Ondersteuning, inkomen en werk

De Toegang

In de gemeente Emmen werken wij met toegangsteams. Op de speciale website van de De Toegang, leest u wat de toegangsteams voor u kunnen doen. 

Zorg en ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vervoer, persoonsgebonden budget, gehandicaptenparkeerplaats- of kaart, schoonmaakondersteuning, zorgloket.

Jeugd

Jeugdhulp, kinderopvang, Brede School, leer- en kwalificatieplicht, leerlingenvervoer, voorschoolse educatie

Financiële ondersteuning voor minima

Bijzondere bijstand, stimuleringsregeling, participatieregeling schoolgaande kinderen, kwijtschelding, individuele inkomenstoeslag

Uitkering

Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar, 27 jaar en ouder, IOAW, hoogte, bijstandsnormen, regels, uitbetaling, verhaal

Terugvordering

Soms komt het voor dat u uw te veel ontvangen uitkering of bijzondere bijstand moet terugbetalen. Dat noemen we terugvordering.

Ombudsman sociaal domein

Heeft u vragen en klachten over zorg? Of over de gemeente Emmen? Wij leggen uit wat u kunt doen.

Leren en werken (Menso)

Menso helpt u naar werk, school of om zelfstandig te worden; controleert op de Leerplichtwet en ondersteunt bedrijven bij het aannemen van werkzoekenden.