Het raadhuisplein in Emmen

payment iconKorte versie begroting 2023

We hebben onze begroting voor 2023 goed op orde. We hebben ruimte om nieuwe en belangrijke investeringen te kunnen doen voor de toekomst. Maar toch doen we wel voorzichtig met onze uitgaven. Door de hoge energieprijzen, inflatie en rentestijgingen hebben veel huishoudens financiële zorgen. Daarom stellen we een calamiteitenfonds in waarmee we huishoudens en organisaties kunnen ondersteunen bij deze zorgen. En houden we de tarieven voor onze lokale heffingen gelijk.

Inkomsten 

Waar komt het geld vandaan? 

 • Bijdrage van het Rijk: 344,9 miljoen euro
  • Algemene uitkering: 248,3 miljoen euro
  • Doeluitkering sociaal domein: 39,5 miljoen euro
  • Doeluitkering onderwijs: 5,3 miljoen euro
  • Bijstandsverlening: 51,8 miljoen euro
 • Lokale heffingen: 65,3 miljoen euro 
  • Onroerendezaakbelasting: 28,4 miljoen euro 
  • Afvalstoffenheffing: 16,6 miljoen euro
  • Rioolheffing: 11,1 miljoen euro
  • Vergunningen en leges (zoals paspoorten): 5,4 miljoen euro
  • Parkeeropbrengsten: 3,8 miljoen euro
 • Overige inkomsten: 24,8 miljoen euro
  • Verkoop gronden en gebouwen: 4,6 miljoen euro
  • Huurinkomsten: 6,6 miljoen euro
  • Werkzaamheden voor derden: 4,6 miljoen euro
  • Overige inkomsten: 9,0 miljoen euro
 • Totaal inkomsten: 435,0 miljoen euro

Wat betekent dit voor u? Hoeveel betaal ik in 2023?

 • Onroerendezaakbelasting: 342,31 euro (bij een gemiddelde WOZ waarde van € 231.000)
 • Rioolheffing: 180,47 euro (bij een gemiddelde WOZ waarde van € 231.000)
 • Afvalstoffenheffing: vast bedrag 220 euro plus een bedrag van 7 euro (minicontainer) of 2 euro (ondergrondse container) per leging. 

Het doel is om alle lasten gelijk te houden. Hierover neemt de gemeenteraad in november een besluit.

Uitgaven 

Waar gaat het geld naartoe? 

 • Zorg en samenleving: 241,3 miljoen euro
  • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO): 65,6 miljoen euro (o.a. WMO, huishoudelijke hulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en algemene gezondheidszorg)
  • Uitkeringen en minimaregelingen: 68,6 miljoen euro (o.a. uitkeringen, bijzondere bijstand, minimaregelingen, kwijtschelding)
  • Begeleiding naar werk: 45,8 miljoen euro (o.a. EMCO, begeleiding naar werk, subsidies maatschappelijk en sociaal werk)
  • Onderwijs: 16,2 miljoen euro (o.a. personeel openbaar onderwijs, huisvesting, subsidie voorscholen)
  • Jeugdhulp: 45,1 miljoen euro (hulp aan kwetsbare jongeren)
 • Wonen en leven: 125,3 miljoen euro
  • Verkeer en vervoer: 23,0 miljoen euro (o.a. aanleg en onderhoud wegen, parkeren, openbaar vervoer) 
  • Bouwen en wonen: 21,4 miljoen euro (o.a. bestemmingsplannen, bouw- en woningtoezicht)
  • Afvalinzameling/- verwerking: 12,3 miljoen euro
  • Veiligheid: 10,4 miljoen euro (o.a. Veiligheidsregio Drenthe, toezicht op straat)
  • Groenonderhoud: 12,2 miljoen euro (o.a. onderhoud van openbaar groen, speeltuinen, zwemplassen)
  • Economie: 10,5 miljoen euro (o.a stimuleren werkgelegenheid, aantrekken van bedrijven)
  • Sport: 11,7 miljoen euro (o.a. beheer en onderhoud van sporthallen, sportterreinen, zwembaden, gymzalen en sportstimulering)
  • Cultuur: 9,3 miljoen euro (o.a. subsidies theater, bibliotheek en culturele
   instellingen)
  • Riolering: 7,5 miljoen euro (aanleg en onderhoud)
  • Milieubeheer: 5,5 miljoen euro (o.a. bodemsanering, duurzaamheid)
  • Begraafplaatsen: 1,5 miljoen euro (onderhoud)
 • Bestuur en dienstverlening: 65,1 miljoen euro
  • Gemeentelijke organisatie: 41,0 miljoen euro (o.a. huisvesting, IT, personele kosten)
  • Dienstverlening: 5,6 miljoen euro (o.a. Erkende Overleg Partners, dorp- en wijkplannen, burgerzaken)
  • Gemeentebestuur: 2,9 miljoen euro (raad en college)
  • Overige: 15,6 miljoen euro
 • Totaal uitgaven: 431,7 miljoen euro
Chat met een medewerker