Totaal overzicht

Omzettingsvergunning / kamerverhuur

Als u in een woning cq pand kamers wilt verhuren, moet u hiervoor op grond van de Huisvestingsverordening een omzettingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden aan de aanvraag

  • U dient uw aanvraag om een omzettingsvergunning in drievoud in te dienen, waaraan u het volgende toevoegt:

    • een verklaring omtrent gedrag, door u ingevuld;
    • bouwkundige tekeningen van de woning, waaronder plattegronden van elke verdieping (met daarop aangegeven welke ruimtes bestemd zijn voor kamerverhuur, onder vermelding van het aantal huurders per kamer), een doorsnedetekening, een duidelijke situatie-tekening;
    • een voorbeeld van de af te sluiten huurovereenkomst;
    • de toe te passen brandveiligheidsvoorzieningen (zie het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken).

  • Naast een omzettingsvergunning dient u een gebruiksmelding in te dienen, wat onderdeel is van de omgevingsvergunning

Ter voorbereiding op een aanvraag om omzettingsvergunning adviseren wij u om een deskundige op het gebied van brandveiligheid in dienst te nemen.

Geldigheidsduur
De omzettingsvergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Door de vergunning te verlenen voor vijf jaar kan de gemeente voldoende toezicht houden op een goede naleving van de geldende voorschriften, zowel met betrekking tot de (brand)veiligheid, als met betrekking tot eventuele overlast, veroorzaakt door de bewoners van een kamerverhuurpand en kunnen zonodig tijdig maatregelen worden getroffen.

Aanvragen
Wilt u een omzettingsvergunning aanvragen? Dan verzoeken wij u het aanvraagformulier omzettingsvergunning (96.58 KB)(Lees voor) in te vullen. U kunt het formulier uitprinten, de vragen volledig invullen die voor u van toepassing zijn en en naar ons op te sturen:

Gemeente Emmen
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 150
7800 VB Emmen

Verplichtingen van de vergunninghouder
Als vergunninghouder heeft u een aantal verplichtingen. Deze kunt u vinden in de Huisvestingsverordening (1.34 MB)(Lees voor), artikel 2.7.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen.