Gemeentelijke financiën

Net als bij ieder huishouden heeft de gemeente Emmen inkomsten en uitgaven, de zogenaamde baten en lasten. Ieder jaar maken we op vier momenten de balans op: bij het opstellen van de begroting, de kadernota, bestuursrapportages en de jaarstukken. Bij de presentatie van de jaarrekening legt het college verantwoording af over wat er gedaan is, wat er is bereikt, hoeveel geld er is uitgegeven en hoe de gemeente er financieel voorstaat.

Kadernota (juni)

De gemeente Emmen stelt jaarlijks de plannen voor de komende jaren op. Die plannen (beleidsontwikkelingen) staan in de Kadernota. De gemeenteraad stelt de Kadernota vast. Dat gebeurt in de maand juni.

Begroting (november)

De begroting is de inhoudelijke en financiële uitwerking van de Kadernota. Begin november stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar vast. In de begroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, hoe we dat gaan doen en hoeveel dit gaat kosten met een doorkijk naar de daarop volgende jaren.

Bestuursrapportage (juni en december)

Na het vaststellen van de begroting kunnen er in de loop van het jaar dingen gebeuren, die invloed hebben op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Daarom verschijnt twee keer per jaar een bestuursrapportage. Hierin staat onder andere of de doelstellingen uit de lopende begroting haalbaar zijn en of de beschikbare middelen nog steeds voldoende zijn.

Jaarstukken (mei)

De gemeente kijkt na afloop van een jaar of de plannen die we ons hadden voorgenomen ook zijn uitgevoerd en hoeveel dat gekost heeft. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook wordt vermeld hoe de gemeente er financieel voorstaat. Tijdens de raadsvergadering eind mei bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken.