Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Wanneer een Omgevingsvergunning aanvragen?

Voor bepaalde activiteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zoals voor:

 • bouwen, verbouwen of renoveren
 • afwijken van een bestemmingsplan
 • het treffen van maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • aanbrengen van reclame aan een gevel of het plaatsen van losstaande reclame 

Wanneer vergunningsvrij?

Voor bouwen of verbouwen  heeft u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is onder andere afhankelijk van hoe groot uw bouwwerk wordt (afmetingen) en wáár het komt (situering). De Rijksoverheid heeft een aantal brochures uitgebracht over vergunningsvrij bouwen en verbouwen die u kunt raadplegen. Hierin leest u de regels voor vergunningsvrij bouwen.

Vergunningsvrij betekent niet regelvrij: er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Als er sprake is van vergunningsvrij bouwen, gelden nog steeds de regels voor veiligheid en gezondheid. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.  

Kijkt u op de website Omgevingsloket Online (OLO)en vul vrijblijvend de stappen voor de vergunningscheck in. Nadat u alle stappen doorlopen hebt, krijgt u te zien of u voor uw bouwwerk wel of niet een vergunning nodig heeft.  

Conceptaanvraag Omgevingsvergunning
Voorheen werd een ‘Conceptaanvraag Omgevingsvergunning’ ook wel vooroverleg of principeverzoek genoemd. Indien u twijfelt of uw plan op instemming kan rekenen, kunt u een conceptaanvraag omgevingsvergunning indienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Het kan gaan om een principiële vraag waar nog geen schetsplan voor is, of om een uitgewerkt schetsplan. Het doel van een conceptaanvraag is om bij de gemeente te laten toetsen of uw plan haalbaar is voordat u het plan tot in detail en technisch uitwerkt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Emmen onder: Conceptaanvraag Omgevingsvergunning

 

Aanvraag 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient u in via het Omgevingsloket. Dit doet u via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u als particulier uw DigiD inloggegevens nodig, of als bedrijf uw E-herkenning inloggegevens.

 • met DigiD (elektronische handtekening) via het Omgevingsloket online. U kunt de aanvraag met bijlagen digitaal indienen. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • zonder DigiD (elektronische handtekening) via het Omgevingsloket online. U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Daarna ondertekent u het ingevulde formulier en u levert het in bij het Klant Contact Centrum (KCC) of u stuurt het op. 
 • zonder internet. U kunt de aanvraag ook invullen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Een medewerker van het KCC helpt u graag met de aanvraag. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of bellen met het KCC. 

Afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt, wordt in het Omgevingsloket aangegeven welke gegevens bij een aanvraag aangeleverd moeten worden, bijvoorbeeld (bouw)tekeningen.

Let op! De vragenlijst in het Omgevingsloket voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is vrij uitgebreid. Ook als u slechts een vergunningaanvraag voor één activiteit indient, zult u alle vragen moeten doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC). Wij adviseren u graag. Dit kan op afspraak bij de balie van Vergunningen. Het gesprek aan de balie is kosteloos. U kunt daarna beslissen of u een (concept)aanvraag omgevingsvergunning wilt indienen.

Bij de balie wordt geen uitspraak gedaan over de haalbaarheid van uw plan.

Online aanvragen 

Procedure en termijnen 

Afhankelijk van wat u aanvraagt wordt een reguliere voorbereidingsprocedure of een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor uw omgevingsvergunningaanvraag doorlopen.

 • reguliere procedure: voor eenvoudige aanvragen. De proceduretermijn is maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • uitgebreide procedure: voor complexere aanvragen waarvoor een langere voorbereidingstijd nodig is en/of veel belangen moeten worden afgewogen. De proceduretermijn is 26 weken. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Als een aanvraag via de uitgebreide procedure loopt, publiceert het bevoegd gezag een ontwerpbesluit voordat het een beslissing neemt. Dit ontwerpbesluit wordt binnen de procedure termijn zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit op uw omgevingsvergunningaanvraag naar voren brengen.

Nadat de gemeente een besluit heeft genomen op uw aanvraag, publiceert de gemeente het besluit op de gemeentelijke site (Bekendmakingen) en op de gemeentelijke informatiepagina in het huis-aan-huisblad (Emmen.NU). Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden in de omgeving, hebben na de dag van bekendmaking nog maximaal zes weken de tijd om bezwaar/ beroep in te dienen. Meer informatie over de rechtsbeschermingsmogelijkheden vindt u verderop.

U kunt invloed hebben op de procedure tijd

Hoe kan het sneller

 • Een positief beoordeelde conceptaanvraag: Als u gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een conceptaanvraag te laten beoordelen vóórdat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, kan dit de termijn inkorten voor de procedure van de omgevingsvergunningaanvraag. Als het positief beoordeelde plan verder niet gewijzigd is, hoeft meestal niet opnieuw een advies gevraagd te worden.
 • Een volledige aanvraag: Als een aanvraag volledig is, kan de aanvraag direct inhoudelijk beoordeeld worden. In de proceduretijd kan dit al snel twee weken schelen.

Waardoor kan het langer duren

 • Onvolledige aanvraag: als er documenten ontbreken voor een goede beoordeling, krijgt u de kans om uw aanvraag aan te vullen binnen een bepaalde termijn. De tijd die u nodig heeft om de gevraagde gegevens aan te leveren, komt boven op de proceduretermijn.
 • Aanhoudingsgronden: het kan zijn dat de proceduretermijn voor een omgevingsvergunningaanvraag moet worden uitgesteld. Bijvoorbeeld als:
  • een voorbereidingsbesluit van toepassing is. Het uitstellen van de proceduretermijn duurt dan totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen (maximaal 1 jaar).
  • een nieuw bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd. Uw aanvraag wordt uitgesteld totdat de daarvoor geldende termijn van 12 weken, is verstreken.

De tijdsduur van een aanhouding komt boven op de proceduretermijn.

In sommige gevallen kan het bevoegde gezag een aanhoudingstermijn doorbreken door de procedure eerder voort te zetten. 

Wanneer u mag starten met vergunde activiteiten

Dat hangt af van de procedure die voor uw vergunningaanvraag is gevolgd (regulier of uitgebreid) en van de activiteit waarop de vergunning betrekking heeft.

Voor de reguliere procedure geldt dat u in principe de dag nádat u de vergunning heeft ontvangen met de activiteit kan starten. 

Bij activiteiten die onomkeerbare gevolgen hebben, zoals kappen van een boom of slopen, geldt een uitgestelde inwerkingtreding. In die gevallen mag u pas starten met de activiteit(en) na afloop van de bezwaartermijn (duur zes weken). Wanneer er bij activiteiten met onomkeerbare gevolgen een bezwaar is ingediend, mag u pas starten met de activiteit(en) na de beslissing op bezwaar.

Is de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteiten starten na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een voorlopige voorziening is gevraagd. Meer informatie over de rechtsbeschermingsmogelijkheden vindt u verderop.

Let op: Starten met de activiteit voordat een besluit onherroepelijk is doet u op eigen risico. Wanneer er in bezwaar of beroep anders wordt besloten, moet de situatie worden hersteld naar de situatie van vóór de start van de activiteit.

Een besluit is onherroepelijk wanneer er geen bezwaar en/of beroep volgt binnen de daarvoor geldende termijn. Om exact te bepalen wat de regels in uw situatie zijn, kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag.

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

 • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
 • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Rechtsbeschermingsmogelijkheden

Zodra een besluit is genomen door het bevoegde gezag, is er bezwaar of beroep mogelijk, afhankelijk van de procedure die voor uw vergunningaanvraag is gevolgd (regulier of uitgebreid).

Bij de reguliere procedure is er eerst bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen tegen een vergunning of een weigering een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Op de uitspraak op het bezwaarschrift kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Op de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit op een omgevingsvergunningaanvraag naar voren brengen. Nadat een besluit is genomen op de omgevingsvergunningaanvraag, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Beroep is alleen mogelijk voor de belanghebbenden die ook zienswijzen kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij het college naar voren hebben gebracht. Op de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Omgevingsvergunning voor bouwen

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen wij kosten in rekening brengen, namelijk leges. We hebben verschillende tarieven voor de verschillende activiteiten. Hoe hoog de kosten zijn, is vaak afhankelijk van de hoogte van de kosten van uw bouwplan. De tarieven voor de activiteit 'bouwen' zijn in 2019:  

Kosten bouwplan: Te betalen leges:
tot € 2.033,- € 76,90
van € 2.033 tot € 25.001,- 2,69% van de bouwkosten
van € 25.001 tot € 450.001, € 114,35 + 2,57% van de bouwkosten
van € 450.001 tot 1.000.001,- € 1.718,75 + 2,27% van de bouwkosten
van € 1.000.001 en meer € 6.438,90 + 1,86% van de bouwkosten

 

 

 

 Het kan zijn dat u naast deze vergunning ook vergunning aanvraagt voor andere activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, bijvoorbeeld toetsing aan de Welstandcriteria. In dat geval moet u ook voor die andere activiteiten leges betalen. Wij tellen alle legesbedragen bij elkaar op en brengen dit gezamenlijk bij u in rekening.

Kosten Welstandscriteria Toetsing

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor toetsing aan welstandscriteria moet plaatsvinden en indien hierover het advies van de Welstand- en monumentencommissie Emmen moet worden ingewonnen, worden bovenstaande bedragen verhoogd met de hieronder genoemde bedragen:

Kosten bouwplan:

Te betalen leges:

tot € 5.000,-

€ 62,20

van € 5.000 tot € 230.000

€ 62,20 + 2,75% van de bouwkosten

van € 230.000 tot € 460.000,-

€ 731,15 + 1,1% van de bouwkosten

van € 460.000 tot € 700.000,-  

€ 1.017,40 + 0,55% van de bouwkosten

van € 700.000 tot 1.200.000,- 

€ 1.166,75 + 0,275% van de bouwkosten 

van € 1.200.000,- en meer

€ 1.322,30 + 0,137% van de bouwkosten

Nadere informatie over leges kunt u vinden op bij de Verordeningen van de gemeente Emmen op de website van Overheid.nl. Onder ‘financiën en economie’ vindt u de geldende tarieventabel, behorende bij de legesverordening. Bij een omgevingsvergunning met meerdere activiteiten, worden de afzonderlijke legesbedragen bij elkaar opgeteld en gezamenlijk in rekening gebracht.  

Mocht uw aanvraag buiten behandeling gesteld-, ingetrokken- of geweigerd moeten worden, gelden hiervoor aangepaste legestarieven.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591 of via e-mail gemeente@emmen.nl.

AVG