Nevenfuncties College van burgemeester en wethouders Gemeente Emmen

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris. Nevenfuncties zijn functies die de burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris naast zijn/haar gewone baan doet. Soms is het een functie die hij/zij heeft omdat hij/zij de burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris van de gemeente Emmen is. Voor de andere nevenfuncties kiezen ze zelf. Soms krijgt hij/zij daar ook een financiële vergoeding voor. Deze vergoeding kunt u in de laatste kolom zien. 

Nevenfuncties Burgemeester Eric van Oosterhout
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als burgemeester?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid dagelijks en algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe/ Regionaal College Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) Ja Nee  
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) Ja Nee  
Lid Regiegroep SNN Ja Nee  
Vicevoorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) Ja Nee  
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Nee Nee  
Voorzitter Raad van Toezicht Integrale Kindcentra Plateau openbaar primair onderwijs en kinderopvang Assen Nee Ja € 6.000 p/jr.
Voorzitter Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe Nee Nee  
Voorzitter Raad van Commissarissen Sport Drenthe Nee Nee  
Voorzitter Veenkoloniaal Netwerk ‘Alliantie van Kracht’  Nee Nee  
Ambassadeur Noordelijk Taskforce Kindermishandeling Nee Nee  
Vicevoorzitter landelijk bestuur Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Nee Nee  
Trainer/lid Adviesbureau Meesterschap Assen (Onderwijs) Nee Nee  
Voorzitter jury streektaalprijs Dagblad van het Noorden Nee Nee  
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) Nee Nee  
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Nee Nee  
Voorzitter Noaberschap United (FC Emmen) Nee Nee  
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid - Jury Direct Duidelijk Nee Nee  
Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe Nee Nee  

 

Nevenfuncties wethouder Jisse Otter
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Stadionbedrijf Emmen  Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van AREA Reiniging NV Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen in de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (VEGANN) Ja Nee  
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Menso NV Ja Nee  
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) Ja Nee  
Lid bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISV (in liquidatie) Ja Nee  
Lid raad van toezicht van Stichting De Hoven, Onderdendam Nee Ja € 8.400,- p/jr., excl. onkostenvergoeding
Certificaathouder St. Administratiekantoor Wildlands Adventure ZOO Emmen Ja Nee  
Voorzitter St. Regionaal Arbeidsplaatsen Project Zuidoost Drenthe (RAP) Ja Nee  

 

Nevenfuncties wethouder Raymond Wanders

Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe Ja Nee  
Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe Ja Nee  
Lid stuurgroep Alliantie van Kracht (ambassadeur) Ja Nee  
Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding Ja Nee  
Lid stuurgroep Techniekpact Noord Ja Nee  
Lid stuurgroep leerwerkbedrijf Menso Ja Nee  
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) Ja Nee  

 

Nevenfuncties wethouder Robert Kleine
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Drenthe
Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  
Lid bestuur Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen Ja Nee  
Lid Provinciale Gebiedscommissie Zuidoost-Drenthe Ja Nee  
Lid stuurgroep Geopark ‘De Hondsrug’ Ja Nee  
Lid bestuur Agenda van de Veenkoloniën Ja Nee  
Voorzitter Christen Democratisch Appèl (CDA) afd. Drenthe Nee Nee  

 

Nevenfuncties wethouder René van der Weide
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek Ja Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO Ja Nee  

 

Nevenfuncties wethouder Guido Rink
Nevenfunctie Verbonden aan zijn
functie als wethouder?
Financiele vergoeding? Bedrag
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) Ja Nee  
Lid Program Board Dutch TechZone (DTZ) Ja Nee  
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg
Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking
Noord Nederland (BO MIRT SNN)
Ja Nee  
Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) Emmen Nee Nee  
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe Ja Nee  
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (onderdeel van VNG-commissie Europa & Internationaal) Ja Nee  

 

Nevenfuncties gemeentesecretaris Marjolein Plantinga
Nevenfunctie Verbonden aan haar functie als gemeentesecretaris? Financiele vergoeding? Bedrag
Geen nevenfuncties Niet van toepassing