Alcohol schenken en verkopen

Een ondernemer met een horecabedrijf moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te schenken. Een ondernemer van een slijterij moet voor het verkopen van sterke dranken in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Ook verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen in hun buurthuis of (sport)kantine moeten een drank- en horecavergunning hebben.

Er zijn dus 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 • drank- en horecavergunning voor reguliere horeca
 • drank- en horecavergunning voor slijterijen
 • drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een horecabedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verkopen of schenken
 • de inrichting waar u de alcohol schenkt (bouwtechnisch) wijzigt
 • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels en eisen. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de gemeente uw vergunning schorsen voor 12 weken of helemaal intrekken.

Voor verenigingen en stichtingen gelden andere regels. Zie hiervoor de webpagina 'Alcohol schenken bij paracommercie'.

Voor het aanvragen van een reguliere drank- en horecavergunning, kijkt u bij het tabje 'Aanvragen'. Ook kunt u de aanvraagformulier downloaden bij het tabje 'Formulieren'. Aanvullende informatie kunt u lezen in het PDF-document' Toelichting van de drank en horecavergunning' (zie tabblad Formulieren).

Wij adviseren iedereen die een horecabedrijf in de gemeente Emmen wil starten, dit vooraf met de gemeente te bespreken. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Aanvraag 

De benodigde formulieren voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning kunt u downloaden bij het tabblad 'Formulieren'. Indien u overleg wilt met gemeente, kunt u altijd vooraf een afspraak maken.

In te dienen formulieren voor (commerciële) horecabedrijven en slijterijen

 • een aanvraagformulier Model A;
 • verklaringformulier leidinggevenden en meldingsformulier leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden;
 • ingevuld formulier Wet Bibob  met het bijlage formulier en de in het formulier gevraagde documenten;
 • een plattegrond met daarop aangegeven de lokaliteiten (ruimte waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt, waaronder ook eventueel het terras) (schaal 1:100);
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW);
 • een kopie van het legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden.

In te dienen formulieren bij het wijzigingen van leidinggevenden

 • meldingsformulier en verklaring leidinggevenden;
 • arbeidsovereenkomst;
 • een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende of bewijsstukken die gelijk worden gesteld aan de verklaring (verklaring vakbekwaamheid ex artikel 41 DHW).

Meer informatie kunt u lezen in de toelichting van de drank en horecavergunning (PFD-document).

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Daarover wordt u dan natuurlijk geïnformeerd. Deze termijn van 8 weken mag eenmaal verlengd worden.

Eisen die gesteld worden aan een horeca onderneming

 • Alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een verklaring Sociale Hygiëne.
 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Een leidinggevende moet aan bepaalde eisen betreffende zedelijk gedrag voldoen.
 • Een van de leidinggevenden die op de vergunning staan vermeld, moet altijd tijdens openingsuren aanwezig zijn. Als deze niet aanwezig is, geldt dat als een economisch delict.
 • De ondernemer moet altijd als leidinggevende op de vergunning vermeld staan. Maar hij mag niet langer dan 60 uur per week als leidinggevende werken.
 • De vermelding van de leidinggevende geldt voor alle ondernemers, dus bij een V.O.F. moeten alle vennoten als leidinggevende op de vergunning vermeld staan.

Extra bouwkundige eisen (inrichtingseisen)

 • Plafondhoogte van ten minste 2,40 meter;
 • Oppervlakte van ten minste één van de lokaliteiten van minimaal 35 m2 (voor een slijterij minimaal 15m2);
 • Twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid in directe nabijheid van de lokaliteit;
 • Toiletgelegenheden die niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de horecalokaliteit;
 • Mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht;
 • Deze mechanische ventilatie moet een luchtverversingscapaciteit hebben van ten minste 3,8 10¯³ /s per m2 vloeroppervlak (13,68 x vloeroppervlakte).

De extra bouwkundige eisen waaraan een slijterij moet voldoen staan beschreven in het besluit Eisen voor inrichtingen Drank en Horecawet.

Overig benodigde vergunningen

Naast een Drank- en Horecavergunning zijn er ook vaak andere vergunningen vereist, zoals:

 • een exploitatievergunning
 • aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (als in het horecabedrijf speelautomaten aanwezig zijn)
 • activiteitenbesluit (bijna altijd nodig)
 • brandveilig gebruik: omgevingsvergunning of melding (als in het horecabedrijf meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn)
 • omgevingsvergunning voor bouw
 • ontheffing van het bestemmingsplan

Kijk voor meer informatie bij het tabblad 'Gerelateerde producten'.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning betaalt u eenmalig leges, deze vindt u onder het tabblad 'Tarieven'. Ook in geval van weigering van de aanvraag moet u deze leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De actuele tarieven zijn:

 • aanvraag of wijziging drank- en horecavergunning € 420,70
 • wijziging van persoonsgebonden gegevens € 200,90
 • aanvraag van een ontheffing van artikel 35 van de drank- en horecawet € 76,60
 • aanvraag Drank & Horecavergunning in combinatie met een aanvraag voor een aanvraag exploitatievergunning voor een commerciële inrichting € 880,80
 • aanvraag Drank & Horecavergunning in combinatie met een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een para-commerciële inrichting € 499,75

(tarieven 2019)

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.