Ondersteuning, inkomen en werk

De Toegang

In de gemeente Emmen werken wij met toegangsteams. Op de speciale website van de De Toegang leest u wat de toegangsteams voor u kunnen doen. 

Zorg en ondersteuning

Ondersteuning Wmo, Regiotaxi Zuidoost Drenthe, Persoonsgebonden Budget, gehandicaptenparkeerplaats- of kaart, schoonmaakondersteuning, zorgloket

Jeugd

Jeugdhulp, kinderopvang, Brede School, leer- en kwalificatieplicht, leerlingenvervoer, voorschoolse educatie

Financiële ondersteuning voor minima

Bijzondere bijstand, stimuleringsregeling, participatieregeling schoolgaande kinderen, kwijtschelding, individuele inkomenstoeslag

Uitkering

Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar, 27 jaar en ouder, IOAW, hoogte, bijstandsnormen, regels, uitbetaling, verhaal

Terugvordering

Soms komt het voor dat u uw teveel ontvangen uitkering of bijzondere bijstand moet terugbetalen. 

Ombudsman sociaal domein

Heeft u vragen en klachten over zorg? Dan kunt u een aantal dingen doen.

Leren en werken (Menso)

Menso helpt u naar werk, school of zelfstandigheid en controleert op de Leerplichtwet. Zij helpt ook bedrijven om werkzoekenden aan te kunnen nemen.