Bodemdaling

De gemeente Emmen kreeg sinds eind 2019 veel meldingen uit de omgeving van Nieuw-Amsterdam over schades aan woningen, mogelijk als gevolg van daling van de bodem. Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen laten onderzoek doen naar de oorzaken en de gevolgen van bodemdaling voor woningen.

Onderzoek

In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica doen we onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in het betreffende gebied. Dit noemen we het pilotgebied. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken. Belangrijke vragen in het onderzoek zijn: Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied? Onderdeel hiervan is onderzoek naar 10 woningen. Door onder andere analyse van de bouwwijze, wordt onderzocht in hoeverre de schade aan de woning komt door bodemdaling.

Planning

Van februari tot en met mei hebben gemeente, provincie en waterschap alle beschikbare informatie over de ondergrond en het waterpeil in het gebied verzameld. Ook is er overleg geweest met de klankbordgroep, met specialisten bij de samenwerkende overheden en met meerdere gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Het bureau Fugro voert het onderzoek uit. In het voorjaar van 2021 wordt het eindrapport gepresenteerd.

Klankbordgroep en samenwerkende overheden

Twaalf bewoners uit het pilotgebied en drie afgevaardigden van de dorpsverenigingen Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Erica vormen voor en tijdens het onderzoek samen de klankbordgroep Bodemdaling. Aan de klankbordgroep wordt advies gevraagd bij de onderzoeksvragen en -opzet. De besluiten over het onderzoek worden genomen door de gemeente, provincie en waterschap.

Verantwoordelijkheid woningeigenaar

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Heeft u schade aan de woning? Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Via het meldingsformulier kunt u de schade ook bij de gemeente melden. Als u in het pilotgebied woont, kunnen we uw melding meenemen in het onderzoek naar bodemdaling in onze gemeente. We onderzoeken wat mogelijke vervolgstappen zijn en hoe we gedupeerden kunnen helpen. Heeft u de schade al gemeld, dan hoeft u niets te doen.

Online meldingsformulier

Heeft u hierover vragen, dan kunt u telefonisch via 14 0591 of via gemeente@emmen.nl contact opnemen met de gemeente. Wilt u een melding doen? Vul dan het online meldingsformulier voor bodemdaling in. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 

Veelgestelde vragen

Het onderzoek is erop gericht om antwoorden te krijgen op de volgende vragen: 

  • Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? - Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? 
  • Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied? 

Na afronding van het onderzoek gaan we in gesprek met bewoners en overheden over de onderzoeksresultaten. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken.
 

Van februari tot en met mei hebben gemeente, provincie en waterschap alle beschikbare informatie over de ondergrond en het waterpeil in het gebied verzameld. Ook is er overleg geweest met de klankbordgroep, met specialisten bij de samenwerkende overheden en met meerdere gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Het bureau Fugro gaat het onderzoek uitvoeren. In het voorjaar van 2021 wordt het eindrapport gepresenteerd.

Om zo snel mogelijk goed onderzoek te kunnen doen, moet een gebied niet te groot zijn. Dan blijft het onderzoek behapbaar. De meeste meldingen die de gemeente Emmen ontving kwamen uit de omgeving Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica. Daarom is ervoor gekozen om ons eerst op dit gebied te richten. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken.

Om zo snel mogelijk goed onderzoek te kunnen doen, hebben we een gebied aangewezen waarbinnen we uitgebreider onderzoek doen. Het gaat om de omgeving tussen Veenoord, Nieuw-Amsterdam en Erica. We noemen dit het pilotgebied. 
 

Het bureau Fugro voert het onderzoek uit.

Fugro voert het onderzoek in 2 delen uit. 
Als eerste brengt het Fugro het hele gebied in kaart en kijkt het bedrijf naar de manier waarop de bodem is opgebouwd en de historische ingrepen (zoals peilveranderingen). Ook neemt Fugro de olie- en gaswinning mee in dit onderzoek. Zo wordt duidelijk wat de bodemdaling veroorzaakt.
Voor het tweede deel van het onderzoek kiest Fugro tien woningen uit met schade. Deze woningen worden onderzocht. Zo kijkt het bedrijf naar de opbouw van de bodem bij de woning en wat de lokale ingrepen zijn. Zo kan Fugro vaststellen wat de oorzaak is van de schade aan de woningen en of deze schade te linken is aan bodemdaling.

In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica doen we onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in het betreffende gebied. Dit noemen we het pilotgebied. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken. Belangrijke vragen in het onderzoek zijn: Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied? Onderdeel hiervan is onderzoek naar 10 woningen. Door onder andere analyse van de bouwwijze, wordt onderzocht in hoeverre de schade aan de woning komt door bodemdaling.

Dat is nog niet bekend. In en om Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Erica doen we onderzoek naar de oorzaken van de bodemdaling in het betreffende gebied. 
 

Dat is een van de vragen die we beantwoord willen hebben na het onderzoek. 

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Heeft u schade aan de woning? Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Via het meldingsformulier kunt u de schade ook bij de gemeente melden. Als u in het pilotgebied woont, kunnen we uw melding meenemen in het onderzoek naar bodemdaling in onze gemeente.
 

Het hangt ervan af waar u een gaslek heeft. Kijk op de site van netbeheerder Enexis voor meer informatie.

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat van uw woning. Heeft u schade aan de woning? Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Via het meldingsformulier kunt u de schade ook bij de gemeente melden. Als u in het pilotgebied woont, kunnen we uw melding meenemen in het onderzoek naar bodemdaling in onze gemeente.

FAQ Veelgestelde vragen spreekuur 28 oktober 2020

Alle meldingen die zijn gedaan door inwoners van het pilotgebied tot nu toe, zijn meegenomen in het onderzoek door Fugro. Heeft u uw schade nog niet gemeld, dan kunt u dit alsnog doen via het meldingsformulier schade op deze website

Wanneer u schade heeft aan uw woning, adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekering en te overleggen wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Een onderzoek aan uw eigen woning zal buiten het pilotonderzoek vallen. 

Heeft u schade aan de woning? Neem dan contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. U kunt de schade ook bij de gemeente melden via de website. Als u in het pilotgebied woont, kunnen we uw melding meenemen in het onderzoek naar bodemdaling in onze gemeente.

Als u twijfelt over de veiligheid van uw woning, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan telefonisch via telefoonnummer via 14-0591. Maar het kan ook via deze website. We vragen u foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kan worden gemaakt. 
Als er twijfels zijn over de veiligheid van uw woning, kan een constructeur van de gemeente langs komen om dit te bekijken.
 

Als blijkt dat er schade is door onrechtmatig handelen door de overheid, dan kan iemand die organisatie aansprakelijk stellen. Dit kan via de civielrechtelijke weg (via de rechter). Wanneer blijkt dat de oorzaak van bodemdaling veroorzaakt is door het rechtmatig handelen van de overheid dan kan de gedupeerde een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij het betreffende overheidsorgaan.

Zie ook: kamerbrief met antwoorden op vragen over bodemdaling van januari 2020.

Het onderzoek is erop gericht om antwoorden te krijgen op de volgende vragen: 

  • Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving?
  • Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? 
  •  Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan de te onderzoeken woningen in dat gebied? 

Na afronding van het onderzoek gaan we in gesprek met bewoners en overheden over de onderzoeksresultaten. 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken.