Woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo

Samen met inwoners, erkende overlegpartners, woningcorporaties en andere organisaties die actief zijn in de wijk, heeft de gemeente een woon- en leefbaarheidsvisie gemaakt. Deze visie en de bijbehorende uitvoeringsagenda helpt bij het zorgen dat Angelslo nu, maar ook in de toekomst een wijk is waar inwoners fijn kunnen wonen, werken en recreëren.

In het najaar van 2019 heeft het college ingestemd met de woon- en leefbaarheidsvisie van Angelslo. Een belangrijk onderdeel van deze visie is de uitvoeringsagenda. Hier staat in welke acties we de komende vijf jaren oppakken. Dit zijn acties die de gemeente oppakt, maar ook acties van bijvoorbeeld de woningcorporaties, Sedna of inwoners uit de wijk. 

Programma Angelslo

De woon- en leefbaarheidsvisie is onderdeel van programma Angelslo; een wijkgerichte aanpak waarbij alle partijen die actief zijn in de wijk op een integrale manier binnen vier thema's (Fysiek (openbare ruimte), Sociaal, Veiligheid en Algemeen) werken. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is de uitvoeringsagenda van de woon- en leefbaarheidsvisie Angelslo. Deze uitvoeringsagenda geeft aan welke acties er vanuit de woon- en leefbaarheidsvisie de komende vijf jaren uitgevoerd worden.

Woningvoorraad
Onderdeel Concrete acties Termijn
Energie en duurzaamheid Onderzoek mogelijkheden restwarmte Emmtec (warmtenet) Middellang
Energie en duurzaamheid Benutten mogelijkheden onderzoek verduurzaming periodebouw in Emmerhout. In deze wijk staan vergelijkbare woningen als in Angelslo (vooral de rijwoningen met een plat dak). Deze zijn door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aangemerkt als karakteristieke periodebouw. Het is belangrijk dat hier bij de verduurzaming rekening mee gehouden wordt. Kort
Transformatie en omvang van de voorraad Afspraken met woningcorporaties (prestatieafspraken, proeftuin vanuit regiodeal) Middellang/lang
Transformatie en omvang van de voorraad Strategisch/stedenbouwkundig verantwoord wegnemen van circa 175 ongeschikte woningen (vanwege aantal afnemende huishoudens). Toevoeging van circa 150 toekomstbestendige woningen. Lang
Transformatie en omvang van de voorraad Woningen aanpassen naar nieuwe woningen waar vanuit de markt vraag naar is (bijvoorbeeld twee-onder-een-kap woningen). Lang
Transformatie en omvang van de voorraad onderzoeken waar aan de Statenweg woningen aangepast kunnen worden naar geschikte woningen voor senioren. Middellang/lang
Gebiedsgericht en woonmilieus Mogelijkheden clustering/beschut wonen en campusvorming onderzoeken. Kort
Gebiedsgericht en woonmilieus Onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) controleren en reguleren. Elders in de wijk in te zetten op zelfstandige verhuur (dus geen kamerverhuur) en met particuliere investeerders afspraken maken over investeringen (verbeteringen en verduurzaming) in hun bezit. Kort
Gebiedsgericht en woonmilieus Grotere vastgoedinvesteerders aanspreken op hun maatschappelijke rol. Kort
Gebiedsgericht en woonmilieus Actievere toezicht en handhaving (bestaande mogelijkheden benutten) bij de aanpak en voorkomen van (woon)overlast. Kort
Algemeen Inzet van duurzaamheidsleningen en subsidiemogelijkheden.  
Algemeen Ontwikkeling en implementatie van objectgebonden financiering voor verduurzaming en verbetering.  

 

Ruimtelijke structuur en woonomgeving
Onderdeel Concrete acties Termijn
Parkeren Oplossingen voor plekken in de wijk met de hoogste parkeerdruk.  Kort
Parkeren Looproutes van woningen naar parkeerplaatsen zijn zo kort mogelijk en toegankelijk voor mensen met een beperking. Middellang
Aanleg, onderhoud en beheer De door inwoners aangewezen plekken in de wijk onderhouden en hier prioriteit aan geven. Middellang
Aanleg, onderhoud en beheer Het ontwikkelen van een handboek voor de openbare ruimte. Hierdoor willen we eenvoudiger beheer, meer ruimte voor groen en water en een verhoging van het comfort van inwoners realiseren. Kort
Aanleg, onderhoud en beheer De openbare ruimte sociaal veiliger maken door voldoende verlichting, toegankelijkheid en zichtbaarheid. Inwoners bepalen zelf wat hierbij de belangrijkste punten in de wijk zijn. Middellang
Fiets- en voetpaden Niet gebruikte fiets- en voetpaden verwijderen Middellang
Fiets- en voetpaden Onderhoudsniveau van de belangrijkste fiets- en voetpaden verhogen. Middellang

 

Voorzieningen en bereikbaarheid
Onderdeel Concrete acties Termijn
Winkelcentrum/Wijkcentrum Stedenbouwkundige studie naar het winkelgebied Kort/middellang
Winkelcentrum/wijkcentrum Nieuw onderkomen wijkcentrum Middellang
Statenweg Onderzoeken of en welke verbeteringen aan de Statenweg gedaan moeten worden om deze veiliger te maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de veranderingen in de woningvoorraad.  Kort
Openbaar vervoer Onderzoek doen naar de mogelijkheden van busverbindingen in de wijk Middellang
Smart City Invulling geven aan het begrip 'kennisstrip' in relatie tot Smart City Middellang

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de woon- en leefbaarheidsvisie? Neemt u dan gerust contact met ons op.