Woon- en leefbaarheidsvisie Emmerhout

Samen met Wijkbelangen Emmerhout, de inwoners, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en andere organisaties die in de wijk actief zijn, stelt de gemeente voor Emmerhout een wijkvisie op. Met deze visie zorgen we ervoor dat Emmerhout nu, maar ook in de toekomst een wijk is waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

Analyse, conclusies en visie

In maart 2019 is de analyse met voorlopige conclusies van de wijk gepresenteerd. Eerst aan een werkgroep, daarna aan inwoners en diverse organisaties die op de algemene ledenvergadering van Wijkbelangen Emmerhout aanwezig waren. De aanwezigen vonden de analyse en bijbehorende conclusies herkenbaar.

De analyse in het kort

Uit de analyse blijkt dat Emmerhout een mooie, ruim opgezette en groene wijk is, waar de meeste inwoners graag wonen. Vanaf het begin van deze eeuw zijn onder de naam 'Emmen Revisited' diverse grote herstructureringsprojecten uitgevoerd rond het winkelcentrum. Maar daarmee is de wijk nog niet klaar voor de toekomst. De woningen in de wijk zijn vrij eenzijdig en vaak niet duurzaam genoeg, er is een tekort aan parkeerruimte, voet- en fietspaden raken versleten en verouderde gebouwen geven de wijk een minder goed aanzien.

Komen tot een visie

In samenspraak met Wijkbelangen Emmerhout en met andere organisaties, wordt een concept visie opgesteld. Daarna gaan we met elkaar de wijk in om de visie bij inwoners te toetsen. Als de in de visie genoemde doelen duidelijk zijn en gedeeld worden door de meeste inwoners, wordt een uitvoeringsagenda gemaakt. In de uitvoeringsagenda worden de plannen voor de wijk verder uitgewerkt.

Planning

In oktober 2019 is de visie met inwoners gedeeld. Hierna wordt de inbreng van inwoners waar mogelijk verwerkt, waarna de visie waaronder ook de uitvoeringsagenda aan het college wordt voorgelegd. Dit zal waarschijnlijk nog dit jaar gebeuren.