in 1934 of eerder geldt een extra vrijstelling van € 2.269,- per persoon.

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen (uitgezonderd de kostendelers):

 1. gehuwden ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.465,07
 2. gehuwden waarvan 2 personen met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.645,64
 3. gehuwden waarvan 1 persoon met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.635,27
 4. alleenstaande, ouder dan 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.025,55
 5. alleenstaande met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.201,40
 6. alleenstaande ouder, ouder dan 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.025,55
 7. alleenstaande ouder, met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.201,40 

Zie ook: de normbedragen met kostendelers vanaf 1 januari 2019

Heeft u vragen over kwijtschelding of andere vragen over de gemeentelijke belastingen, neemt u dan contact op gemeente Emmen, Team KVB-Belastingen, telefoonnummer 14-0591.