Raadhuisplein Emmen

default icon  Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Emmen met betrekking tot leveringen

Artikel 1     Definities

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gemeente: De gemeente Emmen, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden.
 • Inkoopvoorwaarden: Onderhavige Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen.
 • Leverancier: De wederpartij van de gemeente bij de overeenkomst.
 • Leveringen: De aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van producten, daaronder begrepen zowel zaken als vermogensrechten (goederen). Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten.
 • Offerte: Een door de leverancier schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek (BW).
 • Opdrachtverlening: Een door de gemeente in de zin van artikel 6:217 BW schriftelijk gedane aanvaarding van de offerte.
 • Overeenkomst: De - met betrekking tot de leveringen - schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en de leverancier waar onderhavige inkoopvoorwaarden als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW deel van uitmaken.
 • Partijen: Partijen bij de overeenkomst, gemeente en leverancier gezamenlijk.
 • Producten: Alle door een leverancier aan de gemeente af te leveren producten, daaronder te verstaan zowel zaken als vermogensrechten (goederen).
 • Uitnodiging: Een schriftelijk verzoek van de gemeente aan de leverancier om een offerte uit te brengen.

Artikel 2        Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de gemeente aangegane overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (pré-contractuele) relatie tussen de gemeente en de leverancier voorafgaande aan het totstandkomen van de overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijking van deze inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen partijen overeengekomen, dan wel indien de gemeente voorafgaande aan de uitnodiging of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan.
 4. Voor de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden dient onder personeel van de leverancier tevens te worden verstaan, derden die door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn of worden betrokken.
 5. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de overeenkomst boven de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3        Uitnodiging en offerte

 1. Een uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gemeente is gedaan.
 2. Een offerte is slechts geldig als zij schriftelijk is gedaan.
 3. Een offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat de offerte de gemeente heeft bereikt.
 4. Een offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de uitnodiging.

Artikel 4     Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk recht

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand doordat de gemeente de offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening.
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Partijen trachten geschillen in eerste instantie op te lossen door middel van goed overleg of door voorlegging aan een bij de NMI geregistreerde mediator. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden de geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.
 4. Toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5        Relevante informatie

 1. De leverancier geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de gemeente verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In geval de leverancier - om wat voor reden dan ook - het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op schending informatieplicht door de gemeente toe.

Artikel 6        Leiding en toezicht

 1. De in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. leveringen in te schakelen (natuurlijke en rechts-) personen staan onder leiding en toezicht van de leverancier. De gemeente draagt terzake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.
 2. De leverancier vrijwaart de gemeente voor jegens de gemeente ingestelde ‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin.

Artikel 7    Hoedanigheid producten

 1. De afgeleverde c.q. af te leveren producten (goederen) moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Zulks wordt gegarandeerd door de leverancier.
 2. De producten beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen en kenmerken bezitten die de gemeente op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
 3. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de producten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen. Voorts dienen de producten te allen tijde aan de wettelijke voorschriften terzake te voldoen.

Artikel 8    (Overige) Garanties

 1. Leverancier garandeert dat de door hem te leveren producten geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Alle voor het gebruik van de producten door de gemeente benodigde onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden door de leverancier meegeleverd.
 2. Leverancier garandeert dat de producten voldoen aan de wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder andere kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.
 3. De leverancier garandeert het vrije en ongestoorde genot en gebruik door de gemeente van de producten. De leverancier vrijwaart de gemeente tegen financiële gevolgen van aanspraken van derden op de producten, bijvoorbeeld wegens inbreuk op hun intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
 4. De leverancier garandeert dat hij en zijn personeelsleden te allen tijde alle door de centrale overheid en de gemeente vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen naleven bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De leverancier garandeert dat hij en zijn personeelsleden de door de gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en -reglementen strikt zullen naleven.

Artikel 9    Verzekering

De leverancier dient zich adequaat te verzekeren voor de risico’s waarvoor hij op grond van overeenkomst aansprakelijk kan zijn.

Artikel 10    Keuring en controle

De leverancier zal de gemeente op haar verzoek te allen tijde tijdig en op een deugdelijke wijze in de gelegenheid stellen om de producten te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.

Artikel 11    Aflevering

 1. De leverancier zal de producten binnen de in de overeenkomst vastgelegde termijn, op de overeengekomen plaats en wijze afleveren.
 2. Levering geschiedt DDP (“Delivery Duty Paid”), waarbij deze conditie wordt uitgelegd conform de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende Incoterms.     
 3. Het moment van feitelijke aflevering van de producten door de leverancier dan wel daarmee gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van (pak-)bonnen en/of werkbriefjes behoudt niet zonder meer acceptatie c.q. goedkeuring van de producten door de gemeente in. De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht voor om na datum feitelijke aflevering de producten te keuren en te controleren, de producten eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst.
 4. Indien de gemeente de producten na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt, zal de leverancier ze binnen twee weken nadat de gemeente hem dit heeft meegedeeld op eigen kosten bij de gemeente afhalen.

Artikel 12   Eigendom en risico

 1. De eigendom van de producten gaat over op de gemeente nadat deze zijn afgeleverd aan de gemeente en zo nodig gemonteerd en/of geïnstalleerd.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zijn de producten voor risico van de gemeente vanaf het tijdstip van aflevering.
 3. Indien de gemeente de producten afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst of op vervanging van de producten inroept, blijven zij voor risico van de leverancier.

Artikel 13    De prijs

 1. De prijs voor de producten zoals vermeld in de overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW en omvat alle directe en/of indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, die door de leverancier in verband met de producten zijn of worden gemaakt.
 2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
 3. De wijziging bedoeld in het lid 2 zal geen doorgang kunnen vinden voordat de gemeente hiervan op de hoogte is gesteld en hieraan haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 14    Betalingen

 1. Betalingen door de gemeente van de prijs vinden slechts plaats op basis van een door de leverancier deugdelijk gespecificeerde - d.w.z. een naar aard en hoeveelheid van de afgeleverde producten gespecificeerde - factuur. Niet-gespecificeerde facturen worden niet in behandeling genomen.
 2. De factuur dient te zijn voorzien van het door de gemeente aan de leverancier verstrekte V-nummer (Verplichtingennummer) of R-nummer (Routeringsnummer). Verder dient de factuur te voldoen aan de van toepassing zijnde fiscale factuurvereisten zoals genoemd in de Wet op de Omzetbelasting en bijbehorende regelgeving.
 3. De gemeente betaalt de in lid 1 genoemde factuur binnen dertig (30) dagen nadat zij voornoemde factuur heeft ontvangen, eventueel de producten heeft gekeurd en gecontroleerd èn geconstateerd heeft dat de producten naar haar genoegen zijn afgeleverd.

Artikel 15    Overdracht rechten en verplichtingen

De leverancier is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 16    Geheimhouding

 1. De leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst alsmede overige bedrijfsinformatie van en/of omtrent de gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de gemeente.
 2. Bij overtreding van hetgeen in het eerste lid is bepaald, verbeurt de leverancier aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 5000 euro per overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de gemeente op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 17    Niet-nakoming en de gevolgen daarvan

 1. Ingeval de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst en/of indien aflevering van de producten niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats en wijze geschiedt en/of in geval de leverancier anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door de leverancier.
 2. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de leverancier, zal de gemeente - behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de leverancier door middel van een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de leverancier de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de leverancier. Indien de leverancier niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim.
 3. In geval de leverancier - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de leverancier kan ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd:
  1. Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de levering van de producten en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de leverancier te verhalen.
  2. De overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de leverancier geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. De leverancier vrijwaart de gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdend met niet-nakoming door de leverancier en/of verband houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de leverancier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18    Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor (rechts-) handeling dan ook door de gemeente nodig zal zijn:
  1. In het geval van faillissement van de leverancier.
  2. In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de leverancier.
  3. Wanneer de leverancier feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt of heeft beëindigd.
 2. De gemeente heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden:
  1. Wanneer door de leverancier in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn gemaakt met collega-leveranciers c.q. concurrenten.
  2. In geval van surséance van betaling van de leverancier.
  3. Door de leverancier of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de gemeente.

Artikel 19    Publiekrechtelijke verplichtingen

Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen.

Deze algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen zijn op 25 september 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 2255.
 

Chat met een medewerker