Intrekking van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van  30 november 2020, nr. 1790564-215027-PDC19;

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

besluit: 

Artikel 1

De Noodverordening  COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020 wordt ingetrokken. 

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrd.nl  en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020.

Vastgesteld op 1 december 2020 te Assen. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe,

 

M.L.J. Out


Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op  de website www.vrd.nl en op de websites van de betrokken gemeenten.