Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u ons bellen via 14 0591. Ook kunt u een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de aanslag. Is er een fout gemaakt bij het vaststellen van de aanslag? Dan passen wij deze voor u aan. Wij proberen op een informele manier met u tot een oplossing te komen.

Redenen voor bezwaar

  • De WOZ-waarde is onjuist
  • U bent geen eigenaar of gebruiker van het pand
  • U betaalt rioolheffing, maar u ben niet (in)direct aangesloten op de riolering
  • U betaalt afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden, maar u woonde op 1 januari 2018 alleen.

U kunt ook formeel bezwaar maken tegen de aanslag. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van deze aanslag. Formeel bezwaar indienen kan op twee manieren:

Digitaal, in het Belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Een andere mogelijkheid is uw bezwaar per post sturen naar:

Gemeente Emmen

t.a.v. teamleider Belastingen

Postbus 30.001

7800 RA  Emmen

Een voorbeeld van een bezwaarschrift kunt u onder andere vinden via de website van de Nationale Ombudsman, kijk hiervoor op www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven.

Moet u betalen als u bezwaar heeft gemaakt?

De vervaltermijnen van de betaling veranderen niet bij het indienen van een bezwaar. Denk er om dat u ook op tijd betaalt als u bezwaar heeft ingediend.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een zogenaamd no-pay-no-cure (NCNP) bureau is niet nodig. U herkent deze bureaus aan de advertenties waarin zij met wervende teksten melden dat zij gratis bezwaar voor u maken. De medewerkers van de gemeente kunnen u minstens zo goed helpen. Wij doen dit graag en dit is vooral in uw belang!

Als wij u helpen dan hoeft de gemeente geen onkostenvergoeding te betalen. De gemeente moet NCNP- bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 730,-. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook de belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig, want zelf bezwaar maken is altijd gratis. Dat deze NCNP-bureaus gratis bezwaar voor u maken, klopt dus eigenlijk niet.

Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bij de gemeente Emmen binnen zijn. Bezwaarschriften die niet op tijd zijn ingediend, worden niet-ontvankelijk verklaard. 

De gemeente beslist uiterlijk 31 december van het belastingjaar op uw bezwaarschrift. Als u het met de uitspraak op uw bezwaarschrift niet eens bent, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechter. U moet het beroepschrift binnen 6 weken indienen bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig.

Uw beroep wordt behandeld door de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, dan kunt u hiertegen hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing over uw beroep hoe u in hoger beroep kunt gaan.