Hulp bij zorg, inkomen en werk

De Toegang

In de gemeente Emmen werken wij met toegangsteams. Op de speciale website van de De Toegang, leest u wat de toegangsteams voor u kunnen doen. 

Zorg en ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vervoer, persoonsgebonden budget, gehandicaptenparkeerplaats- of kaart, schoonmaakondersteuning, zorgloket.

Jeugd

Jeugdhulp, kinderopvang, Brede School, leer- en kwalificatieplicht, leerlingenvervoer, voorschoolse educatie

Financiële ondersteuning voor minima

Bijzondere bijstand, stimuleringsregeling, participatieregeling schoolgaande kinderen, kwijtschelding, individuele inkomenstoeslag

Uitkering

Bijstandsuitkering aanvragen, IOAW, hoogte, bijstandsnormen, regels, uitbetaling, verhaal

Terugvordering

Soms komt het voor dat u uw te veel ontvangen uitkering of bijzondere bijstand moet terugbetalen. Dat noemen we terugvordering.

Ombudsman sociaal domein

Heeft u vragen en klachten over zorg? Of over de gemeente Emmen? Wij leggen uit wat u kunt doen.

Leren en werken (Menso)

Menso helpt u naar werk, school of om zelfstandig te worden. Ook controleert zij op de Leerplichtwet en ondersteunt bedrijven bij het aannemen van werkzoekenden.