Natuur op de begraafplaats

Bij het ontwikkelen van de natuurbegraafplaats werken we nauw samen met het Drents Landschap. We willen hier een natuurlijk gebied creëren waar veel inheemse planten en dieren zich thuis voelen. Daarbij denken we aan vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren,  maar ook aan vlinders, bijen en andere insecten. Zo sluit de begraafplaats aan bij het historische landschap en versterkt het de natuurlijke omgeving.

Gespot (tot nu toe) op de natuurbegraafplaats

Op dit moment hebben wij de volgende dieren op de begraafplaats gezien: matkopmees, pimpelmees, koolmees, ringmus, heggenmus, winterkoning, roodborst, fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, goudhaan, braamsluiper, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, boomkruiper, boomklever, boompieper, grote bonte specht, kleine bonte specht, zwarte kraai, ekster, gaai, havik, buizerd, hagedis, ree, haas, konijn, bosmuis, rosse woelmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis, vleermuis, vlinders, bijen en anders insecten.

De eiken, beuken en berken op de natuurbegraafplaats sluiten aan bij de bomen in het Oeverse Bos. Aan de randen staan heesters die van nature in bosranden thuis horen, zoals lijsterbes, krent, braam, gele kornoelje, vuilboom en hazelaar. Deze heesters zijn belangrijk als foerageer- en verblijfsgebied voor insecten, vogels en zoogdieren. Op de bloemenweides groeien kruiden die thuis horen in het gebied..