Zoeken op thema

Afvalstoffenheffing

De inkomsten uit afvalstoffenheffing worden gebruikt voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, dus het legen van de containers, ophalen oud papier, klein chemisch afval, et cetera. Alle gebruikers van woningen (of gedeelten daarvan), woonboten, woonwagens, et cetera, die zijn ingericht en dienen als zelfstandige woonruimte, betalen afvalstoffenheffing. Er zijn twee tarieven voor de afvalstoffenheffing, namelijk een tarief voor éénpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens.

Verandering situatie
Als uw gezinssamenstelling in de loop van het jaar verandert, verandert uw afvalstoffenheffing niet in datzelfde jaar. Als u na 1 januari 2015 naar een ander pand in de gemeente Emmen verhuist, verandert uw aanslag wel. U krijgt dan automatisch ontheffing voor de resterende hele maanden op het oude adres en een nieuwe aanslag voor de resterende hele maanden op het nieuwe adres. Als de afvalstoffenheffing lager is dan € 10,-, dan wordt dit niet opgelegd. Als uw gezinssituatie na de verhuizing is veranderd, geldt de nieuwe gezinssituatie als maatstaf. Als u na 1 januari 2015 vertrekt uit de gemeente Emmen, of als u niet langer zelfstandig woont, dan krijgt u ontheffing voor de nog resterende hele maanden. Ontheffingen van bedragen kleiner dan € 10,-worden niet verleend. 

De inzameling van huisvuil wordt geregeld door Area. Kijkt u ook eens op www.areareiniging.nl/.