Windenergie

In de gemeente Emmen komen over een aantal jaren windmolens. Dit heeft de provincie, in opdracht van het Rijk, bepaald. De gemeente wil zoveel mogelijk de overlast en gezondheidsrisico's voor inwoners beperken. Na ongeveer twee jaar voorbereiding met milieuonderzoeken en twee gebiedsprocessen, zijn met de vaststelling van de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ de gebieden Pottendijk (50,5 megawatt), Zwartenbergerweg (24 megawatt) en N34 (21 megawatt) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen.

Gebiedsplatforms

In de ‘Gedragscode Windenergie gemeente Emmen’ is bepaald  dat per gebied een platform wordt ingericht. Dit is een platform dat bestaat uit vier tot zeven (direct) omwonenden, ontwikkelaars, een vertegenwoordiger vanuit de gemeente Emmen en een onafhankelijk voorzitter. De drie gebiedsplatforms zijn onder leiding van een onafhankelijk voorzitter aan de slag in de gebieden.

Eisen windmolenparken in de gemeente Emmen

In de structuurvisie is ook een aantal eisen opgenomen waaraan een windmolenpark in de gemeente Emmen moet voldoen, namelijk:

  • Een afstand van 1100 meter tot woongebieden en 500 meter tot individuele woningen (Begrip ‘woongebied’ is gebaseerd op de beleidsnotitie ‘Bouwen in de Linten’)
  • Windmolens hebben een ashoogte van maximaal 100 meter, zodat omwonenden zo min mogelijk geluidhinder en landschappelijke hinder krijgen.
  • De tiphoogte van de windmolen is maximaal 149 meter. Dan hoeft er geen ‘obstakelverlichting’ op de molen. In goed overleg met de omwonenden is het mogelijk om hogere windmolens te plaatsen. Dat kan ervoor zorgen dat er minder molens nodig zijn of dat het meer oplevert voor de omgeving. Dit moet worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de omwonenden.
  • Tijdelijke plaatsing van windmolens voor de duur van maximaal 16 jaar. Bij uitzondering en goed gemotiveerd of in overleg met de omwonenden mag dit ook 20 jaar worden.

Gedragscode windenergie

De gemeente wil hinder van windmolens voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Omwonenden moeten daarom kunnen meebeslissen hoe het windpark wordt gerealiseerd. In de Gedragscode Windenergie staat beschreven hoe ontwikkelaars, grondeigenaren, omwonenden en de gemeente met elkaar omgaan en welke rol de gemeente daarbij speelt. De structuurvisie windenergie, de gedragscode en alle bijlagen die hierbij horen vindt u op de website van ruimtelijke plannen.

Van vergunningaanvraag tot bouw windpark

Met de gedragscode is bepaald dat per gebied een platform wordt ingericht. Dit is een platform dat bestaat uit 4 tot 7 omwonenden, de ontwikkelaars, een vertegenwoordiger vanuit de gemeente Emmen, een onafhankelijk voorzitter en eventuele deskundigen. In het platform wordt de invulling van het windpark verder uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gepresenteerd aan alle omwonenden die geïnteresseerd zijn. De gemeente organiseert dit proces. 

Vervolgens kan de ontwikkelaar  een vergunningaanvraag voorbereiden. Daarbij moet hij rekening houden met de eisen in de structuurvisie en de gedragscode. Ook moet de ontwikkelaar een milieuonderzoek laten doen (projectMER). Nadat de vergunningaanvraag is ingediend, beoordeelt de gemeente de vergunning. Als deze al dan niet is verleend, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken.

Als het gebiedsproces afgerond is, de vergunningen zijn verleend en de gehele procedure is doorlopen, kunnen de ontwikkelaars de windparken (laten) bouwen. Naar verwachting gebeurt dat in 2020.

Tot nu toe

In 2014 is door de gemeenteraad het Regieplan Windenergie vastgesteld, met daarin een aantal zoekgebieden waar mogelijk windmolens kunnen komen. Deze gebieden zijn onderzoek op eventuele beperkingen, bestemming en milieu. Daarnaast heeft het Platform Windkracht 3 in alle gebieden intensief gesproken met omwonenden over hinder, mogelijke opstellingen van de molens, compensatie en andere voorwaarden.

Op basis van onderzoeken en de gesprekken met omwonenden is de ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’ en een ‘gedragscode windenergie’ opgesteld. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de kansen en mogelijkheden van windenergie in het Tuinbouwgebied Klazienaveen:

Alle voorstellen voor de zoekgebieden zijn getoetst door een commissie van deskundigen. Een commissie van deskundigen heeft beoordeeld  of de ingediende voorstellen voldeden aan de vraag van de gemeente en welke eisen/uitgangspunten van de gemeente reëel zijn.

Er is ook onderzoek gedaan naar het effecten van een windpark op toerisme:

De overzichtskaarten van het aangewezen gebied vindt u hieronder.