Informatie voor politieke partijen

Op deze pagina vinden politieke groeperingen de relevante informatie over ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 en de zitting van het centraal stembureau.

Kandidaatstelling

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Op deze dag moeten de kandidatenlijsten en bijbehorende stukken persoonlijk door een gemachtigde worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 Emmen. Partijen, waarvan bij de gemeente Emmen bekend is dat zij willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Op de dag van kandidaatstelling levert u alle originele geprinte en ondertekende documenten op papier in. Daarnaast levert u de bestanden aan op de USB-stick.
De verkiezingssoftware voor de kandidaatstelling is beschikbaar gesteld door de Kiesraad. Inmiddels is de software voor politieke partijen te downloaden vanaf de website van de Kiesraad. Door het gebruik van ondersteunende software verkiezingen (OSV) kunt u gemakkelijk de benodigde formulieren uitprinten en de juiste bestanden aanmaken om in te leveren op de dag van kandidaatstelling.

Voorinlevering 

De kandidatenlijst en bijhorende stukken kunnen vaak al vóór de dag van kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit noemen we de voorinlevering. Wij bieden u hiervoor de mogelijkheid van maandag 13 januari 2022 t/m vrijdag 28 januari 2022. Hiervoor dient u van te voren een afspraak te maken met het team Verkiezingen. Dit kan via telefoonnummer 14 0591 of per mail via verkiezingen@emmen.nl. Door van deze mogelijkheid gebruik van te maken kunt u eventuele verzuimen voorkomen. Ook als bij de voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog persoonlijk op de dag van kandidaatstelling worden ingeleverd. 

Overzicht van de in te leveren documenten op de dag van kandidaatstelling

  • Kandidatenlijst (model H1);
  • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1); 
  • Ten minste 30 ondersteuningsverklaringen. Dit is alleen noodzakelijk voor partijen die voor het eerst deelnemen of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad (model H4);
  • Verklaring van instemming van elke kandidaat (model H9);
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van elke kandidaat die nog niet in de gemeenteraad zit;
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van degene die de kandidatenlijst inlevert;
  • Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14);
  • Verklaring van kandidaten die nog niet in de gemeente Emmen wonen, waaruit blijkt dat zij van plan zijn om in geval van benoeming in de gemeente te gaan wonen.

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten ten minste 30 ondersteuningsverklaringen overleggen. De ondersteuningsverklaring kunnen van maandag 3 januari t/m maandag 31 januari worden afgelegd op het gemeentehuis te Emmen. Indien mogelijk, het liefst op afspraak zodat men zo snel mogelijk geholpen kan worden. De ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd door kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Emmen. De ingevulde, maar nog niet ondertekende ondersteuningsverklaring, en een geldig legitimatiebewijs moet worden meegenomen naar de afspraak. Tijdens de afspraak wordt de verklaring ondertekend.
Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom ter hoogte van € 225,- betalen. De waarborgsom moet uiterlijk 17 januari 2022 zijn ontvangen door het centraal stembureau. Deze waarborgsom kan gestort worden op NL66 BNGH 0285 0403 59 ten name van Gemeente Emmen FMO o.v.v. ‘kandidaatstelling [naam partij]‘. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij tenminste 75% van de kiesdeler aan stemmen haalt.

Zitting centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Wanneer er verzuimen geconstateerd worden, wordt degene die de kandidatenlijst heeft ingeleverd hiervan op de hoogte gesteld. Op woensdag 2 februari van 09.00 – 17.00 uur en donderdag 3 februari van 09.00 – 17.00 uur is er de gelegenheid om de verzuimen te herstellen. 

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de kandidatenlijsten definitief vast. In deze zitting worden tevens de lijstnummers vastgesteld. Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet gebeuren binnen 4 dagen dus uiterlijk op 8 februari 2022.

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen liggen na de zitting van het centraal stembureau van 1 februari 2022 16.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 Emmen.