Raadhuisplein Emmen

default icon  Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Emmen met betrekking tot diensten

Artikel 1     Definities

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatie: Een in het voorkomend geval - wanneer de diensten zich daarvoor lenen - door de gemeente aan de dienstverlener schriftelijk gedane mededeling dat de diensten naar het oordeel van de gemeente naar behoren zijn opgeleverd.
 • Diensten: Alle door een dienstverlener te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking hebbend op leveringen en/of (een) werk(-en).
 • Dienstverlener: De wederpartij van de gemeente bij de overeenkomst.
 • Gemeente: De gemeente Emmen, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden.
 • Inkoopvoorwaarden: Onderhavige Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot diensten.
 • Offerte: Een door de dienstverlener schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek (BW).
 • Opdrachtverlening: Een door de gemeente in de zin van artikel 6:217 BW schriftelijk gedane aanvaarding van de offerte.
 • Overeenkomst: De - met betrekking tot de diensten - schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en de dienstverlener waar onderhavige inkoopvoorwaarden als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW deel van uitmaken.
 • Partijen: Partijen bij de overeenkomst, gemeente en dienstverlener gezamenlijk.
 • Uitnodiging: Een schriftelijk verzoek van de gemeente aan de dienstverlener om een offerte uit te brengen.

Artikel 2     Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de gemeente aangegane overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (pré-contractuele) relatie tussen de gemeente en de dienstverlener voorafgaande aan het totstandkomen van de overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de dienstverlener gebruikt, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijking van deze inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen partijen overeengekomen, of indien de gemeente voorafgaande aan de uitnodiging of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan.
 4. Voor de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden dient onder personeel van de dienstverlener tevens te worden verstaan, derden die door de dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst zijn of worden betrokken.
 5. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de overeenkomst boven de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3     Uitnodiging en offerte

 1. Een uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gemeente is gedaan.
 2. Een offerte is slechts geldig als zij schriftelijk is gedaan.
 3. Een offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat de offerte de gemeente heeft bereikt.
 4. Een offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de uitnodiging.

Artikel 4     Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk recht

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand doordat de gemeente de offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening.
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Partijen trachten geschillen in eerste instantie op te lossen door middel van goed overleg of door voorlegging aan een bij de NMI geregistreerde mediator. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden de geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.

Artikel 5     Toepasselijkheid van standaardvoorwaarden en -regelingen

Markt- en branchespecifieke standaardvoorwaarden en -regelingen zoals bijvoorbeeld de UAV-1989 en/of de RVOI 2001 vinden slechts toepassing wanneer daarnaar verwezen wordt in de overeenkomst.

Artikel 6     Opdracht

Diensten worden verricht op basis van (een overeenkomst van) ‘opdracht’ in de zin van Afdeling 1, Titel 7, Boek 7 BW.

Artikel 7     Relevante informatie

 1. De dienstverlener geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de gemeente verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In geval de dienstverlener - om wat voor reden dan ook - het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op schending informatieplicht door de gemeente toe.

Artikel 8     Leiding en toezicht

 1. De in het kader van de (uitvoering van de) diensten in te schakelen (natuurlijke en rechts-) personen staan onder leiding en toezicht van de dienstverlener. De gemeente draagt terzake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.
 2. De dienstverlener vrijwaart de gemeente voor jegens de gemeente ingestelde ‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin.

Artikel 9     Ketenaansprakelijkheid

 1. De dienstverlener vrijwaart de gemeente in het voorkomende geval voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de dienstverlener of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met de diensten. De gemeente is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.
 2. De dienstverlener zal in het voorkomende geval het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde (G-) rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel indien zulks tussen hen is overeengekomen direct aan de betreffende Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger der Rijksbelastingen en de dienstverlener zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op een zelfde wijze zullen betalen.
 3. De gemeente heeft in het voorkomende geval te allen tijde het recht de door de dienstverlener terzake van de met betrekking tot de diensten verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen waarvoor de gemeente als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de dienstverlener te betalen door storting op diens geblokkeerde (G-) rekening.

Artikel 10     Kwaliteit van de diensten en niet-nakoming

 1. De door de dienstverlener te verrichten diensten moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Zulks wordt gegarandeerd door de dienstverlener.
 2. Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de diensten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit te voldoen. De gemeente krijgt te allen tijde diensten geleverd welke van een professionele dienstverlener verwacht mogen worden.

Artikel 11     ‘State of the art’

De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de duur van de overeenkomst beschikken over voldoende expertise, professionaliteit en actuele kennis van vaktechniek als nodig is om op een hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de overeenkomst.

Artikel 12     (Overige) Garanties

 1. De dienstverlener garandeert dat de diensten worden uitgevoerd met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder andere kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.
 2. De dienstverlener garandeert dat hij en zijn personeelsleden te allen tijde alle door de centrale overheid en de gemeente vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen naleven bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De dienstverlener garandeert dat hij en zijn personeelsleden de door de gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en -reglementen strikt zullen naleven.

Artikel 13    Verzekering

De dienstverlener dient zich adequaat te verzekeren voor de risico’s waarvoor dienstverlener op grond van overeenkomst aansprakelijk kan zijn.

Artikel 14    Keuring en controle

De dienstverlener zal de gemeente of door de gemeente ingeschakelde deskundigen op haar verzoek te allen tijde tijdig en op een deugdelijke wijze in de gelegenheid stellen om de diensten te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.

Artikel 15    Uitvoering en oplevering

 1. De dienstverlener zal de diensten binnen de in de overeenkomst vastgelegde termijn en op de overeengekomen plaats uitvoeren, alsmede op de overeengekomen plaats en wijze opleveren.
 2. Feitelijke uitvoering van de diensten door de dienstverlener dan wel daarmee gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van werkbriefjes behoudt niet zondermeer goedkeuring van de diensten door de gemeente in. De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht voor om na feitelijke uitvoering de verrichte diensten te keuren en te controleren, de diensten eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst.
 3. Onverminderd de rechten van de gemeente verband houdend met onder meer onderhoudstermijnen en/of garanties en/of de bevoegdheid van de gemeente anderszins een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst, geschiedt oplevering van de diensten in het voorkomend geval - wanneer de diensten zich daarvoor lenen - door middel van acceptatie van de diensten door de gemeente na melding van de dienstverlener dat de diensten voltooid en voor oplevering gereed zijn.

Artikel 16    De prijs

 1. De prijs voor de diensten zoals vermeld in de overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW. 
 2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
 3. De wijziging bedoeld in tweede lid zal geen doorgang kunnen vinden voordat de gemeente hiervan op de hoogte is gesteld en hieraan schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 17    Betalingen

 1. Betalingen door de gemeente van de prijs vinden slechts plaats op basis van een door de dienstverlener deugdelijk gespecificeerde - d.w.z. tenminste naar aard en hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden gespecificeerde – factuur. Niet-gespecificeerde (deel-)facturen worden niet in behandeling genomen.
 2. De factuur dient te zijn voorzien van het door de gemeente aan de dienstverlener verstrekte V-nummer (Verplichtingennummer) of R-nummer (Routeringsnummer). Verder dient de factuur te voldoen aan de van toepassing zijnde fiscale factuurvereisten zoals genoemd in de Wet op de Omzetbelasting en bijbehorende regelgeving.
 3. De gemeente betaalt de in lid 1 genoemde (deel-)facturen binnen dertig (30) dagen nadat zij voornoemde facturen heeft ontvangen, eventueel de geleverde diensten heeft gekeurd en/of gecontroleerd èn geconstateerd heeft dat de diensten naar haar genoegen zijn verricht of een deel van de met betrekking tot de diensten verrichte werkzaamheden naar haar genoegen is verricht. In het voorkomend geval geschiedt betaling (evenwel) binnen dertig (30) dagen na acceptatie.

Artikel 18    Overdracht rechten en verplichtingen

De dienstverlener is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 19    Geheimhouding en rechthebbende op goederen

 1. De dienstverlener zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst alsmede overige bedrijfsinformatie van en/of omtrent de gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de gemeente.
 2. De dienstverlener zal voorts eventuele in het kader van de overeenkomst vervaardigde en/of ontwikkelde goederen (zaken en/of vermogensrechten) geheimhouden en de resultaten van zijn werkzaamheden niet openbaar maken dan na verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente.
 3. Bij overtreding van hetgeen in het eerste en tweede lid is bepaald, verbeurt dienstverlener aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 5000 euro per overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de gemeente op nakoming en/of schadevergoeding.
 4. De gemeente is de exclusieve rechthebbende op alle in het kader van de overeenkomst vervaardigde en/of ontwikkelde goederen.

Artikel 20    Niet-nakoming en de gevolgen daarvan

 1. Ingeval de diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst en/of indien uitvoering en/of oplevering van de diensten niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats en wijze geschiedt en/of in geval de dienstverlener anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door de dienstverlener.
 2. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de dienstverlener, zal de gemeente - behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de dienstverlener door middel van een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de dienstverlener de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de dienstverlener. Indien de dienstverlener niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim.
 3. In geval de dienstverlener - al dan niet van rechtswege -  in verzuim is, is de gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de dienstverlener kan ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd:
  1.  Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de diensten en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de dienstverlener te verhalen.
  2. De overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de dienstverlener geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. De dienstverlener vrijwaart de gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdend met niet-nakoming door de dienstverlener en/of verband houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de dienstverlener in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 21    Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor (rechts-) handeling dan ook door de gemeente nodig zal zijn:
  1. In het geval van faillissement van de dienstverlener.
  2. In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de dienstverlener.
  3. Wanneer de dienstverlener feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt of heeft beëindigd.
 2. De gemeente heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden:
  1. Wanneer door de dienstverlener in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn gemaakt met collega-dienstverleners c.q. concurrenten.
  2. In geval van surséance van betaling van de dienstverlener.
  3. Indien door de dienstverlener of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de gemeente.

Artikel 22    Publiekrechtelijke verplichtingen

Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichting.

Deze algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten zijn op 25 september 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 2255.

Chat met een medewerker