Zoeken op thema

Bouwen: omgevingsvergunning

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen in één oogopslag:

 • Als u wilt (ver)bouwen (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand, garage, schutting of schuur) heeft u hier meestal een vergunning van de gemeente voor nodig.
 • Sommige bouwactiviteiten zijn vergunningvrij, bijvoorbeeld een carport, serre, dakkapel of dakraam.
 • Wij adviseren iedereen die bouwplannen heeft om deze vooraf met de gemeente te bespreken. Elk bouwplan is immers uniek en de toestemming hiervoor is van verschillende factoren afhankelijk, onder andere van de vraag of uw plan binnen het bestemmingsplan van de gemeente past. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Klant Contact Centrum.
 • Wanneer uw (ver)bouwplan niet binnen het geldende bestemmingsplan past, bekijkt de gemeente tijdens een principeverzoek of uw plannen misschien uitgevoerd kunnen worden door het bestemmingsplan aan te passen.
 • (Complexe) aanvragen kunt u in een vooroverleg met de gemeente voorbespreken.
 • U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning zowel via internet digitaal, als op het gemeentehuis persoonlijk indienen.
 • Meestal volgt de aanvraag van een omgevingsvergunning de reguliere procedure. Deze duurt maximaal acht weken. In een aantal gevallen is de uitgebreide procedure nodig. Deze duurt maximaal een half jaar. De termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. U ontvangt hierover dan een brief van ons.
 • Als uw aanvraag niet volledig is, dan wordt u gevraagd de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan opgeschort gedurende een bepaalde termijn.
 • Wanneer wij akkoord gaan met uw aanvraag, publiceren wij dit op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en op onze website. Het is dan nog mogelijk dat belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.
 • Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen betaalt u eenmalig leges. Ook als wij de door u gevraagde vergunning niet verlenen, moet u deze leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.
 • Ook aan een principeverzoek en een vooroverleg zijn kosten verbonden. Als het vooroverleg wordt opgevolgd door een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen, worden de kosten voor het vooroverleg in mindering gebracht op de leges voor de vergunning.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.

Hieronder lichten wij deze punten uitgebreid toe.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' nodig?
Als u een woning, bedrijfspand, garage of schuur wilt bouwen of verbouwen, dan heeft u hiervoor meestal een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' (voorheen: bouwvergunning) van de gemeente nodig.

Naast deze voor de hand liggende werkzaamheden, zijn er nog meer werkzaamheden die gezien worden als bouwen en waarvoor u meestal een vergunning moet aanvragen. Voorbeelden zijn:

 • het plaatsen van een tuinmuur, een hoge schutting of een pergola;
 • het vernieuwen van een tuinhuisje;
 • het veranderen van een gevel;
 • het verbouwen van een garage tot slaapkamer of kapsalon.

Niet voor alle bouwwerkzaamheden heeft u een vergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Kleine aanpassingen aan een woning doorvoeren kan soms vergunningvrij. U kunt hierbij denken aan een:

 • (kleine) verbouwing
 • aan- en uitbouw
 • carport
 • serre
 • dakkapel
 • dakraam
 • erf- en perceelafscheidingen
 • kozijnen en gevels veranderen
 • (schotel)antennes plaatsen
 • zonnecollectoren en -panelen plaatsen
 • afscheidingen tussen balkons
 • zonweringen of rolluiken
 • bijgebouwen aan de achterkant van de woning

Met ingang van 1 november 2014 worden de regels verruimd. Neem contact op met het Klant Contact Centrum voor de nieuwe regels.

Is het verstandig mijn bouwplan vooraf te bespreken met de gemeente?
Ja. Het kan lastig zijn om zelf te bepalen of uw bouwplan omgevingsvergunningplichtig is. Elk bouwplan is uniek en de toestemming hiervoor is van verschillende factoren afhankelijk. Ook kan het zijn dat de aanvraag uit meerdere activiteiten bestaat.
U kunt eerst zelf een vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl. Komt u hier niet helemaal uit of heeft u nog inhoudelijke vragen? Wij adviseren u graag of uw bouwplan wel of niet vergunningvrij is. Dit kan bij de balie van Vergunningen en alleen op afspraak. U kunt digitaal een digitaal afspraak maken of telefonisch via 14-0591.

Past mijn (ver)bouwplan wel binnen het geldende bestemmingsplan?
Of u een vergunning voor uw (ver)bouwplan krijgt, is onder andere afhankelijk van de vraag of uw aanvraag binnen het geldende bestemmingsplan past. In een bestemmingsplan staat omschreven wat er op een bepaald grondgebied mag plaatsvinden: woningbouw, industrie, recreatie, horeca enzovoort. Ook staan in bestemmingsplannen bouwregels, zoals de maximale hoogte, oppervlakte van bouwwerken en het beoogde gebruik.
Wanneer uw aanvraag niet binnen het geldende bestemmingsplan past, bekijkt de gemeente of er alsnog medewerking kan worden verleend aan uw aanvraag. In sommige gevallen moet er dan een planologische procedure worden opgestart. Het is verstandig om u hierover te laten informeren door medewerkers van de gemeente, bijvoorbeeld door middel van een principeverzoek. In verband met juridische gevolgen kunnen wij telefonisch geen inhoudelijke informatie geven over bestemmingsplannen. Wij adviseren u om met vragen over bestemmingsplannen een bezoek te brengen aan de balie. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Principeverzoek: eerst kijken naar mogelijkheden  
Voordat u een bouwaanvraag officieel indient, bespreekt u met de ambtenaar uw bouwplannen. Er wordt dan gekeken of uw plan in het geldende bestemmingsplan past. Zo niet, dan schat de ambtenaar in of dit plan met een vrijstelling of dan wel aanpassing van het bestemmingsplan alsnog kan worden uitgevoerd. Als het plan in het bestemmingsplan past, dan kan u uw plan uitvoeren. Uiteraard heeft u voor dit plan de relevante vergunningen nodig. Het principeverzoek is geen vergunningaanvraag. Deze aanvraag moet u apart indienen bij de gemeente (via het klantcontactcentrum).
Als het plan niet in het bestemmingsplan past, gaat de ambtenaar de haalbaarheid van het plan schatten. Als hij het kansrijk acht dan gaan de planologische procedures lopen om uw plan tot uitvoeren te krijgen.
De Raad beslist uiteindelijk of een bestemmingsplan kan worden aangepast. Aan deze dienst zijn kosten verbonden.

Hoe vraag ik een principeverzoek aan?
Voor een verzoek tot principe-uitspraak (principeverzoek) kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (151.69 KB)(Lees voor). Er zijn wel kosten aan verbonden aan een principeverzoek.

Vooroverleg: uw plannen al concreet
Het vooroverleg is bedoeld om (complexe) aanvragen vooraf te bekijken om te zien of ze kans maken om een vergunning te krijgen voor het beoogde bouwwerk. Tijdens het vooroverleg wordt er dieper ingegaan op uw plannen. U levert hiervoor een schetsplan, tekeningen op schaal van gevels en plattegronden, een situatietekening en de te gebruiken kleuren en materialen in. Wij toetsen uw plannen aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Indien van toepassing kijken wij ook alvast naar brandveiligheid, milieuaangelegenheden, bodemaspecten en dergelijke. Uitgewerkte detailtekeningen of berekeningen heeft u in deze fase nog niet nodig. Een vooroverleg, is een soort conceptaanvraag op papier, alle details van uw bouwplan. Aan deze dienst zijn kosten verbonden. Gaat u uw plan ook daadwerking indienen om hier een vergunning voor aan te vragen, dan krijgt u de kosten van het vooroverleg weer terug. Dat wil zeggen: ze worden van de leges van de vergunning afgehaald. Als het vooroverleg niet wordt opgevolgd door een omgevingsvergunningaanvraag, krijgt u het bedrag van het vooroverleg niet terug.

Hoe vraag ik een vooroverleg aan?
Voor een verzoek tot vooroverleg kunt u gebruik maken van aanvraagformulier 'verzoek tot vooroverleg' (28.38 KB)(Lees voor).

Is een vooroverleg aan de balie?
Nee, een vooroverleg is geen overleg over uw bouwplannen aan de balie. Aan de ballie kunt u vrijblijvende informatie krijgen over uw bouwplannen van een front office medewerker. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Dit gesprek aan de balie noemen we ook wel een intake gesprek. Wel maakt u voor dit intake gespek vooraf een afspraak, liefst met zoveel mogelijk concrete informatie over uw bouwplannen, zodat we uw afspraak kunnen voorbereiden om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden die voor uw situatie van toepassing zijn.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning voor een (ver)bouwplan aan?
U kunt alleen een vergunningaanvraag indienen als u de eigenaar bent van de woning die u wilt verbouwen / het perceel waarop u wilt bouwen. Als u zelf geen eigenaar bent (bijvoorbeeld huurder) moet u toestemming vragen van de eigenaar (bijvoorbeeld verhuurder) en een schriftelijke toestemming bij de aanvraag voegen. De kosten voor de (ver)bouw zijn voor rekening van de aanvrager.

U kunt een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen:

 • via het Omgevingsloket online, met DigiD (electronische handtekening). U kunt de aanvraag met bijlagen digitaal indienen. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • via het Omgevingsloket online, zonder DigiD (electronische handtekening). U kunt een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Daarna ondertekent u het ingevulde formulier en u levert het in bij het Klant Contact Centrum (KCC) of stuurt het op.

  Let op! De vragenlijst in het Omgevingsloket voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is vrij uitgebreid. Ook als u slechts een vergunningaanvraag voor één activiteit indient, zult u alle vragen moeten doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC).

 • zonder internet. U kunt de aanvraag ook invullen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Een medewerker van het KCC kan u helpen met de aanvraag. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of bellen met het KCC.

  

DigiD
Bij de gemeente Emmen kunt u inloggen met uw DigiD (electronische handtekening). DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure voor een (ver)bouwplan?
De duur van de behandeling van uw aanvraag is afhankelijk van wat u precies aanvraagt en of er aanvullende gegevens nodig zijn om de aanvraag te toetsen. Meestal volgt de omgevingsvergunning voor bouwen de reguliere procedure. Deze duurt maximaal acht weken. In een aantal gevallen is de uitgebreide procedure nodig. Deze duurt maximaal 26 weken. De gemeente kan de behandeltermijn eenmaal verlengen met maximaal zes weken.

Voor uitgebreide informatie over de procedure verwijzen wij u naar het tabblad 'Procedure'.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen. Bovendien verwijzen wij u graag naar: