Privacywet

De gemeente Emmen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel en als dat mag van de privacywet. 

Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen

De manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in de 'Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen'. Deze regeling is een uitwerking van de Europese privacyrichtlijn, de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierin staan onder meer regels over datalekken, cameratoezicht en het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving.

Rechten van Burgers

U heeft verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of in sommige gevallen te verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen als u vindt dat de gemeente Emmen niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

  • Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens inzien

  • Recht op correctie en verwijdering: u kunt de gemeente vragen om vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren dan kunt u vragen om dit te verwijderen. Soms is het niet mogelijke om een gegeven te verwijderen. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) of als het gaat om persoonsgegevens die we volgens de wet moeten bewaren.

  • Recht van verzet: u kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. U kunt alleen gebruik maken van dit recht als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die de gemeente van u heeft en deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

  • Recht op menselijke blik bij besluiten: sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan (artikel 22 AVG). Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

  • Recht van bezwaar: u heeft het recht aan de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken.

Uw recht gebruiken

U kunt de gmeente altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.