Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

U heeft een aanslag gekregen van het waterschap Vechtstromen (GBLT) en u wilt kwijtschelding aanvragen. U kunt pas kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen.

Als uw inkomen laag is, u geen vermogen heeft, en de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Ook als uw inkomen boven het bijstandsniveau zit dan kan het verstandig zijn om een aanvraag in te dienen. De kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U kunt kwijtschelding aanvragen binnen 3 maanden na de (laatste) betaling van uw aanslag gemeentelijke belastingen via het Belastingloket. Bij het tabblad 'Aanvragen' leest u hoe u kwijtschelding kunt aanvragen en welke zaken u moet aanleveren bij de gemeente. 

Kostendelersnorm

Op kwijtscheldingsverzoeken die op of ná 1 januari 2018 worden ingediend, is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. Hierdoor kan het zijn dat uw kwijtschelding anders uitvalt dan voorgaande jaren.

De kostendelersnorm betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Immers, als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij samen de woonkosten delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. 

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

 • jongeren tot 21 jaar;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering.

Gewijzigde regelgeving GBLT

Heeft u automatisch kwijtschelding voor de aanslag gemeentelijke belastingen en heeft u dit NIET voor de aanslag zuiverings-, verontreinigings- en/of ingezetenenheffing van GBLT: dan dient u alsnog kwijtschelding aan te vragen voor deze aanslag via het kwijtscheldingsformulier van de gemeente Emmen. 

Wat moet u doen:
U kunt het kwijtscheldingsformulier invullen door in te loggen met uw DigiD in ons Belastingloket. U kiest voor Belastingen – Kwijtschelding aanvragen – Aanvragen. Wij sturen uw gegevens na ontvangst door naar het GBLT, waarna de verdere afhandeling door het GBLT zal plaatsvinden. 

Toekenning kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een toekenning ontvangen voor de aanslag gemeentelijke belastingen dan verstrekken wij uw gegevens aan GBLT. U hoeft hier zelf niets voor te doen. De gemeente Emmen toetst net als voorgaande jaren of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. De uitkomst van deze toets deelt de gemeente Emmen met het GBLT. GBLT heeft ander beleidsregels dan de gemeente Emmen, hierdoor is het mogelijk dat u van het GBLT mogelijk niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapbelastingen terwijl u van de gemeente wel kwijtschelding heeft ontvangen.

Kwijtschelding ondernemers
Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk voor personen die een bedrijf of zelfstandig beroep  uitoefenen om kwijtschelding aan te vragen. Dit kan alleen voor privé-belastingen die geen relatie hebben met de onderneming of het beroep van de aanvrager.  Het Waterschap Vechtstromen (GBLT) verleent geen kwijtschelding aan zelfstandige ondernemers.

Aanvraag 

U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de aanslag gemeentelijke belastingen 2018 heeft ontvangen. Eerst wordt gekeken of u aanmerking komt voor toetsing voor automatische kwijtschelding door het Inlichtingenbureau. Komt u hier niet voor in aanmerking, dan wordt u doorverwezen naar het digitale aanvraagformulier voor kwijtschelding. Wilt u niet worden getoetst door het IB, dan kunt u dit aangeven in de vragenlijst. Verdere informatie krijgt u op het moment dat u de aanvraag (online) indient.

Let op!  
Kwijtschelding aanvragen is niet mogelijk als de belastingaanslag langer dan drie maanden geleden is betaald. Dit is ook niet mogelijk voor de aanslagen parkeernaheffing, toeristenbelasting en reclamebelasting.

Als u al eerder een verzoek voor dit belastingjaar heeft ingediend, kunt u niet via dit digitale kanaal een nieuw verzoek indienen.

Heeft u een belemmeringsbrief ontvangen dan kunt u digitaal de gevraagde gegevens uploaden.

Heeft u een afwijzingsbrief ontvangen en bent u van mening toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0591 voor een kwijtscheldingsformulier.

De toetsing door het Landelijk Inlichtingen Bureau voor de geautomatiseerde kwijtschelding vindt alleen plaats voor de aanslagen die in het belastingjaar 2018 zijn opgelegd.

Het invullen van dit nieuwe aanvraagformulier is eenvoudiger geworden. Zodra u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2018 ontvangen heeft, kunt u inloggen met uw DigiD in het Belastingloket Emmen. (Heeft u geen DigiD dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl). 

Na het inloggen wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke aanslag(en) gemeentelijke belastingen. Hier vindt u ook de mogelijkheid om digitaal kwijtschelding aan te vragen. Hiervoor beantwoordt u een vijftal vragen. Dan wordt u doorgelinkt naar het kwijtscheldingsformulier óf doorverwezen naar het Landelijk Inlichtingen Bureau (IB). Dit bureau toetst of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. 

Wordt u doorgelinkt naar het kwijtscheldingsformulier, dan hebben wij diverse gegevens van u nodig. Houdt onderstaande gegevens die voor u van toepassing zijn bij de hand!

 • Specificatie van het netto maandinkomen (loon, uitkering, pensioen, studiefinanciering)
 • Algemene heffingskorting – voorlopige aanslag (rijks)belastingdienst voor- en achterkant
 • Ontvangen alimentatie voor aanvrager en/of de kinderen
 • Volledig overzicht Mijn DUO: Vermelding van basisbedrag, prestatiebeurs, lening, (collegegeldkrediet) en totaal ontvangen bedrag. Overzicht MBO of HBO
 • Huur per maand (laatst ontvangen specificatie)
 • Huurtoeslag en zorgtoeslag per maand/ per jaar (beschikking belastingdienst)
 • Premie zorgverzekering per maand (polisblad)
 • Premie Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)
 • Kindgebonden budget per maand/ per jaar (beschikking belastingdienst)
 • Betaalde alimentatie
 • Beschikking kosten kinderopvang, specificatie voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag 2018 en eventuele tegemoetkoming van uw werkgever, de gemeente of UWV
 • Aflossingsbedrag per maand aan Belastingdienst
 • Openstaande hypotheekschuld + hypotheekrente per maand
 • Jaarlijkse teruggaaf (rijks)belastingen eigen woning
 • Woonkostentoeslag
 • Verkoopnota en eventueel schuld van het pand aan de …………….
 • Kenteken(s) auto/motor deel 1 + 2 of vanaf 1 januari 2014 kentekenbewijs (pasje) voor en achterkant
 • Bankafschriften of overzicht internet van alle rekeningnummers van de laatste 2 maanden met saldo
 • Overzicht spaarrekening(en) van de laatste 2 maanden met saldo
 • Opgave afkoopsom levensverzekering/ lijfrente polis enz….

Stuur uw aanvraag op tijd in. Dat wil zeggen bij voorkeur binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente neemt uw verzoek pas in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en voorzien van alle gevraagde bewijsstukken. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier dan kunt u via de site een afspraak maken. Wij helpen u graag! De afspraak kan gemaakt worden zonder DigiD. U kiest dan bij het ‘Onderwerp afspraak’ voor Gemeentehuis Emmen – Belastingen of u kunt ons bellen om een afspraak te maken.

Vraagt u bij voorkeur binnen 6 weken kwijtschelding aan nadat u de aanslag ontvangen heeft.

Zodra uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is genomen, krijgt u uitstel voor het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen, ook als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.

Als u alle gevraagde informatie heeft toegevoegd wordt deze binnen 12 weken afgehandeld. Heeft u niet alle informatie aangeleverd, dan ontvangt u een brief en wordt de afhandeltermijn opgeschoven. In de brief geven wij aan welke informatie nog ontbreekt. Pas wanneer alle informatie compleet is, kunnen wij uw aanvraag gaan afhandelen. Daarom is het erg belangrijk om de juiste gegevens op tijd aan ons door te geven.

Heeft u te laat uw aanslag gemeentelijke belastingen betaald, waardoor er kosten zijn gemaakt (zoals incasso kosten)? Deze kosten moet u eerst betalen, voordat uw verzoek om kwijtschelding afgehandeld kan worden.    

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding kijkt de gemeente naar diverse zaken, waaronder uw inkomsten, uw uitgaven of u een voertuig (auto of motor) heeft, een eigen woning, uw saldo op de bank en of u kosten heeft voor kinderopvang, etc. 

Inkomsten

De inkomsten die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn:

 • loon, vakantiegeld, pensioen, uitkering, studiefinanciering;
 • andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente;
 • maandelijkse voorlopige aanslagen rijksbelastingen;
 • alimentatie voor u of uw partner, maar ook voor de kinderen
 • inkomsten uit kamerverhuur;
 • inkomsten uit kostgangerschap;
 • overige inkomsten.

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.

 1. gehuwden ouder dan 21 jaar tot jonger dan de met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.417,32
 2. gehuwden waarvan 2 personen met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.595,08
 3. gehuwden waarvan 1 persoon met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.584,38
 4. alleenstaande, ouder dan 21 jaar, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: € 992,12
 5. alleenstaande met AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.161,61
 6. alleenstaande ouder, ouder dan 21 jaar, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: € 992,12
 7. alleenstaande ouder, ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd: € 1.161,61

Uitgaven

De uitgaven die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbare inkomen zijn de woonlasten en de ziektekosten. Dit zijn:

 • de huur min de huurtoeslag min de huurnorm of de hypotheekrente;
 • huurnorm: een-en meerpersoonshuishouden € 208,14 een éénpersoonsouderen-huishouden € 206,32 of een meerpersoonsouderenhuishouden € 204,51
 • de premiezorgverzekering min de zorgtoeslag min de normpremie, normpremie: alleenstaande of een alleenstaande ouder € 34,-, voor echtgenoten € 81,-
 • alimentatie voor ex-partner en/of kind(eren);
 • onderhoudsbijdrage: het bedrag dat betaald moet worden aan de gemeente als de ex-partner bijstand ontvangt.

Motorrijtuig 

 • Voor de kwijtschelding mag u in het bezit zijn van één motorrijtuig waarvan de waarde € 2269,- of minder is. Een tweede voertuig zien wij als vermogen.

Overwaarde eigen woning
Als u een eigen woning heeft, is er meestal sprake van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen de WOZ waarde van uw woning min de nu nog openstaande hypotheekschuld. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als vermogen aangemerkt.

Saldo op bank/giro en vermogensvrijstelling
Op het saldo wordt in mindering gebracht de kwijtscheldingsnorm die voor u geldt, plus de woonlasten (huur min de huurnorm) en de ziektekosten (premie zorgverzekering min de normpremie). Indien u of uw partner geboren bent in 1934 of eerder geldt een extra vrijstelling van € 2.269,-

Kosten kinderopvang
Het gaat om de kosten die huishoudens voor kinderopvang moeten maken, na aftrek van ontvangen kinderopvangtoeslag. Als het huishouden een tegemoetkoming in de te betalen kosten van kinderopvang van de gemeente dan wel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ontvangt, gaat het om de kosten van kinderopvang na aftrek van deze tegemoetkomingen. Voor de berekening van de kosten van kinderopvang mag maximaal worden gerekend met de maximum-uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang. De maximale uurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Heeft u vragen over kwijtschelding of andere vragen over de gemeentelijke belastingen, neemt u dan contact op gemeente Emmen, Team KCC Belastingen.